ПРАВИЛНИК О ИЗРАДИ ДОМАЋИХ И ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА

У Београду, март 2019. године

На основу члана 119 став 1 тачка 1 и члана 99 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони и 10/2019) и Статута ОШ ,,Савремена”, Школски одбор ОШ ,,Савремена” (у даљем тексту: Школа), донео је дана 4. 3. 2019. године

ПРАВИЛНИК О ИЗРАДИ ДОМАЋИХ И ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Домаћи и пројектни задатак представљају један од основних видова учења помоћу којих ученици могу боље да усвоје градиво сваког предмета предвиђеног наставним планом и програмом.
Одговорност за израду задатака почива на ученицима, док наставници, родитељи и стручни сарадници могу да помогну у успешној изради домаћег или пројектног задатка.
Договор са предметним наставником или наставником разредне наставе током израде домаћег или пројектног задатка важан је чинилац у успешној изради истих.

Члан 2

Сврха домаћег и пројектног задатка је:

 • увежбавање претходно обрађеног градива;
 • припрема за наредни час;
 • усвајање додатног градива код ученика који су показали интересовање за виши ниво постигнућа;
 • развој критичког и стваралачког мишљења и креативности;
 • примена градива у сврху повезивања материјала једног или више предмета;
 • писање или исправљање чланака на задате теме (пројектни задаци).

Члан 3

Домаћи задаци укључују, али нису ограничени на:

 • припрему за тестове и друге облике писмених провера знања,
  истраживачке пројекте;
 • задатке који укључују упознавање са садржајем неког писаног материјала и/или писање краћих или дужих есеја.

Пројектни задаци укључују, али нису ограничени на:

 • пројекте – индивидуалног или тимског карактера;
 • писање и сређивање чланака на задате теме;
 • превођење и/или прилагођавање чланака на задате теме.

Члан 4

Од ученика се очекује да своје домаће и пројектне задатке заврше и предају у за то предвиђеном року.

Уколико је ученик оправдано одсутан, од њега се очекује да домаћи или пројектни задатак заврши према инструкцијама које добије од предметног наставника, односно наставника разредне наставе.

Домаћи и пројектни задаци који се задају да се израде током викенда или распуста не могу да буду већег обима од оних који се задају током радне недеље текуће школске године.

Домаћи задаци који се предају преко платформе имају рок од најмање два (2) дана за израду. Сваки ученик је дужан да преда свој рад искључиво са свог ДЛ налога како би се поштовала правила етичности, сходно Правилнику о понашању.

Пројекти задаци имају рок од најмање две недеље, а највише четири недеље за израду и предавање.

Пројекти задаци додељују се из сваког предмета најмање 1 (једном) у току полугодишта, а највише 2 (два) пута током целе школске године.

Процедура додељивања пројектних задатака састоји се из следећих корака:

 • одабир теме која је у вези са наставним планом и програмом;
 • подела ученика на парове или групе;
 • додељивање тема ученицима.

Процедура предавања пројектних задатака састоји се из следећих корака:

 • ученици по окончању рада обавештавају електронском поштом предметног наставника;
 • наставник прегледа рад и оставља коментаре;
 • ученици уносе измене и врше коначну предају задатка;
 • пројекат се вреднује и оцењује према скали и Правилнику о оцењивању ученика.

 ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАСТАВНИКА

Члан 5

Наставници имају слободу да самостално процене који ће тип и обим домаћег или пројектног задатка доделити ученицима, сходно плану и програму, придржавајући се следећих смерница:

 • сваки предметни наставник и наставник разредне наставе на почетку школске године дају информацију ученицима усмено и путем електронске поште о: врсти домаћих и пројектних задатака, роковима, начину израде и вредновања истих;
 • сваки предметни наставник и наставник разредне наставе у обавези су да поштује форму домаћег и пројектног задатка која је саставни део овог Правилника;
 • сваки предметни наставник и наставник разредне наставе у обавези су да на састанку са родитељима на почетку школске године истакну значај домаћих и пројектних задатака и упознају их са процедуром израде истих;
 • сваки предметни наставник и наставник разредне наставе имају рок од 5 (пет) дана да прегледају, исправе и дају повратну информацију о домаћем задатку ученику или његовом родитељу/старатељу, а 7 (седам) дана када је у питању пројектни задатак;
 • уколико предметни наставник и наставник разредне наставе процене да постоји потреба да се у домаћем или пројектном раду нешто исправи или доради могу да траже од ученика да то учини у периоду предвиђеном за прегледање;
 • уколико предметни наставник и наставник разредне наставе из оправданих разлога нису у могућности да прегледају домаће или пројектне задатке у предвиђеном року, у обавези су да о томе на време обавесте ученике;
 • уколико предметни наставник и наставник разредне наставе усвоје приговор ученика на вредновање домаћег или пројектног задатка, у обавези су да му омогуће додатна 2 (два) дана за дораду истог за домаћи и 5 (пет) дана за пројектни задатак;
 • предметни наставник и наставник разредне наставе у обавези су да у коментару дају повратну информацију о квалитету рада и смернице за унапређење;
 • на основу личне процене, предметни наставник и наставник разредне наставе имају могућност да прилагоде тежину и врсту домаћих или пројектних задатака, поштујући принцип индивидуализације и диференцијације;
 • сваки предметни наставник и наставник разредне наставе у вредновању морају да се придржавају Правилника о оцењивању ученика, уз могућност коришћења описног или бројчаног оцењивања;
 • сваки предметни наставник и наставник разредне наставе, поред евиденције у електронском дневнику и педагошкој свесци, на крају сваког класификационог периода дају једну нумеричку оцену за све урађене домаће задатке до тог периода;
 • за пројектне задатке додељује се оцена за сваки урађени задатак, а најмање једна по предмету;
 • сваки предметни наставник и наставник разредне наставе могу да задају највише 1 (један) домаћи задатак недељно, а најмање 2 (два) на месечном нивоу, док је за пројектне задатке минимум 1 (један) месечно, а максмимум 2 (два) месечно.

2. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Члан 6

Од ученика се очекује да разумеју важност израде домаћих или пројектних задатака и да поштују све инструкције у вези са начином и роковима израде истих.

Члан 7

Ученици имају обавезу:

 • да прођу обуку за израду пројектних задатака;
 • да се упознају усмено и путем електронске поште о врсти домаћих или пројектних задатака, роковима, начину израде и вредновања истих;
 • да путем електронске поште потврде да су упознати и сагласни са горепоменутим;
 • да израде домаћи или пројектни задатак у за то предвиђеном временском року;
 • да обавесте предметног наставника или наставника разредне наставе уколико нису у могућности да, из оправданих разлога, предају домаћи или пројектни задатак у за то предвиђеном року;
 • да уложе напор да задати домаћи или пројектни задатак израде на најбољи могући начин;
 • да се обрате предметном наставнику или/и наставнику разредне наставе уколико им је потребна помоћ или додатно објашњење пре истека рока задатог за израду задатка;
 • да остану на допунској настави на захтев предметног наставника или/и наставника разредне наставе као би радили на домаћем или пројектном задатку;
 • да самостално израде задати домаћи или пројектни задатак, јер је то њихова обавеза, а не обавеза њихових родитеља / старатеља, браће, сестара или других рођака;
 • да се упознају и поштују правила израде домаћих и пројектних задатака, која ће им на почетку школске године бити достављена;
 • да сарађују са члановима групе уколико је домаћи или пројектни задатак тог типа.

Члан 8

Ученици имају право да:

 • добију повратну информацију о квалитету рада и смернице за унапређење;
 • траже продужење рока потребног за израду домаћег или пројектног задатка уколико су оправдано спречени;
 • уложе приговор предметном наставнику уколико нису задовољни вредновањем.

3. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ РОДИТЕЉА

Члан 9

Родитељи и други законски заступници имају важну улогу у процесу израде домаћих и пројектних задатака. Праћење информација које добијају електронском поштом на недељном нивоу о урађеним домаћим или пројектним задацима обавеза је сваког родитеља / законског заступника.

Члан 10

Од родитеља / законског заступника очекује се да:

 • прати израду домаћих и пројектних задатака путем електронског дневника, платформе и обавештења електронском поштом на недељном нивоу;
 • охрабри израду домаћих и пројектних задатака и
  помогне у организацији времена потребног за израду домаћих и пројектних задатака;
 • подржи Школу у остваривању принципа рада који подразумевају да се сви домаћи и пројектни задаци раде у Школи у за то предвиђеном року;
 • контактирају са предметним наставником, односно наставником разредне наставе уколико постоје оправдани разлози за продужење рока потребног за израду домаћег или пројектног задатка;
 • подстичу тражење додатне помоћи од предметног наставника, односно наставника разредне уколико за то постоји потреба.

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и веб-сајту Школе.

Председник Школског одбора
____________________________________________
Биљана Тадић Кулето

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »