ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОШ „САВРЕМЕНА”

У Београду, март 2019. године

На основу члана 119 став 1 тачка 1 и члана 99 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони и 10/2019) и Статута ОШ „Савремена”, Школски одбор ОШ „Савремена” (у даљем тексту: Школа), донео је дана 4. 3. 2019. године

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОШ „САВРЕМЕНА”

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у Школи прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.

Овим правилником се регулише поступак, начин избора и бодовања постигнућа ученика/це, ради избора ученика/це генерације завршног разреда на крају сваке наставне године из свих завршних разреда.

Члан 2

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, те за успешно учешће у ваннаставним активностима.

 ПОХВАЛЕ

Члан 3

Ученик може добити похвалу:

 1. за одличан успех и примерно владање;
 2. за постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;
 3. за освојено прво, друго или треће место на такмичењима;
 4. за ученика/цу генерације;

Члан 4

У току школовања ученик може да буде награђен дипломом „Вук Караџић” и посебним дипломама за поједине предмете. Врсте диплома, начин и услови за њихово додељивање прописани су Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 37/93 и 42/93).

Похвала „Ученик генерације” додељује се ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у учењу и владању.

Члан 5

У име Наставничког већа директор Школе може јавно похвалити или наградити појединог ученика, групу ученика или одељењску заједницу, тј. оне који су учествовали у друштвеним акцијама или јавним манифестацијама (у којима су постигли запажене резултате, а тиме допринели афирмацији Школе као целини), оне који су учествовали у разним хуманитарним и осталим активностима, оне који су постигли резултате на такмичењима (општинском, регионалном, републичком или међународном), оне који су се истицали у учењу или који су узори другим ученицима својим учењем и владањем и који су редовно похађали наставу, показали се као добри и сарадљиви другови и слично.

Члан 6

Без обзира на изузетне резултате у наставним и ваннаставним активностима, ученици којима су изречене васпитно-дисциплинске мере или имају оцену из владања: врлодобро, добро, задовољавајуће и незадовољавајуће или који нису уредно похађали наставу не могу бити награђени и похваљени.

Члан 7

Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се пред одељењем, свим запосленима у Школи, пред наставницима и родитељима, као и јавно, на пригодним свечаностима које Школа организује (Дан Светог Саве и Дан школе), са циљем подстицања и мотивисања свих ученика Школе на постизање најбољих резултата у учењу, владању и учешћу у различитим организованим ваннаставним активностима.

 НАГРАДЕ

Члан 8

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено место на такмичењима које је Школа организовала или у њима учествовала.

Члан 9

Награде се додељују на крају наставне године.

Члан 10

Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељењског старешине, односно наставника разредне наставе, по прибављеном мишљењу Одељењског већа.
Оснивачки одбор одобрава средства за доделу награда.

Члан 11

Награде ученицима могу додељивати и донатори, односно спонзори, на основу критеријума које пропишу својим актима.

Награде из става 1 овог члана могу се додељивати ученицима само преко Школе, уз активно учешће и мишљење стручних органа Школе о додељивању ове награде.

Члан 12

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига, а у изузетним случајевима, и у новчаним износима.

Ученици се могу наградити и на следећи начин:

 1. уплаћивањем екскурзије, летовања, зимовања и сл.;
 2. посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским манифестацијама и сл.;
 3. куповином књига, спортске опреме, школских реквизита и прибора и сл.

Члан 13

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.

Члан 14

Ученик је ослобођен редовне наставе због припрема за такмичење, и то:

 • 1 дан за општинско такмичење;
 • 3 дана за окружно такмичење;
 • 5 дана за републичко такмичење.

Право на ослобађање ученик остварује пласманом на претходном такмичењу. Право на ослобађање може се користити искључиво у функцији припрема за такмичење. Ако је такмичење радног дана, ученик је ослобођен наставе (осим за школско такмичење).

 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 15

Елементи који се бодују при избору ученика генерације су:

 1. успех у учењу и владању;
 2. успех на такмичењима из наставних предмета организованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 3. успех на спортским такмичењима организованим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 4. успех на конкурсима, изложбама, смотрама у организацији Министарства просвете, науке и техннолошког развоја;
 5. успех кандидата на конкурсима, смотрама, изложбама које нису у организацији Министарства просвете, науке и техннолошког развоја;
 6. учешће на програмима Истраживачке станице „Петница”;
 7. активности и доприноси у раду школских секција и на школским манифестацијама: на основу поседовања неког талента (певање, свирање, рецитовање и др.);
 8. волонтерски рад у хуманитарним организацијама, уз потврду дате организације и предметних наставника школе;
 9. рад у оквиру одељењске заједнице;
 10. рад у Ученичком парламенту;
 11. ваншколске активности које доприносе образовноваспитном раду и угледу Школе.

Члан 16

По прикупљеним подацима приступа се бодовању:

Успех у учењу и владању

 1. За сваки завршени разред са успехом 5,00 ученик добија 25 бодова;
 2. Ученик може један разред да заврши са просеком од 4,50 – 4,90; тада ученик добија 10 бодова;
 3. ученик мора да има примерно владање све четири године од петог до осмог разреда.

Успех на такмичењима из наставних предмета организованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Ранг листа1. место2. место3. место4. место
Школско4321
Општинско8642
Регионално10863
Републичко151084
Међународно2015105

Уколико је екипно такмичење из наставних предмета, члан екипе добија 30% од бодова предвиђених за појединачно такмичење (заокружено на две децимале).

Успех на спортским такмичењима организованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

Ранг листа1. место2. место3. место4. место
Школско3210,5
Општинско4321
Регионално8642
Републичко10863
Међународно151084

Уколико је екипно такмичење из спортских активности, члан екипе добија 20% од бодова предвиђених за појединачно такмичење (заокружено на две децимале).

Успех на конкурсима, изложбама, смотрама у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за постигнуто:

 1. прво место – 5 бодова;
 2. друго место – 4 бода;
 3. треће место – 3 бода.

Успех кандидата на конкурсима, смотрама, изложбама који нису у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за освојено:

 1. прво место – 3 бода;
 2. друго место – 2 бода;
 3. треће место – 1 бод.

Уколико је учешће екипно, члан екипе добија 20% од бодова предвиђених за појединачно такмичење (заокружено на две децимале).

Учешће на програмима Истраживачке станице „Петница”:

1. позив – 5 бодова;
2. позив – 10 бодова;
3. позив – 15 бодова;
4. позив – 20 бодова;
5. и више позива – 25 бодова.

Активности и доприноси у раду школских секција и на школским манифестацијама на основу поседовања неког талента (певање, свирање, рецитовање и др.):

 1. 1 бод за сваку годину рада у секцијама у школи предвиђеним Годишњим планом рада школе, на основу вођења евиденције и позитивне оцене руководиоца секције – за сваку школску годину;
 2. по секцији у сваком разреду – 1 бод;
 3. за учешће на школским манифестацијама – 0,5 бодова по манифестацији (Свети Сава, Дан школе, науке и слично).

Волонтерски рад у хуманитарним организацијама, уз потврду дате организације и предметних наставника школе, по школској години 0,5 бодова.

Рад у оквиру одељењске заједнице:

 1. рад у председништву одељењске заједнице, за сваку годину 0,5 бодова;
 2. за свако учешће на радионицама одељењске заједнице (вршњачка едукација), за сваку годину 0,5 бодова.

Рад у Ученичком парламенту:

 1. за сваку годину рада у Ученичком парламенту – 0,5 бодова;
 2. за председника Ученичког парламента – за сваку годину 1 бод.

Ваншколске активности које доприносе образовноваспитном раду и угледу Школе:

 1. учешће на манифестацијама и фестивалима које организују општина, град или република (попут Фестивала науке и других) – 2 бода;
 2. учешће у пројектним тимовима – 1 бод за сваки пројекат републичког значаја, 2 бода за сваки пројекат међународног значаја;
 3. похађање музичке, балетеске и др. школе – 2 бода (свако похађање се појединачно бодује);
 4. чланство у спортским организацијама и/или клубовима, по 2 бода за свако чланство.

ПОСТУПАК И РОКОВИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 17

За ученика генерације могу да конкуришу сви ученици који задовољавају опште услове и може бити предложено више кандидата по одељењу.

Члан 18

Директор именује чланове комисије за избор ученика генерације најкасније до 30. априла текуће школске године.

Комисију за избор ученика генерације чине:

 1. 4 представника из реда Наставничког већа;
 2. 1 психолог;
 3. 1 педагог;
 4. 1 секретар школе – записничар.

Директор школе именује и чланове заменике.

Члан 19

Предлог за кандидата ученика генерације дају одељењске старешине ученика завршног разреда на седници Одељењског већа, у мају месецу, за текућу школску годину.
Предложени кандидати са одељењским старешином попуњавају Образац који је саставни део овог Правилника и достављају га комисији, најкасније пет дана пре седнице Одељењског већа на којој се утврђује општи успех на крају осмог разреда.

Комисија је у обавези да организује седницу, те да предлог за именовање ученика генерације, са бодовном листом и пратећом документацијом достави директору Школе, дан пре седнице Наставничког већа на којој се предлог утврђује, односно проглашава ученик генерације.

Резултати у обрасцу морају бити образложени и документовани.

Након прикупљања и провере података комисија приступа бодовању.

Бодовање кандидата за ученика генерације врши се на основу докумената и педагошке документације и евиденције Школе (потврде, писмене и образложене изјаве наставника, записника и друго), диплома и званичних извештаја организатора такмичења.

Комисија за избор ученика генерације ради у пуном саставу и току рада сачињава записник.

Комисија за избор ученика генерације узима у обзир поднете предлоге, врши бодовање кандидата према критеријумима и сачињава ранг-листу предложених кандидата.

Резултате ранг-листе које је бодовала Комисија износи педагог на Наставничком већу.

Одлуку о проглашењу ученика генерације доноси Наставничко веће на својој седници, а најкасније до 15. јуна текуће школске године.

Члан 20

Ученика који по критеријумима има највише бодова Наставничко веће проглашава учеником генерације, а уколико два или више ученика имају исти број бодова, Наставничко веће доноси одлуку већином гласова присутних чланова.

У случају да исти број бодова добију два или више ученика и након гласања Наставничког већа, Наставничко веће предлаже да се похвала „Ученик генерације” додели свим тим ученицима.

Ученик који је незадовољан одлуком о проглашењу ученика генерације има право Приговора Школском одбору.

Образложен Приговор се подноси Школском одбору у року од три дана од дана пријема обавештења о изабраном ученику генерације.

Школски одбор о Приговору кандидата на одлуку Наставничког већа одлучује најкасније у року од пет дана од пријема Приговора.

Одлука Школског одбора је коначна.

Члан 21

Ученик генерације се проглашава јавно на свечаности поводом завршетка школске године.

Фотографије и биографије ученика генерације, проглашених по годинама, истичу се на зиду у холу школе.

Школа ученику генерације додељује посебну диплому и плакету „Ученик генерације”, а другопласираном и трећепласираном кандидату додељује диплому „Понос генерације”.

Оснивачки одбор ученику генерације додељује поклон. Одлуку о поклону доноси Оснивачки одбор.

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора

_________________________________
Биљана Тадић Кулето

Правилник је заведен под деловодним бројем __________ , од ______________ 2019. године, објављен је на огласној табли Школе дана ________. године, а ступио је на снагу дана _____ године.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ „САВРЕМЕНА”

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »