Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi
Jezik i mašta

RAZVOJ GOVORA I PRIPREMA ZA
POČETNO ČITANJE I PISANJE

Postepeno usvajanje novih pojmova

RAZVOJ GOVORA

Zadaci:

 • Obezbediti aktivnosti u kojima će deca slušati i razlikovati pojedine šumove, zvukove i glasove;
 • Podsticati decu da slušaju, prepoznaju i razlikuju glasove, glasovne suprasegmente i druge govorne celine;
 • Na razne načine usmeravati pažnju deteta na činjenicu da se govor sastoji od glasova, reči i rečenica;
 • Pripremati decu za opismenjavanje razvijajući njihovu fonematsku percepciju i osposobljavati ih za analizu građe govora;
 • Rano otkrivati kod dece poteškoće u paravilnom izgovaranju glasova i pružati im specijalnu pomoć, po potrebi u saradnji sa logopedom;
 • Negovati atmosferu stvaralaštva i otvorenosti prema iskustvu, kao i njegovo simboličko transformisanje organizujući odgovarajuću sredinu i obezbeđujući uslove za izvođenje dramskih aktivnosti;
 • Organizovati dečje igre sa dramskim elementima;
 • Osposobljavati i ohrabrivati dete da govori pred drugima;
 • Podsticati decu na zvučno predstavljanje nekih predmeta, pojava, ideja, osećanja ili situacija i da prilikom pričanja menjaju intonaciju;
 • Omogućiti deci gledanje pozorišnih predstava, dramskih programa za decu i organizovati razgovore o viđenom. 

Negovanje govorne kulture

Ciljevi:

 • Pravilan izgovor svih glasova maternjeg jezika;
 • Fonematska percepcija (mesto, broj i redosled glasova u reči);
 • Zapažanje ritma govora, glasnosti i visine glasova, boja i emotivnosti tona govora;
 • Intonaciona izražajnost govora;
 • Pravilna artikulacija glasova;
 • Izgovor reči u skladu sa normama književnog jezika;
 • Usavršavanje dikcije.

Sadržaj i aktivnosti

 • Vežbe artikulacije glasova;
 • Vežbe izražajnosti govora;
 • Govorne vežbe.

Bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora

Ciljevi:

 • Poznavanje značenja reči (posebno opštih pojmova) uz njihovo pravino i aktivno korišćenje u komunikaciji;
 • Verbalno izražavanje prema standardima gramatički pravnilnog govora;
 • Formiranje reči koje označavaju množinu, deminutive, augmentative i glagole i njihovo povezivanje u pravilno strukturirane, sve složenije rečenice.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Uvećanje leksičkog fonda i njegovo adekvatno korišćenje u govoru;
 • Govorno-stvaralačka igra.

Verbalno izražavanje i komunikacija

Ciljevi:

 • Sposobnost za korišćenje jezikom u dijaloškom i monološkom obliku komuniciranja;
 • Kultura govorne komunikacije;
 • Sposobnost aktivnog učestvovanja u razgovorima na razne teme.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Komuniciranje u raznim situacijama;
 • Razgovor na razne teme;
 • Komuniciranje uz pomoć nacrtanih poruka i simbola;
 • Neverbalna komunikacija (mimika, pantomima, gestovi).

Monološki govor

Ciljevi:

 • Sposobnost prepričavanja;
 • Sposobnost pričanja po sećanju.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Prepričavanje priče uz pomoć očiglednih sredstava i bez njih;
 • Pričanje po seriji slika;
 • Pričanje po aktuelnim situacijama i po sećanju.

Upoznavanje sa dečjom književnošću

Ciljevi:

 • Sposobnost slušanja, razumevanja, doživljavanja i pamćenja onog što se čita i priča;
 • Prepričavanje uz korišćenje književnih izraza;
 • Sposobnost da se razlikuje glavni junak književnog dela;
 • Sposobnost zapažanja i doživljavanja zvučnosti, ritmičnosti i slikovitosti pesničkog govora, motivisanost da se pamte stihovi i izražajno recituje pred publikom;
 • Trajno interesovanje za književno stvaralaštvo;
 • Sticanje elementarnih saznanja o pozorištu i dramskoj umetnosti uopšte.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Upoznavanje sa odabranim tekstovima iz narodne i umetničke književnosti za decu (pesme, priče, bajke, basne, zagonetke, pitalice, brzalice, razbrajalice, brojalice, uspavanke, poslovice);
 • Razgledanje i čitanje slikovnica, knjiga za decu, dečjih listova;
 • Učenje stihova i izražajno recitovanje;
 • Igre dramatizacije;
 • Upoznavanje sa radom biblioteke.

Govorne igre

Ciljevi:

 • Poznavanje jezičkih igara zagonetanja, igara rečima, razbrajalica i drugo;
 • Sposobnost povezivanja uobičajeno nepovezanih pojmova, njihovo kombinovanje;
 • Sposobnost pronalaženja mnoštva ideja;
 • Sposobnost doživljavanja lepote pesničke reči;
 • Smisao za humor; sposobnost za maštanje.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Igre glasovima i rečima;
 • Igre zagonetanja, pitalice, izokretaljke i dr.;
 • Dopunjavanje započete rečenice;
 • Umetanje događaja u poznatu priču;
 • Igre rimovanja i stihotvorstva;
 • Građenje novih reči po analogijama, izmišljanje novih reči.

PRIPREMA ZA POČETNO ČITANjE I PISANjE

Zadaci:

 • Da se kod dece podstakne razvoj grafomotorike;
 • Da deca pravilno uočavaju i izgovaraju glasove;
 • Da se deca osposobe da pravilno intoniraju rečenicu;
 • Da se deca podstiču da slobodno izražavaju misli, ideje i osećanja;
 • Da se neguju motorna i perceptivno-motorna koordinacija sitne muskulature šake i elegancija pokreta šake;
 • Unapređivati manuelnu sposobnost – prilagođavati decu raznovrsnim aktivnostima (korišćenju alata, pisanju, crtanju, vajanju…) koje zahtevaju određen stepen motorne uspešnosti.

Početno čitanje

Ciljevi:

 • Motivisanost da se prepoznaju grafički simboli, znaci, poruke i obaveštenja, kao i da dete nauči da čita;
 • Veština čitanja razvijena do nivoa određenog mogućnostima i interesovanjima svakog pojedinačnog deteta.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Čitanje lepih knjiga;
 • Prepoznavanje natpisa, naziva i imena bez posebnog obraćanja pažnje na slova od kojih se sastoje;
 • Glasovna analiza reči;
 • Početno čitanje u skladu sa dečjim mogućnostima;
 • Početno pisanje.

Ciljevi:

 • Predstave o obliku, boji, veličini i položaju u prostoru predmeta, crteža i znakova;
 • Sposobnost vizuelnog procenjivanja, zapažanja, kao i reprodukovanja izgleda;
 • Spretna i pokretljiva ruka, šaka i prsti;
 • Pravilno sedenje i držanje pribora za crtanje, slikanje i pisanje;
 • Srazmerno razvijena motorika;
 • Usavršenost pokreta za pisanje vršenih u odgovarajućoj svesci, kao i osposobljavanje da se sveska koristi na odgovarajući način.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Vežbe za razgibavanje i opuštanje ruke i šake, kao i svakog prsta posebno;
 • Pravilno držanje ruke, pravilan položaj tela i ispravno rukovanje priborom za crtanje, slikanje i pisanje;
 • Vežbe za kordinaciju pokreta ruku i očiju;
 • Vežbe za usavršavanje tačnosti pokreta kakve zahteva pisanje;
 • Grafomotoričke vežbe.
Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »