Prevencija vršnjačkog nasilja

Bezbednost dece na prvom mestu

Vršnjačko nasilje u školama i van njih je problem sa kojim se udruženo moraju boriti država, obrazovne institucije i roditelji. Rešavanje ovog problema je jedan od najvećih izazova za obrazovne institucije 21. veka. Zbog toga Savremena osnovna škola primenjuje i unapređuje preventivne metode kako bi sprečila svaki vid vršnjačkog nasilja.

Prevencija vršnjačkog nasilja aktivnost je u čijoj realizaciji učestvuju, sa jedne strane, nastavni kadar i stručne službe škole, a sa druge roditelji i po potrebi stručnjaci iz drugih ustanova. Zbog toga je bitno da se nakon sveobuhvatne analize potencijalnih situacija koje mogu ugroziti bezbednost dece u školi napravi dobar plan i jasno definišu pedagoško-vaspitne mere koje treba preduzeti.

Škola u kojoj vršnjačko nasilje ne postoji

U Savremenoj smo preduzeli brižljivo osmišljene mere predostrožnosti i stvorili sistem koji garantuje da će škola brzo reagovati u ovakvim situacijama ukoliko do njih ikada dođe, zaštititi svoje učenike i ukloniti uzroke nasilnog ponašanja.

Šta je vršnjačko nasilje?

Vršnjačko nasilje je neželjeno, agresivno ponašanje među decom školskog uzrasta koje se vremenom ponavlja ili ima potencijal da se ponavlja. Ono uključuje postupke poput pretnji, ogovaranja, fizičkih ili verbalnih napada i namernog isključivanja nekoga iz grupe.

Po definiciji se pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva svaki oblik jednom učinjenog, odnosno ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta i učenika ili zaposlenog.

Nasilje i zlostavljanje može da se javi od strane:

  • zaposlenog prema učeniku, drugom zaposlenom, roditelju, odnosno staratelju ili drugom licu koje je preuzelo brigu o detetu i učeniku (u daljem tekstu: roditelj);
  • deteta i učenika prema drugom detetu i učeniku ili zaposlenom;
  • roditelja prema svom detetu, drugom detetu i prema zaposlenom.

Nasilje i zlostavljanje može da se javi u vidu:

  1. fizičkog nasilja – ponašanje koje može da dovede do stvarnog ili potencijalnog telesnog povređivanja učenika ili zaposlenog; fizičko kažnjavanje dece i učenika od strane zaposlenih i drugih odraslih osoba;
  2. psihičkog nasilja – ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva deteta i učenika ili zaposlenog;
  3. socijalnog nasilja – ponašanje kojim se isključuje dete i učenik iz grupe vršnjaka i različitih oblika socijalnih aktivnosti odvajanjem od drugih, neprihvatanjem po osnovu različitosti, uskraćivanjem informacija, izolovanjem od zajednice, uskraćivanjem zadovoljavanja socijalnih potreba;
  4. elektronskog nasilja – zloupotreba informacionih tehnologija koja može da ima za posledicu povredu druge ličnosti i ugrožavanje dostojanstva i ostvaruje se slanjem poruka elektronskom poštom, SMS-om, MMS-om, putem veb-sajta, četovanjem, uključivanjem u forume, socijalne mreže i sl.

 

borba protiv vrsnjackog nasilja

Bolje razumevanje svakog od navedenih tipova dovešće i do toga da prevencija vršnjačkog nasilja da željene rezultate i da se u školi stvori okruženje koje podstiče decu na međusobno podržavanje i toleranciju. Međutim, samo razumevanje i prepoznavanje razlika između navedenih tipova vršnjačkog nasilja nisu dovoljni, jer svaki pojedinačni slučaj nasilja treba posmatrati kroz individualni pristup deci koja učestvuju u njemu. Podjednako je važno posvetiti se kako detetu koje ispoljava određeni vid agresivnog ponašanja, tako i onom koje to nasilje trpi i otkriti koji su činioci doveli do takvog ponašanja dece.

Kako u Savremenoj sprečavamo vršnjačko nasilje?

1. Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
U svojoj borbi protiv nasilja Savremena se vodi Protokolom postupanja za zaštitu od nasilja u ustanovama obrazovanja, a formirala je i poseban tim koji primenjuje različite strategije kako ne bi došlo ni do jedne vrsta nasilja. Članovi tima za sprečavanje nasilja imaju mentorsku, savetodavnu i korektivnu ulogu kako bi osigurali da do nasilja uopšte ne dođe ili ukoliko dođe, da ono bude sankcionisano u najkraćem roku i na odgovarajući način.

U našoj školi ovaj proces ne svodi se samo na formalno poštovanje utvrđenih procedura već, ukoliko do problematičnih situacija dođe, pristupa se svakom učeniku na adekvatan i individualan način kako bi se otklonio uzrok koji je doveo do bilo kog oblika nasilja.

2. Zdravo i bezbedno okruženje
U školi su učenici okruženi profesorima koji imaju odlična praktična znanja iz pedagogije. I tokom odmora i tokom vremena koje provode u dnevnom boravku, učenici su bezbedni, jer su profesori uvek prisutni, a školsko obezbeđenje nikada ne napušta zgradu i uvek je spremno da reaguje. U Savremenoj osnovnoj školi postoji i mogućnost organizovanog prevoza dece od kuće do škole i obratno, koju mogu da iskoriste svi učenici.

3. Udruženi sa roditeljima u borbi protiv vršnjačkog nasilja
Kako bi se sprečilo svako agresivno ponašanje učenika, posebna pažnja se posvećuje saradnji škole sa roditeljima. Kako je borba protiv vršnjačkog nasilja aktivnost u koju su aktivno uključeni i svi roditelji, oni redovno dobijaju obaveštenja od škole o ponašanju i uspehu svog deteta i pri prvim znacima nekog problema ili konflikta među učenicima – roditelji su informisani. Takođe su pozvani da jave školi ukoliko primete bilo kakvo čudno ponašanje kod svog deteta, bez obzira na to da li sumnjaju na vršnjačko nasilje ili neki drugi problem. Roditeljima je takođe na raspolaganju savetodavna podrška i pozivaju se da se zajedno sa decom uključe u preventivne aktivnosti.

4. Radionice i izgradnja emocionalne stabilnosti učenika
Radionice na temu inkluzije, tolerancije i poštovanja koje organizuju školski psiholog i pedagog doprinose stvaranju klime u kojoj se nasilničko ponašanje oštro osuđuje, a sa druge strane, kod učenika grade razumevanje za potrebe svakog pojedinca i poštovanje različitosti. Na taj način je materijal koji se tiče prevencije vršnjačkog nasilja ugrađen u plan i program školskih aktivnosti.

Zaposleni u školi i roditelji zajedno rade na razvoju emocionalne inteligencije i stabilnosti učenika. Dete koje je na vreme usmeravano da poštuje različitosti kod druge dece znaće na pravi način da postupi kada je reč o prevenciji vršnjačkog nasilja.

U Savremenoj osnovnoj školi primenjuje se Harvardov model razvoja višestruke inteligencije kod učenika, među kojima su za prevenciju vršnjačkog nasilja posebno značajne interpersonalna i inteligencija za samoposmatranje. Zahvaljujući tome, deca se osposobljavaju da uspostave dobru komunikaciju sa drugima, da razvijaju empatiju i na adekvatan način tumače sopstvene postupke.

5. Pripreme za situacije izvan škole
Iskustva drugih škola pokazala su da se nasilno ponašanje dece često manifestuje van škole: na ulici, u parkovima ili drugim javnim prostorima u kojima učenici provode slobodno vreme.

Razvijanjem međuljudskih odnosa koji počivaju na toleranciji, razumevanju i poštovanju, kao i sportskog duha, učenici u Savremenoj osnovnoj školi prolaze kroz sve ove teme na časovima i radionicama kako bi bili spremni i za situacije izvan škole.

prevencija vršnjačkog nasilja u savremenoj osnovnoj školi

Bezbednost učenika na prvom mestu

Ukoliko i pored preventivnih mera Savremene osnovne škole bude došlo do incidenta, zaposleni ove škole postupiće u skladu sa zakonom. Postoji jasna procedura koja se primenjuje u ovakvim situacijama kako bi zaštitila sve aktere.

U Savremenoj osnovnoj školi bezbednost, fizičko i mentalno zdravlje učenika su na prvom mestu. Metode kojima se stvara bezbedno okruženje svakodnevno se usavršavaju kako bi bile još efikasnije i kako do neželjenih situacija, koje uključuju i vršnjačko nasilje, ne bi nikada ni došlo. Zbog toga u Savremenoj osnovnoj školi nije zabeležen nijedan slučaj bilo kakvog nasilnog ponašanja.

I u zvaničnim dokumentima Savremene osnovne škole opisana je strategija borbe protiv vršnjačkog nasilja i definisane su preventivne mere, kao i mere koje će biti preduzete u slučaju da dođe do bilo kog vida vršnjačkog nasilja.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »