ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

У Београду, март 2019. године

На основу члана 88 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 72/2009, 52/2011 и 55/2013, даље: Закон) Школски одбор ОШ ,,Савремена” (у даљем тексту: Школа), донео је дана 4. 3. 2019. године

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 1

Овим Пословником о раду Ученичког парламента (у даљем тексту: Пословник) уређују се: избор чланова Ученичког парламента, услови и поступак избора представника одељења и његовог заменика, заседање Парламента и доношење одлука, избор председника Ученичког парламента, програм рада и завршне одредбе.

Члан 2

Ученички парламент оснива се ради:
1) давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у Школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

ИЗБОР ЧЛАНОВА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 3

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у Школи.

Члан 4

Ученици школе који нису чланови Ученичког парламента не могу присуствовати седницама Ученичког парламента, а своје предлоге за рад Парламента могу дати искључиво преко свог представника у Ученичком парламенту.

Члан 5

Избор чланова Ученичког парламента врши се за текућу школску годину до 15. септембра на часу одељењске заједнице, на коме обавезно присуствује одељењски старешина.

УСЛОВИ И ПОСТУПАК ИЗБОРА ПРЕДСТАВНИКА ОДЕЉЕЊА И ЊЕГОВОГ ЗАМЕНИКА

Члан 6

Представник одељења у Ученичком парламенту може бити искључиво ученик који је у претходном разреду имао најмање одличан успех и примерно владање.

Избор се врши тако што сваки ученик одељења на празном папиру тајно испише име ученика за кога сматра да треба да буде представник одељења у Ученичком парламенту, а испуњава услове из става 1 овог члана.

Ученик одељења који на оваквом гласању добије највише гласова представник је одељења у Ученичком парламенту.

Ученик који је други по броју гласова други је представник одељења у Ученичком парламенту.

Ако два или више ученика добију исти број гласова, у следећем кругу се тајно гласа само између њих.

Гласови које евентуално добију ученици који не испуњавају услов из става 1 овог члана сматраће се неважећим.

Ученику који је у текућој школској години изабран за члана Ученичког парламента, а после избора има више од једне недовољне оцене и владање које није примерно аутоматски престаје чланство у Ученичком парламенту и одељењски старешина је дужан да у року од 15 дана по процедури утврђеној у ставу 2 овог члана обавести директора школе о новоизабраном представнику одељења у Ученичком парламенту.

О избору представника одељења у Ученичком парламенту одељењски старешина обавештава директора школе најкасније два дана после спроведеног избора.

Члан 7

Парламент бира два представника (ученика) који учествују у раду Школског одбора, у складу са чланом 119 Закона о основама система образовања и васпитања.

ЗАСЕДАЊЕ ПАРЛАМЕНТА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Члан 8

Ученички парламент може заседати и када нема кворум (присутно 50% + 1 члан Ученичког парламента), али своја мишљења и предлоге може усвајати већином присутних чланова на седници на којој има испуњен кворум за рад Ученичког парламента.

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 9

Ученички парламент тајним гласањем бира између најмање три кандидата председника Ученичког парламента на првој конститутивној седници за текућу школску годину, а најкасније до 30. септембра.

Члан 10

Директор школе одредиће по једног професора и његовог заменика који ће бити задужен за присуствовање седницама Ученичког парламента и за помоћ у раду Ученичког парламента, најкасније до 1. септембра за текућу школску годину.

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 11

Ученички парламент доноси програм рада на првој седници после конститутивне седнице.
Програм рада Парламента саставни је део годишњег плана рада Школе.

Ученички парламент може да се удружи у заједницу са другим ученичким парламентима.

Члан 12

Чланови Ученичког парламента, председник Ученичког парламента, заменик председника и записничар бирају се за сваку школску годину.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13

За све што није регулисано овим Пословником примењиваће се Закон о основном образовању и васпитању, Закон о основама система образовања и васпитања и Статут школе.

Овај Пословник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли или веб-сајту школе.

Председник Школског одбора

_______________________________________
Биљана Тадић Кулето

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »