Cambridge Lower Secondary Global Perspectives

Cambridge Lower Secondary Global Perspectives je jedinstveni interdisciplinarni program za učenike od 11 do 14 godina dostupan samo u odabranim Cambridge Global Perspectives školama kakva je Savremena. On predstavlja nastavak Cambridge Primary Global Perspectives programa, ali takođe se može pohađati i samostalno.

Šta će vaš osnovac naučiti?

Stariji osnovci usvajaju važne veštine neophodne za akademski i profesionalni uspeh u 21. veku: istraživanje, analizu, evaluaciju, refleksiju, kolaboraciju i komunikaciju. Ovaj program takođe ojačava veze između Engleskog kao drugog jezika, Matematike, Nauke i ICT Starters oblasti što kod učenika razvija multidisciplinarni pristup koji će im pomoći u njihovom kasnijem obrazovanju i prelasku na Cambridge Upper Secondary obrazovanje u gimnaziji.

 

Kako učenici savladavaju program?

Cambridge Lower Secondary Global Perspectives program sastoji se od niza izazova(Challenges). Tokom godine učenici polažu šest izazova za koje se spremaju tokom programa kroz rad sa nastavnikom. Na linkovima ispod, pogledajte kako izgledaju neki od izazova za Fazu 8 i Fazu 9:

Svaki izazov se sastoji iz niza aktivnosti i pokriva različita znanja i veštine koje su učenici savladali kroz brojne teme koristeći ličnu, lokalni i globalnu perspektivu. 

Važno je napomenuti da su ovo iste teme kao i na Cambridge IGCSE kurikulumu koji predstavlja najpopularniji međunarodni program za učenike od 14 do 16 godina. Na taj način učenici na vreme razvijaju interdisciplinarne veštine i od ranih godina pripremaju se za najkvalitetnije internacionalno obrazovanje.

Cambridge Lower Secondary Global perspectives teme

 

Disease and health MigrationBelief systems
Confict and peace Demographic changeSustainability
Poverty and inequalityEmploymentBiodiversity and ecosystem loss
Law and criminalityEducation for allSport and recreation
Tradition, culture and identity
Fuel and energyFamily
Water, food and agricultureGlobalisation Changing communities
Trade and aid Transport and infrastructure Humans and other species
Human rights Language and communication Digital world

Kako se ocenjuje napredak učenika?

Nastavnici program fokusiraju na one veštine koje žele da učenici savladaju. Po polaganju svakog izazova nastavnik upoznaje učenika sa njegovim rezultatima i skreće mu pažnju na oblasti u kojima je ostvario dobre rezultate, kao i na one iz kojih bi mogao da bude bolji. Na taj način učenik se u potpunosti upoznaje sa svojim napretkom, slabijim i jačim stranama i načinima da postane još bolji.

Na kraju programa (14 godina) učenici mogu da polažu Cambridge Primary Checkpoint Global Perspectives ispit. Učenik radi individualni projekat koji pokazuje njegov napredak i veštine koje je usvojio tokom pohađanja programa.

Nastavnik ocenjuje projekat, a potom ga šalje na konačno ocenjivanje u Cambridge. Učenik dobija direktno iz Cambridge Izjavu o postignuću koja njegov uspeh ocenjuje sa Zlatnim, Srebrnim ili Bronzanim nivoom.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »