Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Lepe umetnosti

Razvijanje kreativnosti kroz pokret, crtanje, pevanje, igranje bojama i plastelinom

LIKOVNO VASPITANjE

Zadaci:

 • Osposobljavanje dece za potpunije i sigurnije korišćenje likovnih tehnika i materijala dostupnih ovom uzrastu;
 • Podsticati decu na celovito likovno izražavanje određenih sadržaja ulazeći postepeno u realističku fazu prikazivanja, bogaćenjem detalja i većim osećajem za dekorisanje prostora i kompoziciju;
 • Usredsređivati dečju pažnju na bogatstvo boja i oblika u vizuelnoj stvarnosti i ukazivati na njihov sklad, red, meru, kao i na odgovarajuće vrednosti u delima likovnih umetnika;
 • Zadovoljavati potrebe dece za otkrivanjem novih stvari i raznovrsnih materijala, podstičući, razvijajući i negujući njihove istraživačke težnje i pokušaje u vezi sa posmatranjem, upoređivanjem i analizom predmeta i pojava, poređenjem između onoga što jeste i onoga što je moguće, dovršavanjem nepotpunih celina na razne načine i uspostavljanjem originalnih vizuelnih asocijacija;
 • Doprinositi negovanju i razvijanju vizuelne likovne kulture kod dece, otkrivajući im mogućnosti raznih prostornih rešenja i osposobljavati ih za nova, raznovrsna i neobična prostorna traganja, dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim predstavljanjem njima bliskih tema i pogodnih motiva;
 • Povezivati razne vrste dečjeg likovnog izražavanja (slikanje uz muziku, ilustrativno crtanje na motive iz priče, pravljenje muzičkih instrumenata, rekvizita i dekora za dramske igre itd.);
 • Kod dece razvijati smisao za vrednovanja sopstvenih radova i radova druge dece. Formirati osnove kriterijuma u tom vrednovanju;
 • Doprinositi razvoju opažajnih, doživljajnih i stvaralačkih sposobnosti dece i time pomoći njihovom oslobađanju, potvrđivanju, podsticanju na aktivnost.

Crtanje

Ciljevi:

 • Sticanje iskustva o predstavljanju raznih oblika u prostoru primenom različitih vrsta linija;
 • Maštovitost;
 • Sposobnost prikazivanja figura ljudi, životinja, biljaka i drugih objekata sa više detalja;
 • Sposobnost dekorativne primene linije.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Korišćenje raznih vrsta linija;
 • Predstavljanje uz pomoć crteža;
 • Crtanje životinja, biljaka i drugih objekata;
 • Dekorativno korišćenje linije.

Slikanje

Ciljevi:

 • Osetljivost za boje;
 • Smisao za sposobnost izražavanja bojom uz upotrebu najjednostavnijih slikarskih tehnika;
 • Bogatstvo boja i oblika;
 • Poznavanje osnovnih slikarskih materijala i tehnika;
 • Sposobnost dekorativne upotrebe boje.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Eksperimentisanje bojama;
 • Mešanje boja;
 • Dekorativno korišćenje boja slikanjem na raznim podlogama.

Plastično oblikovanje

Ciljevi:

 • Smisao za oblikovanje od različitih materijala koji se spajaju ili oblikuju prstima dodavanjem ili otkidanjem;
 • Usvajanje tehnike rada, poznavanje svojstva materijala;
 • Osvajanje prostora, veća obrada detalja u postupku vajanja.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Oblikovanje (testo u boji, pesak, glina, plastelin, glinamol);
 • Oblikovanje od raznih prirodnih materijala (plodovi, grančice, lišće, kukuruzovina, suve stabljike livadskih biljaka i dr.);
 • Oblikovanje papira;
 • Pravljenje maketa (saobraćajne situacije, reljef i dr.).

Estetsko doživljavanje i procenjivanje

Ciljevi:

 • Samostalno i svesno uočavanje boja, oblika i njihovog sklada;
 • Formirani elementarni estetski stavovi i doživljaji kao početni korak u komunikaciji deteta sa umetničkim delima.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Uočavanje boja, oblika i njihovog sklada;
 • Ukrašavanje ambijenta;
 • Razgovor o likovnim radovima dece;
 • Razgovori o reprodukcijama likovnih dela koja su stvorili umetnici.

MUZIČKO VASPITANjE

Zadaci:

 • Da se stvaraju uslovi za upoznavanje dece sa bogatstvom i raznovrsnošću sveta muzike, prožimanje njihovog načina doživljavanja, shvatanja stvarnosti oko sebe i tako im obogatiti i oplemeniti život;
 • Da se razvija dečje interesovanje za muziku i stvara kod njih potreba za svakodnevnim kontaktom sa ovom umetnošću, koja u život ustanove unosi vedrinu, optimizam i radosno raspoloženje, obezbeđujući tako njeno blagotvorno dejstvo na dečji nervni i respiratorni sistem, emocionalnu stabilnost i psihomotorni razvoj;
 • Da omogući detetu otkrivanje bogatstva i raznovrsnosti sveta zvukova, podstiče želju i naviku aktivnog slušanja muzike, kao i da podrži, podstiče i kultiviše njegovu prirodnu sklonost za učestvovanje u raznim muzičkim aktivnostima, kao što su pevanje, sviranje, kretanje uz muziku i dr., negujući razne oblike spontanog muzičkog stvaralaštva.

Ciljevi:

 • Interesovanje za muziku, sposobnost njenog pažljivog slušanja i doživljavanja;
 • Najelementarnije poznavanje muzike, muzičke tradicije i dela savremene muzičke umetnosti, posebno našeg kraja, pristupačnih deci;
 • Sposobnost uočavanja i razlikovanja karaktera kompozicije.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Slušanje vokalnih i instrumentalnih dela iz poznate kulturne baštine, pogotovu dela komponovanih za decu;
 • Priče o životu i radu velikih kompozitora.

Pevanje

Ciljevi:

 • Pravilna dikcija i artikulacija teksta prilikom izvođenja pesme;
 • Osećaj za precizno izvođenje različitih ritmičkih struktura pesama;
 • Sposobnost individualnog pevanja, kao i postepeno uvođenje u grupno pevanje;
 • Razvoj muzikalnosti kroz pevanje.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Pevanje u okviru muzičkih igara ili muzička dramatizacija;
 • Izvođenje melodije uz pratnju melodijskog instrumenta i ritmičke strukture uz pratnju Orfovog instrumentarijuma;
 • Javna prezentacija naučenih tekstova na priredbama, svečanostima.

Sviranje

Ciljevi:

 • Osposobljavanje za korišćenje instrumenata Orfovog instrumentarijuma (štapići, bubnjevi, zvečke);
 • Elementarno muzičko opismenjavanje prilagođeno uzrastu.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Korišćenje sopstvenog tela, posebno nogu i ruku, kao instrumenta (pljeskanje, udaranje u kolena, trupkanje i tapkanje po tvrdoj podlozi);
 • Eksperimentisanje zvucima, tonovima i ritmovima tragajući za raznim mogućnostima i originalnim rešenjima za interpretaciju muzičkih ostvarenja. Instrumentalno stvaralaštvo – muzičke improvizacije radi stvaranja ritmičkih i melodijskih motiva i celina na poznatim instrumentima, oponašajući pojave u prirodi, životinjske glasove, kretanje ljudi i sl., „razgovarajući” i izražavajući emocije unoseći u to elemente ličnog izraza i kreacije;
 • Ispitivanje i otkrivanje zvučnih svojstava dečjih muzičkih instrumenata;
 • Korišćenje dečjih muzičkih instrumenata za izvođenje ritma, kao i ritmičku pratnju pesmama, brojalicama i muzičkim igrama;
 • Povezivanje vokalno-instrumentalnog stvaralaštva sa drugim vrstama dečjeg kreativnog stvaralaštva׃ verbalnim, likovnim, gestovnim i dr.(muzičke dramatizacije, oponašanje likova iz poznatih priča…).

Plesne aktivnosti

Ciljevi:

 • Postizanje stvaralačke sinteze kakvu daje preplitanje muzičkih, telesnih, dramskih, likovnih i govornih aktivnosti u plesnim aktivnostima kao novom kvalitetu;
 • Ritmička preciznost, koordinacija i kultura pokreta, njihov sklad, lakoća i sloboda u izražavanju muzičkog doživljaja uz snalaženje u prostoru;
 • Sposobnost simultanog igranja uloge kreatora plesnih aktivnosti i njihovog gledaoca, gde dete doživljava, izražava, ali i procenjuje svoje izvođenje;
 • Elementarno poznavanje i razumevanje autentičnog narodnog melosa i orskog stvaralaštva (muzike koja ih prati, pokreta, starih narodnih instrumenata, nekih običaja i etnografskih podataka koji se tiču kraja u kojem deca odrastaju, ali i šire).

Sadržaji i aktivnosti:

 • Plesne improvizacije;
 • Narodne i orske igre;
 • Plesovi u okviru muzičkih dramatizacija.
Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »