ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „САВРЕМЕНА”

У Београду, март 2019.

На основу члана 119 став 1 тачка 1 и члана 99 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони и 10/2019) и Статута ОШ „Савремена”, Школски одбор ОШ „Савремена” (у даљем тексту: Школа), донео је дана 04.03.2019. године

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „САВРЕМЕНА”

Опште одредбе

Члан 1

Овим Правилником утврђују се врсте испита, рокови за полагање испита, испитна комисија, организација и начин полагања испита, оцењивање на испиту, записник о полагању испита и правна заштита ученика у вези са полагањем испита у Школи, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), Законом о основном образовању и васпитању и Статутом Школе.

Врсте испита и рокови за полагање

Члан 2

У Школи се полажу следећи испити:
– завршни;
– поправни;
– разредни;
– испити ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног – брже напредовање;
– испит по приговору или жалби;
– испити ученика осмог разреда који имају више од две недовољне оцене или нису положили поправни испит;
– испит из страног језика који ученик није изучавао у Школи.

Члан 3

Завршни испит полаже ученик након завршеног осмог разреда, по програму завршног испита за школску годину у којој је завршио осми разред, писаним путем – решавањем тестова, у складу са Законом о основном образовању и васпитању. Програм завршног испита доноси министар.
Поправни испит полаже ученик од четвртог до осмог разреда који на крају другог полугодишта или на разредном испиту има до две недовољне закључне бројчане оцене из наставних предмета, као и ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из једног или два предмета.
Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више предмета, изборног програма или активности. Ученик може бити неоцењен из обавезног предмета, изборног програма и активности уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог обавезног предмета, изборног програма и активности и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу. Ученик који на разредном испиту добије једну или две недовољне оцене, као и ученик који није приступио полагању разредног испита из једног или два обавезна предмета, изборног програма и активности полаже поправни испит. Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од два обавезна предмета, укључујући и изборни програм други страни језик, или који не приступи полагању разредног испита из више од два обавезна предмета, изборног програма и активности, понавља разред, у складу са Законом о основном образовању и васпитању.
Ученик може да полаже испит из страног језика који се није изучавао у школи, по прописаном наставном програму за одређени разред.
Испит у поступку бржег напредовања ученика – ученик који се истиче знањем и способностима може у току једне школске године да заврши два разреда, полагањем испита и заврши основну школу у року краћем од осам година, под условима и по поступку који прописује министар. Испуњеност услова за брже напредовање ученика утврђује наставничко веће.
Ученик осмог разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит не понавља разред, већ завршава започето образовање и васпитање у истој школи полагањем испита из предмета из којих има недовољну оцену, у складу са Законом.
Испит по приговору или жалби полаже ученик који је поднео приговор на оцену из предмета у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета на крају другог полугодишта и жалбу на испит.

Члан 4

Ученик од четвртог до седмог разреда полаже поправни испит у августовском испитном року, а ученик осмог разреда у јунском и августовском испитном року.
Остали испити могу се полагати у следећим испитним роковима:
– септембарски;
– новембарски;
– јануарски;
– априлски;
– јунски;
– августовски.

Испитна комисија

Члан 5

Сви испити, осим завршног испита, полажу се пред испитном комисијом од три члана, од којих најмање два морају бити стручна за предмет.
Испитну комисију решењем образује директор Школе за сваки испит и сваки испитни рок.
Уколико Школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, директор ће ангажовати стручно лице из друге школе.

Члан 6

Уколико је неки од чланова испитне комисије спречен да присуствује испиту, директор ће решењем одредити новог члана комисије најкасније до почетка одржавања испита. Ако се замена не обезбеди благовремено, изостанак члана комисије констатује се записнички, а директор одређује нови рок за полагање испита.
Члан испитне комисије на испиту по приговору или жалби на оцену не може бити наставник чија је оцена оспорена или на чији предлог је утврђена закључна оцена. У саставу комисије која је образована у случају поништавања испита не могу бити чланови комисије чији је испит поништен.

Организација и начин полагања испита

Члан 7

Ученик може да приступи полагању испита уколико је претходно поднео пријаву за полагање испита. Ученику који је уредно пријавио испит, али из оправданих разлога не приступи полагању и који поднесе доказ о немогућности полагања испита, директор Школе, на његов захтев, може одобрити полагање испита ван утврђених рокова.

Члан 8

Усмени део испита полаже се извлачењем испитних цедуља или постављањем три испитна питања од стране комисије. Испитна цедуља садржи најмање три испитна питања.

Члан 9

Пре него што почне да одговара, ученик може да замени испитну цедуљу. Замена испитне цедуље утиче на оцену на испиту и то се констатује у записнику.

Члан 10

Ученик се може удаљити са испита уколико користи мобилни телефон, електронски уређај или друга средства, недолично се понаша према члановима испитне комисије или ремети ток испита.
Испитна комисија уноси у записник о полагању испита напомену да је ученик удаљен са испита, уз навођење разлога за удаљење. Ученик који је удаљен са испита из разлога прописаних ставом 1 овог члана Правилника оцењује се негативном оценом.

Члан 11

Ученик у једном дану може да полаже највише три испита.

Оцењивање на испиту

Члан 12

Чланови испитне комисије утврђују оцену већином гласова. Оцена испитне комисије постаје коначна уколико у Законом прописаном року не буде поднета жалба на испит, односно протеком рока за подношење жалбе на испит.

Члан 13

Ако ученик у току испита одустане од полагања испита, сматра се да испит није положио и то се констатује у записнику.

Записник о полагању испита

Члан 14

Записник о полагању испита Школа води за сваког ученика појединачно. Записник се води на обрасцу и на начин прописан Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи.

Правна заштита ученика

Члан 15

Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе жалбу на испит прописан посебним законом у року од 24 сата од саопштења оцене.
Директор школе је дужан да одлучи о жалби у року од 24 сата од њеног пријема. Ако утврди да је испит обављен противно Закону или Закону о основном образовању и васпитању и прописима донетим на основу њих, поништиће испит и упутити ученика на поновно полагање испита.
Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе. Када је поништен испит, директор образује нову комисију (најмање три члана, од којих су два стручна за предмет) у чијем саставу не могу бити чланови комисије чији је испит поништен. Оцена комисије је коначна.
Уколико директор не донесе одлуку по жалби на испит, односно уколико ученик није задовољан одлуком директора по жалби на испит, ученик, његов родитељ или старатељ може да поднесе захтев за заштиту права ученика надлежном Министарству, у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.
Ако оцени да је захтев основан, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева упозорити Школу и одредити јој примерен рок за отклањање повреде закона. Ако Школа не поступи по овом упозорењу, Министарство ће одлучити о захтеву.

Завршне одредбе

Члан 16

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора:

____________________________________________
Биљана Тадић Кулето

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »