Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Ciljevi i ishodi nastavnog procesa

za pravilan razvoj vašeg predškolca

Kroz usmerene aktivnosti, program za pripremu za polazak u školu i slobodne grupne aktivnosti podržane Harvardovim programom za razvoj višestruke inteligencije, vaše dete kroz igru razvija govor, savladava početno čitanje i pisanje, usvaja početne matematičke pojmove, upoznaje se sa prirodnom i društvenom sredinom, jača svoje fizičke sposobnosti i oslobađa kreativnost i muzikalnost.

Na ovaj način, vaš predškolac usvaja osobine važne za psihofizički, emocionalni i duhovni razvoj i priprema se za uspešno školovanje.

Pogledajte koji su sve ciljevi i ishodi predškolske nastave u Savremenoj osnovnoj školi.

Ciljevi i ishodi

Početno čitanje i pisanje

 • Motivisanost da se prepoznaju grafički simboli, znaci, poruke i obaveštenja, kao i da se nauči da se čita;
 • Veština čitanja razvijena do nivoa određenog mogućnostima i interesovanjima svakog pojedinačnog deteta;
 • Predstave o obliku, boji, veličini i položaju u prostoru predmeta, crteža i znakova;
 • Sposobnost vizuelnog procenjivanja, zapažanja, kao i reprodukovanja opaženog izgleda;
 • Spretna i pokretljiva ruka, šaka i prsti;
 • Pravilno sedenje i držanje pribora za crtanje, slikanje i pisanje;
 • Srazmerno razvijena motorika;
 • Usavršenost pokreta za pisanje vršenih u odgovarajućoj svesci, kao i osposobljavanje da se sveska koristi na odgovarajući način.

Razvoj početnih matematičkih pojmova

 • Sposobnost sagledavanja prostora u odnosu na sopstveno telo i sposobnost sagledavanja međusobnog odnosa predmeta u prostoru;
 • Sposobnost uočavanja relacija među predmetima;
 • Sposobnost raspoređivanja prema određenom pravilu (u nizu, u seriji, po veličini ili po nekom drugom svojstvu);
 • Sposobnost uočavanja odnosa celine i dela;
 • Sposobnost uočavanja pravca kretanja kroz prostor;
 • Sposobnost predviđanja gde će pasti bačeni predmet;
 • Sposobnost kretanja predmeta ili modela u zamišljenim situacijama;
 • Sposobnost imenovanja pojedinih veličina poređenjem dva predmeta ili korišćenjem trećeg predmeta kao uslovne mete;
 • Sposobnost upoređivanja veličina na osnovu malih razlika i njihova serijacija;
 • Osnovni pojmovi o merenju vrednosti;
 • Sposobnost obeležavanja prostora linijama;
 • Sposobnost elementarne orijentacije u prostoru;
 • Sposobnost uočavanja određenih geometrijskih predmeta u okolini;
 • Sposobnost uočavanja i razlikovanja geometrijskih oblika;
 • Sposobnost uočavanja i razlikovanja geometrijskih figura;
 • Sposobnost predstavljanja i rekonstruisanja određenih figura;
 • Sposobnost uočavanja skupova, formiranja skupova i utvrđivanja pripadnosti elemenata skupu;
 • Pojmovi o preseku skupova, uniji skupova, podskupovima;
 • Sposobnost brojanja, poznavanje oznaka za jednocifrene brojeve tj. cifre;
 • Sposobnost uspostavljanja korespondencije „jedan prema jedan” pridruživanjem;
 • Sposobnost proveravanja brojnosti skupova i poređenja brojnosti skupova;
 • Sposobnost brojanja elemenata skupova;
 • Sposobnost pravilnog korišćenja matematičkih simbola za jednako i nejednako;
 • Ovladavanje računskim operacija sabiranja i oduzimanja u okviru prve desetice;
 • Razumevanje razlike između rednih i kardinalnih brojeva;
 • Sposobnost rešavanja jednostavnijih matematičkih problema;
 • Sposobnost snalaženja u vremenu;
 • Sposobnost uočavanja i rekonstruisanja vremenskog sleda događaja.

Upoznavanje prirodne i društvene sredine

 • Razlikovanje živog od neživog;
 • Osnovna svojstva živih bića;
 • Karakteristike životnih zajednica;
 • Poznavanje karakterističnih oblika ponašanja i kretanja životinja;
 • Poznavanje životnih ciklusa životinja (rađanje, odrastanje, razmožavanje, uginuće);
 • Poznavanje životne sredine podesne za opstanak pojedinih vrsta životinja;
 • Poznavanje načina komuniciranja među životinjama;
 • Detaljnije poznavanje tipičnih predstavnika životinjskih carstava;
 • Razlikovanje domaćih i divljih životinja, bliže upoznavanje, saznanja o kućnim ljubimcima;
 • Posmatranje životinja u njihovom ambijentu: izgled, delovi tela, način kretanja, ishrana, razmnožavanje, briga o mladuncima i dr.;
 • Uočavanje razlika između domaćih i divljih životinja i upoznavanje njihovih opštih karakteristika;
 • Odnos čoveka prema životinjama (briga, korist, šteta);
 • Poznavanje izgleda i osnovnih delova biljaka;
 • Poznavanje životnog ciklusa biljaka i uslova za rast i razvoj biljaka;
 • Elementarno poznavanje životnih zajednica u kojima rastu pojedine biljke;
 • Saznanja o čoveku kao živom biću;
 • Poznavanje osnovnih karakteristika izgleda i građe čovekovog tela, unutrašnjih organa i njihovih fizioloških funkcija, osnovnih karakteristika rasta i razvoja čoveka, uslova za život čoveka, osnovnih polnih razlika i glavnih faza čovekovog života;
 • Emocionalna stabilnost i odnegovane pozitivne emocije;
 • Izgrađivanje sopstvenih načina za izražavanje emocija;
 • Osetljivost za osećanja drugih ljudi;
 • Sposobnost kontrolisanja ispoljavanja svojih negativnih osećanja i oslobađanje na konstruktivan način;
 • Osposobljavanje za neposredno učestvovanje u životu i radu odraslih prema dečjim mogućnostima;
 • Rukovanje tehničkim uređajima dostupnim deci;
 • Doživljavanje vrednosti, lepote i smisla ljudskog rada;
 • Izdržljivost, snalažljivost, istrajnost, samostalnost, odgovornost i spremnost na saradnju;
 • Rukovanje alatima i priborima prilagođenim i dostupnim deci;
 • Veština pravljenja najjednostavnijih igračaka od različitih materijala;
 • Elementarna saznanja o institucijama od društvenog značaja (pošta, bolnica, pijaca, autobuska i železnička stanica i sl.);
 • Spremnost da se radno angažuju u skladu sa dečjim mogućnostima u akcijama.
 • Poštovanje i ljubav prema svemu živom, uz motiv da se priroda čuva i unapređuje;
 • Upoznavanje prirodnog bogatstva (voda, ugalj, nafta, rude, Sunčeva energija, hidrocentrale, vodenice, vetrenjače, kiseonik, šume…);
 • Shvatanje čovekovog uticaja na okolinu i povratnog uticaja;
 • Shvatanje značaja očuvanja prirodne sredine (uslov opstanka ljudske vrste);
 • Izgrađivanje ličnog stava prema prirodi i čovekovoj sredini;
 • Upoznavanje jednostavnijih fizičkih zakonitosti;
 • Upoznavanje sa prirodnim pojavama;
 • Otkrivanje i razlikovanje raznih vrsta materijala i njihovih svojstava;
 • Poznavanje predmeta iz svakodnevne upotrebe i njihovih karakteristika;
 • Karakteristike godišnjih doba;
 • Magnetizam i elektricitet (igre i ogledi);
 • Optika;
 • Akustika;
 • Informatika;
 • Znanje svoje kućne adrese, adrese škole;
 • Poznavanje lokacija na kojima je igranje bezbedno;
 • Razlikovanje trotoara od kolovoza kuda se kreću vozila;
 • Poznavanje saobraćajnih pravila;
 • Poznavanje saobraćajnih znakova, uloge semafora, uloge saobraćajnog policajca;
 • Poznavanje pravila ponašanja putnika.

Fizičko vaspitanje

 • Zdravo, fizički dobro i skladno razvijeno dete;
 • Sticanje bogatog motoričkog iskustva;
 • Ovladavanje prostorom kroz graciozno, uravnoteženo i ritmično kretanje u njemu;
 • Razvoj brzine, okretnosti, snage, izdržljivosti, preciznosti…;
 • Prilagoditi uslove u kojima se obavlja telesna aktivnost;
 • Razvijenost svih mišićnih grupa;
 • Osposobljenost za rukovanje raznim rekvizitima;
 • Usavršavanje funkcija čulnih organa׃ vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa;
 • Razvoj zdravstvene kulture radi očuvanja i jačanja sopstvenog telesnog i mentalnog zdravlja i zdravlja drugih ljudi;
 • Sticanje elementarnog znanja o bolestima i povredama, njihovom izbegavanju i postupcima prve pomoći;
 • Upoznavanje profesija koje se staraju o zdravlju ljudi;
 • Upoznavanje sa zdravim navikama radi očuvanja zdravlja.

Likovno vaspitanje

 • Sticanje iskustva o predstavljanju raznih oblika u prostoru primenom različitih vrsta linija;
 • Maštovitost;
 • Sposobnost prikazivanja figura ljudi, životinja, biljaka i drugih objekata sa više detalja;
 • Sposobnost dekorativne primene linije;
 • Osetljivost za boje;
 • Smisao za sposobnost izražavanja bojom uz upotrebu najjednostavnijih slikarskih tehnika;
 • Bogatstvo boja i oblika;
 • Poznavanje osnovnih slikarskih materijala i tehnika;
 • Sposobnost dekorativne upotrebe boje;
 • Smisao za oblikovanje od različitih materijala koji se spajaju ili oblikuju prstima dodavanjem ili otkidanjem;
 • Usvajanje tehnike rada, poznavanje svojstava materijala;
 • Osvajanje prostora, veća obrada detalja u postupku vajanja;
 • Samostalno i svesno uočavanje boja, oblika i njihovog sklada;
 • Formirani elementarni estetski stavovi i doživljaji kao početni korak u komunikaciji deteta sa umetničkim delima.

Muzičko vaspitanje

 • Interesovanje za muziku, sposobnost njenog pažljivog slušanja i doživljavanja;
 • Najelementarnije poznavanje muzike, muzičke tradicije i dela savremene muzičke umetnosti, posebno našeg kraja, pristupačnih deci;
 • Sposobnost uočavanja i razlikovanja karaktera kompozicije;
 • Pravilna dikcija i artikulacija teksta prilikom izvođenja pesme;
 • Osećaj za precizno izvođenje različitih ritmičkih struktura pesama;
 • Sposobnost individualnog pevanja, kao i postepeno uvođenje u grupno pevanje;
 • Razvoj muzikalnosti kroz pevanje;
 • Osposobljavanje za korišćenje instrumenata Orfovog instrumentarijuma (štapići, bubnjevi, zvečke);
 • Elementarno muzičko opismenjavanje prilagođeno uzrastu;
 • Postizanje stvaralačke sinteze kakvu daje preplitanje muzičkih, telesnih, dramskih, likovnih i govornih aktivnosti u plesnim aktivnostima kao novom kvalitetu;
 • Ritmička preciznost, koordinacija i kultura pokreta, njihov sklad, lakoća i sloboda u izražavanju muzičkog doživljaja uz snalaženje u prostoru;
 • Sposobnost simultanog igranja uloga kreatora plesnih aktivnosti i njihovog gledaoca, gde dete doživljava, izražava, ali i procenjuje svoje izvođenje;
 • Elementarno poznavanje i razumevanje autentičnog narodnog melosa i horskog stvaralaštva (muzike, pokreta, starih narodnih instrumenata, nekih običaja i etnografskih podataka za kraj u kojem deca odrastaju, ali i šire).
Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »