Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

OSNOVNI MATEMATIČKI POJMOVI

UPOZNAVANJE SA NAJBITNIJIM MATEMATIČKIM ELEMENTIMA I POJMOVIMA

OSNOVNI MATEMATIČKI POJMOVI
UPOZNAVANJE SA NAJBITNIJIM MATEMATIČKIM ELEMENTIMA I POJMOVIMA
RAZVOJ POČETNIH MATEMATIČKIH POJMOVA

Zadaci:

 • Da se utiče na opšti saznajni razvoj dece i da im se razvija kultura mišljenja oslobađajući ih zavisnosti od opažajno datog, doprinoseći shvatanju suštinskog u okolini u kojoj živi;
 • Da se posredno doprinosi formiranju osobina ličnosti kao što su radoznalost, samostalnost, tačnost itd.;
 • Da se kod deteta gradi razumevanje pojmova kako bi se osposobilo da uoči i razdvoji predmet od njegovih vidljivih svojstava;
 • Stvaranje situacija u kojima će deca da grupišu stvari na osnovu jednog, a zatim i dva zajednička svojstva i formiraju klase predmeta uz opisivanje zajedničkih svojstava svih članova klase;
 • Da se podstakne proces poređenja predmeta radi utvrđivanja razlika među njima;
 • Obezbeđivanje bogatih čulnih iskustava, upućivanje na načine njihovog uobličavanja;
 • Da se unapređuje dečje fizičko saznanje, odnosno otkrivanje osobina stvari kao što su׃ tekstura, težina, tvrdoća, čvrstina i dr.;
 • Uspostavljanje hijerarhijskih sistema znanja kod dece, od jednostavnijih odnosa i zakonitosti do složenijih;
 • Da se uočavaju spoljašnje osobine stvari i pojava, a potom i njihov dublji smisao;
 • Da se organizuju razne operacije skupovima: utvrđivanje jednakosti i nejednakosti i izjednačavanje skupova po brojnosti, deljenje skupova na podskupove…;
 • Podsticanje dece na razumevanje i izražavanje spoljašnjeg sveta kroz kvantitativne odnose u njemu stavljanjem dece u situacije u kojima će osetiti potrebu brojanja;
 • Stvaranje situacija za rešavanje jednostavnih problema;

Položaji

Ciljevi:

 • Sposobnost sagledavanja prostora u odnosu na sopstveno telo;
 • Sposobnost sagledavanja međusobnog odnosa predmeta u prostoru;
 • Sposobnost uočavanja relacija među predmetima;
 • Sposobnost raspoređivanja prema određenom pravilu (u nizu, u seriji, po veličini ili po nekom drugom svojstvu);
 • Sposobnost uočavanja odnosa celine i dela.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Istraživačka aktivnost;
 • Odnos među predmetima.

Kretanje kroz prostor

Ciljevi:

 • Sposobnost uočavanja pravca kretanja kroz prostor;
 • Sposobnost predviđanja gde će pasti bačeni predmet;
 • Sposobnost kretanja predmeta ili modela u zamišljenim situacijama.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Kretanje: ka, iza, preko, kroz, oko, pored, ispod, iznad…

Poređenje i procenjivanje

Ciljevi:

 • Sposobnost imenovanja pojedinih veličina poređenjem dva predmeta ili korišćenjem trećeg predmeta kao uslovne mere;
 • Sposobnost upoređivanja veličina na osnovu malih razlika i njihova serijacija;
 • Upoznavanje sa uslovnim merama (palac, šaka, korak…) i konvencionalnim merama (metar, kilogram, litar);
 • Osnovni pojmovi o merenju vrednosti.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Poređenje po dimenzijama;
 • Serijacija po dimenzijama;
 • Merenje uslovnim merama i saznanje šta se meri kilogramom, metrom i litrom.

Oblasti, linije, tačke

Ciljevi:

 • Sposobnost obeležavanja prostora linijama;
 • Sposobnost elementarne orijentacije u prostoru.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Deljenje prostora linijama, otvoreni i zatvoreni prostori, prave i krive linije, presek linija.

Oblici

Ciljevi:

 • Sposobnost uočavanja određenih geometrijskih predmeta u okolini;
 • Sposobnost uočavanja i razlikovanja geometrijskih oblika;
 • Sposobnost uočavanja i razlikovanja geometrijskih figura;
 • Sposobnost predstavljanja i rekonstruisanja određenih figura.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Uočavanje oblika (figura) na stvarima;
 • Crtanje i modelovanje geometrijskih oblika.

Obrazovanje skupova

Ciljevi:

 • Sposobnost uočavanja skupova, formiranje skupova i utvrđivanje pripadnosti elemenata skupu;
 • Pojmovi o preseku skupova, uniji skupova, podskupovima.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Uopštavanje i klasifikovanje prema određenom kriterijumu za formiranje skupova;
 • Presek skupova, unija skupova, podskupovi, proveravanje jednakobrojnosti skupova pridruživanjem.

Brojanje i skupovi

Ciljevi:

 • Sposobnost brojanja, poznavanje oznaka za jednocifrene brojeve tj. cifre;
 • Sposobnost uspostavljanja korespondencije „jedan prema jedan” pridruživanjem;
 • Sposobnost proveravanja brojnosti skupova, poređenje brojnosti skupova;
 • Sposobnost brojanja elemenata skupova;
 • Sposobnost pravilnog korišćenja matematičkih simbola za jednako i nejednako;
 • Ovladavanje računskim operacijama sabiranja i oduzimanja u okviru prve desetice;
 • Razumevanje razlike između rednih i kardinalnih brojeva;
 • Sposobnost rešavanja jednostavnijih matematičkih problema.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Brojanje;
 • Određivanje brojnosti skupova;
 • Korišćenje simbola za jednako i nejednako;
 • Sabiranje i oduzimanje u okviru prve desetice;
 • Uočavanje oblika cifara;
 • Pojam para;
 • Novac;
 • Serijacija i redni brojevi;
 • Rešavanje logičko-matematičkih problema.

Vremensko saznanje

Ciljevi:

 • Sposobnost snalaženja u vremenu;
 • Sposobnost uočavanja i rekonstruisanja vremenskog sleda događaja.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Zapažanje trajanja vremena;
 • Praćenje hronološkog sleda događaja/orijentisanje u vremenu.
Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »