ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА

У Београду, март 2019. године

На основу члана 119 став 1 тачка 1 и члана 99 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони и 10/2019) и Статута ОШ „Савремена”, Школски одбор ОШ „Савремена” (у даљем тексту: Школа), донео је дана 4. 3. 2019. године

П Р А В И Л Н И К

О НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим правилником регулише се начин правдања изостанака ученика са свих обавезних облика образовноваспитног рада. Под обавезним облицима образовноваспитног рада подразумевају се: настава, допунски рад, припремни рад, часови одељењског старешине и одељењске заједнице.

Члан 2

Ученик има право и обавезу да редовно похађа наставу и друге облике образовноваспитног рада које Школа организује.

Непридржавање одредаба овог правилника повлачи дисциплинску одговорност ученика.

Члан 3

Ученик не може без одобрења наставника разредне наставе или предметног наставника да напусти час.

Уколико се ученик који је пуштен са часа услед неодложних потреба не врати на час, изостанак се евидентира као неоправдани.
Ученици не смеју да напуштају час ради обављања приватних послова.

Члан 4

Ученик који је оправдано одсутан или коме је одобрено одсуство не може да присуствује настави на појединим часовима.
Наставник може да прими ученика на час провере знања само ако је одсутан ради породичне славе или другог верског празника.
Ученика за којег постоји оправдана сумња да намерно избегава најављену проверу знања из предмета и не присуствује часу наставник може без најаве, усмено или писаним путем, оценити на првом наредном часу којем ученик присуствује.

Члан 5

Ученици су дужни да остану у учионици 15 минута након почетка часа aко предметни наставник, односно наставник разредне наставе, није дошао. Ученици су дужни да дежурног наставника обавесте о томе да се предметни наставник, односно наставник разредне наставе, није појавио, а дежурни наставник је дужан да у том времену обезбеди замену. Уколико се за то време предметни наставник, односно наставник разредне наставе, не појави или дежурни наставник не обезбеди замену, ученици могу да напусте тај час и оду на час код дежурног наставника, а час се евидентира као неодржан.
Ученици су дужни да поштују правила понашања школе и да не ометају одржавање наставе у другим одељењима.

Члан 6

Ученик, његов родитељ или старатељ или законски заступник имају право увида у Књигу евиденције ради утврђивања изостанка и приступ електронском дневнику.

ПРАВДАЊЕ ИЗОСТАНАКА

Члан 7

Родитељ ученика или законски заступник дужан је да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави, о томе обавести Школу.

Ученик и родитељ ученика или законски заступник дужан је да у року од осам да­на од дана пре­стан­ка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или дру­гом релевантном документацијом прав­да изостанак ученика и достави потпуне и тачне контакт информације.

Члан 8

О захтеву родитеља ученика или законског заступника да ученик изостане са наставе одлучује директор одмах по постављању тог захтева. Напред наведени захтев родитељ ученика или законски заступник дужан је да поднесе у писаној форми пет (5) радних дана пре самог изостајања.

Ако је пре доношења одлуке потребно да се провере неке чињенице, одлука ће се донети што је могуће пре, али тек након провере.

Одлука директора је коначна.

Члан 9

Изостајање ученика до два (2) везана радна дана, а највише 20 радних дана на нивоу школске године због болести или повреде може се правдати писаном изјавом родитеља или законског заступника. При чему се изостанак са појединачних часова правда на исти начин као и целодневно изостајање.

Изостајање ученика више од два (2) везана радна дана због болести или повреде може се прав­да­ти само лекарским уверењем.

По истеку рока за обавештавање Школе о наступању спречености ученика да присуствује настави и рока за правдање изостанака, предвиђених Законом о основама система образовања и васпитања, сматраће се да је изостајање ученика било неоправдано и то ће се евидентирати.

Члан 10

Изостанци се правдају лекарским уверењем или дру­гом релевантном документацијом, које одељењском старешини, односно наставнику разредне наставе, доноси родитељ, или ученик уз сагласност родитеља и која се чува до краја те школске године.

Ако одељењски старешина, односно наставник разредне наставе, није присутан, оправдања ученика може прихватити дежурни професор, психолог или секретар Школе (уз напомену која се евидентира у дневнику).

Члан 11

Родитељ на почетку школске године одељењском старешини, односно наставнику разредне наставе, пријављује први дан крсне славе или други верски празник који ученик слави, те се ти изостанци аутоматски правдају. Ученик може да пријави само једну крсну славу.

Члан 12

Последице неоправданог кашњења на час, недоласка на час или одласка са часа без одобре­ња током трајања школског часа исте су као и неприсуство­ва­ње целом часу.

Школа је дужна да обавести родитеља или законског заступника о ученику који не­ре­довно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престан­ка похађања наставе.

Ученик који борави у просторијама Школе за време трајања наставе у обавези је да присуствује часу.
Кашњења на часове евидентирају се као неоправдани изостанци. Наставник је дужан да ученика који је закаснио прими на час.
Лица запослена у Школи у обавези су да ученика који проводи време у просторијама Школе, ван учионице, уведу на час који има по распореду.

НАПУШТАЊЕ НАСТАВЕ

Члан 13

Ако ученик самовољно напусти час, даје му се неоправдани изостанак. Под појмом час подразумева се сваки облик образовноваспитног рада који Школа организовано спроводи са ученицима у време радно-наставног дана.

Члан 14

Ако ученици организовано напусте час, о васпитно-дисциплинској мери одлучиће Одељењско веће.

Члан 15

Ако ученици неоправдано организовано напусте два часа или више часова, ученицима се утврђује адекватан број неоправданих изостанака, а поред тога оцена из владања смањује са за једну оцену због нарушавања правила понашања Школе и ометања процеса наставе.

Члан 16

Наставник не може ученика који омета наставу удаљити са часа.

Ученика који омета наставу наставник ће опоменути и обавестиће одељењског старешину, односно наставника разредне наставе о понашању ученика, након часа у усменој и/или писаној форми.
Уколико ученик, упркос опомени наставника настави да омета час, биће упућен на разговор у педагошко-психолошку службу, о чему ће одељењски старешина, односно наставник разредне наставе бити обавештен након часа у усменој и/или писаној форми у облику извештаја о догађају.
Ученик је дужан да се по обављеном разговору врати на час.
Одлуку о оправданости или неоправданости изостанка са часа на којем је почињен напред наведени прекршај доноси одељењски старешина, односно наставник разредне наставе на основу извештаја наставника и педагошко-психолошке службе.
Ученика који омета наставу и ремети процес учења наставник може удаљити са часа уколико три усмене опомене и подсећања на школска правила нису прихваћена.
Ученик је дужан да се јави педагошко-психолошкој служби, одељењском старешини, односно наставнику разредне наставе како би дао изјаву о разлозима свог понашања на часу.

Члан 17

Наставник не може ученика који нема униформу да удаљи са часа.
Ученика који нема прописану униформу предметни наставник је дужан да упозори и замоли да је обуче. Уколико ученик не поседује униформу, по завршетку часа, предметни наставник обавештава одељењског старешину, односно наставника разредне наставе писаним путем.
Против ученика се покреће васпитно-дисциплински поступак због учесталог чињења лакшег прекршаја уколико се ово понови најмање два пута.

Члан 18

Наставник не може да удаљи ученика који је дошао у школу у неприкладној одећи и/или обући.
Предметни наставник је дужан да упозори и замоли ученика да се пресвуче у одећу која се сматра прикладном и која је у складу са Правилником о понашању. Уколико ученик нема гардеробу која се сматра прикладном, по завршетку часа, предметни наставник обавештава одељењског старешину, односно наставника разредне наставе, писаним путем.
Против ученика се покреће васпитно-дисциплински поступак због учесталог чињења лакшег прекршаја уколико се ово понави најмање два пута.

Члан 19

Наставник не може да удаљи са часа ученика који нема одговарајући прибор за час.
Предметни наставник је дужан да одељењском старешини, односно наставнику разредне наставе скрене пажњу да ученик долази на час без одговарајућег прибора, усменим или писаним путем. Одељењски старешина, односно наставник разредне наставе дужан је да са учеником обави разговор, као и да о томе обавести родитеље / законске заступнике.

Члан 20

Ученик не сме да напушта час ради одговарања из другог предмета.

Наставник не може да на редовни час наставе са једним одељењем позива ученике других одељења и разреда ради оцењивања из свог предмета.

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 21

Одељењски старешина, односно наставник разредне наставе, у обавези је да прати број неоправданих изостанака сваког ученика и у складу са бројем неправданих изостанака умањи оцену из владања.

За тачност података о изостанцима у Књизи евиденције о образовноваспитном раду одговара одељењски старешина, односно наставник разредне наставе, који је дужан да редовно води и недељно ажурира евиденцију изостанака и формира архиву одељења са доказима о правдању изостанака.

Укупан број изостанака на крају школске године представља збир изостанака из првог и другог полугодишта.

Писана оправдања се чувају до краја школске године.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22

Примену одредаба овог правилника контролисаће директор Школе. Директор Школе даје упутство одељењским старешинама, односно наставницима разредне наставе, и подноси извештај Наставничком већу и Школском одбору.

Члан 23

Овај Правилник ступа на снагу након осам дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора

________________________________________
Биљана Тадић Кулето

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »