Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Upoznavanje sveta koji nas okružuje

Biljni i životinski svet, zaštita životne sredine i saobraćajno vaspitanje

UPOZNAVANjE PRIRODNE I DRUŠTVENE SREDINE

Zadaci:

 • Da se stvaraju situacije u kojima će deca uočavati bitne osobine i razlikovati živu materiju od nežive;
 • Organizovanje aktivnosti u kojima će deca upoznati predstavnike živog sveta u svojoj okolini i sebe same i shvatiti ponešto o ulozi čoveka u živom svetu;
 • Stvaranje svesti o raznovrsnosti transformacija kroz koje se tokom vremena uspostavljaju promene, putem rašćenja ili propadanja u biološkom svetu;
 • Stvaranje uslova za razvoj ekološkog mišljenja kod deteta (svest o sveopštoj povezanosti i međuzavisnosti živog i neživog sveta, svih živih stvorenja među sobom, čoveka, biljaka i životinja, kao i odgovornosti svakog pojedinca za zajedničku sudbinu);
 • Uticati na dete da pored divljenja prema delima ljudskih ruku i osećanja ponosa što pripada ljudskoj vrsti oseti i strahopoštovanje i divljenje prema onome što ljudi nisu stvorili, prema živom i neživom svetu koji ga okružuje, kao i odgovornost za njega i potrebu da ga upozna i čuva;
 • Pružiti priliku detetu da doživi radost koju izaziva svest o tome da je na neki način doprinelo očuvanju života na planeti i prirodnoj ravnoteži;
 • Poređenje načina života i organizacije stvorenja koja žive u zajednicama;
 • Omogućiti deci da posmatraju predstavnike živog sveta u njihovoj prirodnoj sredini i uoče one karakteristike njihovog izgleda i ponašanja koje se mogu povezati sa njihovim prilagođavanjem sredinskim uslovima u kojima žive;
 • Stvoriti uslove da deca posmatraju predstavnike živog sveta u specijalnim uslovima i gajeći ih, uz njihovo poređenje kako bi postepeno razlikovali ono što je opšte i bitno od nebitnog i sporadičnog;
 • Razvijati samostalnost dece u sve širim domenima aktivnosti, kao i sposobnost odlaganja želja;
 • Podržati i razvijati radoznalost za društvene i prirodne pojave i na toj osnovi izgrađivati aktivan i stvaralački stav prema svetu koji nas okružuje;
 • Putem praktičnih postupaka׃ posmatranja, eksperimentisanja, predviđanja, proveravanja i dokazivanja, izgrađivati kod dece osnove naučnog mišljenja.

Živi svet

Ciljevi:

 • Razlikovanje živog od neživog;
 • Osnovna svojstva živih bića;
 • Karakteristike životnih zajednica.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Upoznavanje živog sveta;
 • Uočavanje i tumačenje prirodnih pojava;
 • Posmatranje predstavnika živog sveta u njihovoj prirodnoj sredini, u njihovim životnim zajednicama;
 • Sakupljanje uzoraka iz prirode;
 • Izvori energije;
 • Tragovi prošlosti.

Svet životinja

Ciljevi:

 • Poznavanje karakterističnih oblika ponašanja i kretanja životinja;
 • Poznavanje životnih ciklusa životinja (rađanje, odrastanje, razmožavanje, uginuće);
 • Poznavanje životne sredine podesne za opstanak pojedinih vrsta životinja;
 • Poznavanje načina komuniciranja među životinjama;
 • Detaljnije poznavanje tipičnih predstavnika životinjskih carstava;
 • Razlikovanje domaćih i divljih životinja; bliže upoznavanje, saznanja o kućnim ljubimcima.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Posmatranje životinja u njihovom ambijentu; izgled, delovi tela, način kretanja, ishrana,razmnožavanje, briga o mladuncima i dr.;
 • Uočavanje razlika između domaćih i divljih životinja i upoznavanje njihovih opštih karakteristika;
 • Odnos čoveka prema životinjama (briga, korist, šteta).

Biljni svet

Ciljevi:

 • Poznavanje izgleda i osnovnih delova biljaka;
 • Poznavanje životnog ciklusa biljaka, uslovi za rast i razvoj biljaka;
 • Elementarno poznavanje životnih zajednica u kojima rastu pojedine biljke.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Otkrivanje karakterističnih svojstava biljaka;
 • Posmatranje karakterističnih faza u rastu i razvoju pojedinih predstavnika biljnog sveta;
 • Prikupljanje uzoraka iz prirode;
 • Uočavanje i praćenje promena na biljkama;
 • Neophodni uslovi za rast i razvoj biljaka.

Čovek kao pripadnik živog sveta

Ciljevi:

 • Saznanja o čoveku kao živom biću;
 • Poznavanje osnovnih karakteristika izgleda i građe čovekovog tela, unutrašnjih organa i njihovih fizioloških funkcija, osnovnih karakteristika rasta i razvoja čoveka, uslova za život čoveka, osnovnih polnih razlika i glavnih faza čovekovog života.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Poređenje čoveka sa ostalim stvorenjima;
 • Upoznavanje faza čovekovog života;
 • Razlikovanje povoljnih od nepovoljnih uslova za život čoveka.

Čovek kao društveno biće

Ciljevi:

 • Emocionalna stabilnost i odnegovane pozitivne emocije;
 • Izgrađivanje sopstvenih načina za izražavanje emocija;
 • Osetljivost za osećanja drugih ljudi;
 • Sposobnost kontrolisanja ispoljavanja svojih negativnih osećanja i oslobađanje na konstruktivan način.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Život u ustanovi i šire društvene sredine;
 • Društvene igre i aktivnosti;
 • Međusobni odnosi dece i odnosi između dece i vaspitača;
 • Razgovori o porodici;
 • Razgovori na teme: šta deca najviše vole, čega se plaše, šta ih ljuti, ko im je najbolja drugarica i zašto i sl.;
 • Upoznavanje sa osnovnim pravilima lepog ponašanja u različitim situacijama;
 • Upoznavanje sa načinima življenja u različitim krajevima naše zemlje, nekim narodnim običajima, tradicionalnim igrama;
 • Poseta deci u drugim sredinama;
 • Upoznavanje sa simbolima naše zemlje.

Rad ljudi

Ciljevi:

 • Osposobljavanje dece da se u što većoj meri brinu o sebi;
 • Osposobljavanje za neposredno učestvovanje u životu i radu odraslih prema dečjim mogućnostima;
 • Rukovanje tehničkim uređajima dostupnim deci;
 • Doživljavanje vrednosti, lepote i smisla ljudskog rada;
 • Izdržljivost, snalažljivost, istrajnost, samostalnost, odgovornost i spremnost na saradnju;
 • Rukovanje alatima i priborima prilagođenim i dostupnim deci;
 • Veština pravljenja najjednostavnijih igračaka od različitih materijala;
 • Elementarna saznanja o institucijama od društvenog značaja (pošta, bolnica, pijaca, autobuska i železnička stanica i sl.);
 • Spremnost da se radno angažuju u različitim akcijama u skladu sa dečjim mogućnostima.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Samoposluživanje i dečiji rad;
 • Pomaganje odraslima u vršenju jednostavnijih poslova dostupnih deci;
 • Upoznavanje sa značajem ljudskog rada;
 • Upoznavanje ustanova i profesija značajnih za sredinu u kojoj deca žive.

Zaštita životne sredine

Ciljevi:

 • Poštovanje i ljubav prema svemu živom, uz motiv da se priroda čuva i unapređuje;
 • Upoznavanje prirodnog bogatstva (voda, ugalj, nafta, rude, Sunčeva energija, hidrocentrale, vodenice, vetrenjače, kiseonik, šume…);
 • Shvatanje čovekovog uticaja na okolinu i povratnog uticaja;
 • Shvatanje značaja očuvanja prirodne sredine (uslov opstanka ljudske vrste);
 • Izgrađivanje ličnog stava prema prirodi i čovekovoj sredini.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Uočavanje prilagođenosti živih bića životnim uslovima, klimi, okruženju;
 • Razgovori o značaju biljaka i životinja za čoveka;
 • Uočavanje promena koje nastaju čovekovim delovanjem na živi i neživi svet;
 • Uočavanje zagađivača prirode, posledice;
 • Briga čoveka o životinjama;
 • Organizovanje „ekoloških patrola”;
 • Likovno izražavanje onoga što se zapaža u svom okruženju.

Materijalni svet

Ciljevi:

 • Upoznavanje jednostavnijih fizičkih zakonitosti;
 • Upoznavanje sa prirodnim pojavama;
 • Otkrivanje i razlikovanje raznih vrsta materijala i njihovih svojstava;
 • Poznavanje predmeta iz svakodnevne upotrebe i njihovih karakteristika;
 • Karakteristike godišnjih doba;
 • Magnetizam i elektricitet (igre i ogledi);
 • Optika;
 • Akustika;
 • Informatika.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Rukovanje stvarima;
 • Zapažanje predmeta i pojava, kao i efekata različitih pojava na različite predmete; stvaranje sopstvenih pretpostavki i objašnjenja zapaženih pojava;
 • Uočavanje uzročno-posledičnih veza;
 • Eksperimentisanje, posmatranje radi uviđanja pojava.

Saobraćajno vaspitanje

Ciljevi:

 • Znanje svoje kućne adrese, adrese škole;
 • Poznavanje lokacija na kojima je igranje bezbedno;
 • Razlikovanje trotoara od kolovoza kuda se kreću vozila;
 • Poznavanje saobraćajnih pravila;
 • Poznavanje saobraćajnih znakova, uloge semafora, uloge saobraćajnog policajca;
 • Poznavanje pravila ponašanja putnika.

Sadržaji i aktivnosti:

 • Uvežbavanje tačne orijentacije u prostoru;
 • Uvežbavanje slušne pažnje;
 • Upoznavanje pojedinih saobraćajnih znakova;
 • Komentarisanje saobraćajnih zgoda i nezgoda iz života;
 • Upoznavanje sa radom saobraćajnog policajca;
 • Dramatizacija saobraćajnih situacija;
 • Uvežbavanje ponašanja kroz igrolike aktivnosti;
 • Vežbe osamostaljivanja u saobraćaju.
Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »