ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ

 На основу чланова 109 и 119 става 1 тачке 1 Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и чланова 33 став 1 тачка 3 Стату­та ОШ „Савремена” (у даљем тексту: Школа) у Београду, општина Нови Београд, ул. Омладинских бригада 86, Оснивачки одбор Школе, на седници одржаној 15.12.2023. године, једногласно, донео је::

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ

 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Правилником о понашању (у даљем тексту: Правила) уређују се пона­ша­ње и међусобни односи запослених, ученика, родитеља, односно других законских заступника ученика (у даљем тексту: родитељ) и трећих лица у Школи.

Члан 2

Поштовањем правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне де­лат­ности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школ­ске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља и трећих лица и до­приноси се повећању угледа Школе.

Члан 3

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 4

У Школи су забрањени дискриминација и дискриминаторско поступање, којима се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, огра­ничавање или давање првенства) у односу на друго лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расе­љеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравстве­ном стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђи­ваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Школа је дужна да предузме све мере прописане законом када се утврди дискриминаторно понашање у Школи или се посумња на њега.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика, роди­теља или трећег лица у Школи врши се на основу Правилникa о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Службени гласник РС”, бр. 65/2018).

Члан 5

У Школи су према запосленом, ученику, детету, родитељу или трећем лицу за­бра­њени:

 1. дискриминација и дискриминаторно поступање;
 2. физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље;
 3. злостављање и занемаривање;
 4. понашање које вређа углед, част или достојанство;
 5. страначко организовање и деловање.

Члан 6

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања, чија је последица стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код дете­та или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 7

Физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање детета, ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према детету, ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трај­ног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Социјалним насиљем сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика активности Школе.

Сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним актив­ностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо-комуникационих технологија, чије последице могу да буду повреда друге личности и угрожавање достојанства, а остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостав­ља­ња и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља или трећег лица у Школи.

Министарство врши пријем пријава у вези са насиљем, злостављањем и занемаривањем ученика путем софтверског решења – Националне платформе за превенцију насиља које укључује децу – Чувам те.
Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, садржај и начин спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и могућност коришћења софтверског решења – Националне платформе за превенцију насиља које укључује децу – Чувам те, прописује министар.

Члан 8

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Пра­вила, од стране ученика или родитеља, односно другог законског заступника, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1 овог члана, против родитеља, односно другог законског заступника подноси се пре­кршајна или кривична пријава.

Члан 9

Поступање у Школи, као одговор на насиље и злостављање, спроводи се према Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, бр. 30/2010), који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитнообразовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар.

Члан 10

Препознавање понашања којима се вређају углед, част или достојанство у Школи врши се према ближим условима о начину препознавања таквог понашања, који су прописани Правилником о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 22 од 4. марта 2016).

Поступање Школе када се утврди вређање угледа, части или до­сто­јанства или се посумња на њих, начини спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини заштите и друга питања од значаја за заштиту про­писани су Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Службени гласник РС”, бр. 65/2018).

Директор Школе (у даљем тексту: директор) дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране предузме одговарајуће актив­ности и мере у оквиру надлежности Школе.

Члан 11

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана могу се примењивати само оне мере које су утврђене Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони) (у даљем тексту: закон) или општим актом Школе.

Члан 12

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школ­ских просторија у такве сврхе.

 ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 13

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у њој.

Члан 14

Сви запослени су у обавези:

 1. да редовно и на време долазе на посао и евидентирају активности на порталу;
 2. да савесно и доследно обављају послове свог радног места;
 3. да благовремено обавештавају директора, помоћника директора или секре­та­ра Школе о спречености за рад;
 4. да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и/или других лица;
 5. да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика и запослених;
 6. да пријављују директору или Школском одбору кршење права ученика и запослених;
 7. да долазе на посао прикладно одевени и носе школску униформу за време наставних и ненаставних активности током радног времена;
 8. да пре рада или током њега не узимају и не уносе алкохол, нити друга средства која утичу на способност за рад;
 9. да не пуше у просторијама Школе;
 10. да поштују радне обавезе прописане Законом о основама система образовања и васпитања;
 11. да поштују Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму;
 12. да не уносе у Школу ни у школско двориште оружје или друга опасна сред­ства којима се могу угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;
 13. да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада, осим у случају када се претходно наведена средства користе за потребе рада;
 14. да не оштећују имовину Школе, ученика, других запослених, родитеља ученика, односно другог законског заступника и трећих лица;
 15. да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;
 16. да не износе школску евиденцију, друга документа и средства Школе, нити потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора из простора Школе;
 17. да не врше неовлашћено снимање у објектима Школе;
 18. да контролишу и да се старају о томе да опрема и наставна средстава којe ученици користе у настави и ваннаставним активностима буде коришћена у складу са правилима и процедурама Школе;
 19. да савесно примењују принципе еколошке одрживости Школе и рационално користе енергију (да угасе светло кад напуштају радно место, искључе компјутере кад заврше радни дан, искључе пројекторе на крају наставног дана и сл.);
 20. да савесно и благовремено пружају информације и размењују их са колективом;
 21. да допринесе репутацији Школе одговорним понашањем током наставних и ненаставних активности;
 22. да остварују квалитетну комуникацију у колективу, са ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима и сарадницима.

 

Додатно, сви наставници су у обавези:

 1. да на почетку часа електронски евидентирају час и одсутне ученике;
 2. да на време уписују часове, додатну и допунску наставу у све врсте дневника;
 3. да благовремено оцењују и уносе оцене у електронски дневник и школску документацију у складу са Правилником о оцењивању;
 4. да редовно подносе планове и извештаје у складу са школским календаром;
 5. да редовно посећују радне састанке и седнице запослених; 
 6. да се стручно усавршавају;
 7. да сарађују са осталим запосленима у Школи на пословима у вези са организацијом школских и ваншколских активности.

Члан 15

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка наставе и за време великог и малог одмора.

Дежурни наставник има следеће обавезе:

 1. да се стара о одржавању реда и безбедности у школској згради и школском дворишту;
 2. да предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;
 3. да, ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, помоћником ди­рек­тора и другим лицима запосленим у Школи.

Члан 16

Дежурство се обавља у холу и на другим местима, у складу са одлуком директора.
Главни дежурни наставник утврђује присуство и одсуство дежурних наставника и о томе води евиденцију (попуњавањем књиге дежурства и интерној евиденцији у складу са одлуком директора).
Главни дежурни наставник дежура и координира рад дежурних наставника.

Члан 17

Наставници и остали запослени Школе морају да држе до личне хигијене, као и чистоће своје одеће и обуће.

Уколико наставници и остали запослени Школе имају тетоважу на телу, потребно је да је прекрију одећом. Уколико наставници и остали запослени Школе имају украсни предмет на носу, језику, уснама или обрви, потребно је да га уклоне током радног времена.

Члан 18

Неприкладном одећом за наставнике сматрају се:

 • непримерено кратке сукње или панталоне, чија је дужина краћа од „шаке” изнад колена;
 • блузе или мајице са великим деколтеом или танким бретелама;
 • изразито кратке или провидне блузе или мајице;
 • јапанке и папуче;
 • исцепане фармерке;
 • провидна или поцепана одећа;
 • пренаглашен накит;
 • капе и/или мараме на глави;
 • навијачка обележја.

Сматра се да су наставници неприкладно одевени ако у Школу долазе у неком од горепоменутих одевних предмета.

Особље задужено за обезбеђење, одржавање хигијене и за сервирање хране има униформу у складу са прописима фирме са којом Школа има потписан уговор о сарадњи.

Члан 19

Радник обезбеђења и спремачице у обавези су да без одлагања обавештавају дежурног нас­тав­ника, директора, помоћника директора или секретара Школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у Школи.

 ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 2о

Ученици су у обавези:

 1. да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-вас­пит­ни рад, као и на путу од куће до Школе;
 2. да се придржавају одлука органа Школе;
 3. да поступају по налогу директора, помоћника директора, наставника разредне наставе, наставника и струч­них сарадника;
 4. да поштују личност других ученика, наставника разредне наставе, наставника и осталих запослених у Шко­ли;
 5. да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима, односно другим законским заступницима и трећим лицима, како у простору Школе тако и на другом месту на којем се изводи образовно-вас­пит­ни рад, као и на путу од куће до Школе;
 6. да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, запосленима, родитељима или трећим лицима обраћају дежурном наставнику, наставнику разредне наставе или одељењ­ском ста­решини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
 7. да савесно пријаве било какав облик насиља у Школи тако што ће се обратити дежурном наставнику, наставнику разредне наставе, одељењском старешини, стручном сараднику, секретару, помоћнику директора или директору Школе;
 8. да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
 9. да не касне на наставу, нити на друге облике образовно-васпитног рада;
 10. да на часове долазе спремни за рад, користећи наставна средства неопходна за неометано праћење наставе;
 11. да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи­са­них школским програмом;
 12. да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике разредне наставе, наставнике и родите­ље;
 13. да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења раз­них облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 14. да не ометају извођење наставе и усвајање знања других ученика својим непримереним понашањем у учионици или на другом месту на коме се врши образовно-васпитни рад;
 15. да не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника разредне наставе и/или наставника;
 16. да редовно носе своје униформе током наставних и ваннаставних активности и да долазе пристојно одевени, у сукњама или панталонама које нису исцепане, кратке или провидне;
 17. да благовремено обавештавају родитеље да правдају изостанке у законском року, уз одговарајућу документацију;
 18. да чувају имовину Школе  и воде рачуна о чистоћи и естетском изгледу школских просто­ри­ја;
 19. да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с пра­ви­лима еколошке етике;
 20. да не уносе било какве измене у школску евиденцију;
 21. да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад, осим ако наставник разредне наставе, односно наставник то не дозволи у наставне сврхе;
 22. да у згради Школе, за време обављања обра­зов­новаспитног рада ван зграде Школе или на путу од куће до Школе не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити жи­вот и тело ученика, запослених, родитеља и трећих лица или се може нанети мате­ријална штета;
 23. да не користе дуван и никотинске производе, алкохол, наркотичка и слична средства у Школи и на другим местима где се обавља образовно-васпитни рад и да не подстичу друге ученике да их користе;
 24. да не изазивају туче, не учествују у тучама и не подстичу друге ученике да узму учешће у било каквом облику насиља;
 25. да не изражавају националну, расну, верску или било коју другу дискриминаторну нетрпељивост;
 26. да не напуштају простор Школе за време одмора или током ваннаставних активности осим ако родитељи за то нису дали сагласност у којој је прецизно дефинисано у којим случајевима и у којим терминима ученик може да напусти простор Школе;
 27. да користе речник примерен школском окружењу, без употребе псовки и погрдних имена;
 28. да украсне предмете на носу, језику, уснама или обрви уклоне током боравка у Школи, као и у случају наставних и ваннаставних активности које спроводе ван Школе;
 29. да поштују датуме заказаних писмених и усмених провера, као и остале значајне датуме дефинисане школским календаром, те да не изостају намерно са њих.

Од ученика се очекује да буду одговорни за дигиталне уређаје које доносе у школу тако што ће:

 1. их чувати у сваком тренутку и неће их позајмљивати другима;
 2. се придржавати правила за коришћење дигиталних уређаја током читавог школског дана.

Школа не преузима одговорност за личне дигиталне уређаје ученика уколико се изгубе, позајме, оштете или буду украдени. Ученик је одговоран за чување свог уређаја и његово правилно обезбеђивање. Запослени у школи нису одговорни за стање приватних дигиталних уређаја ученика.

Члан 21

Пет минута пре почетка наставе ученици су у обавези да буду у својим учионицама, у складу са распоредом часова, и да мирно чекају долазак наставника разредне наставе, односно наставника.

Уколико је реч о учионицама које откључава наставник разредне наставе, односно наставник или друго лице ангажовано у Школи, ученици у реду и мирно чекају наставника разредне наставе, односно наставника испред учионице.

Ученици су дужни да дежурног наставника обавесте о томе да се наставник разредне наставе, односно предметни наставник није појавио, а дежурни наставник је дужан да обезбеди замену. 

Ученици су дужни да поштују правила понашања Школе и да не ометају одржавање наставе у другим одељењима.

Члан 22

Ученици који су закаснили на час не смеју да се задржавају у холовима, ход­ни­цима и другим просторијама Школе, нити да простор Школе напуштају без одобрења, већ у пратњи дежурног наставника или обезбеђења треба да оду на час на који касне, односно у своју учионицу.

Члан 23

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и мирно излазе из Школе.

Школа не може бити правно одговорна за оно што се дешава ван Школе, јер је то ван њене надлежности. Морална одговорност Школе односи се и на бригу о безбедности у њеној непосредној околини, као и на посвећеност њеном побољшању. Управо морална одговорност може довести до укључивања ученика у појачан васпити рад у случају његовог неприхватљивог понашања у непосредној близини Школе.

УНИФОРМА УЧЕНИКА

Члан 24

Ученици имају прописану униформу.

Униформа за састоји се од поло мајице кратких и дугих рукава са логом школе, у бојама прилагођеним разредима:

 • у плавој боји за ученике првог и петог разреда;
 • у зеленој боји за ученике другог и шестог разреда;
 • у црвеној боји за ученике трећег и седмог разреда;
 • у жутој боји за ученике четвртог и осмог разреда.

Опрема коју ученици морају да користе за време трајања часова физичког васпитања, а коју добијају на почетку школске године, састоји се од:

 • беле мајице кратких рукава са логом Школе;
 • доњег дела и горњег дела тренерке у сивој боји са логом Школе (девојчице и дечаци);
 • шортса у плавој боји са логом Школе (дечаци);
 • шортса у црвеној боји са логом Школе (девојчице);
 • горњег дела тренерке.

Члан 25

Ученици морају да држе до личне хигијене, као и чистоће своје одеће и обуће.

Члан 26

Неприкладном одећом за ученике/-ице сматрају се до 4. разреда:

 • непримерено кратке сукње, чија је дужина краћа од „шаке” изнад колена;
 • блузе са великим деколтеом или танким бретелама;
 • изразито кратке и провидне блузе; 
 • јапанке и папуче;
 • исцепане фармерице;
 • провидна или поцепана одећа;
 • ципеле или сандале са високом штиклом или потпетицом; 
 • наглашен накит;
 • капе и/или мараме на глави;
 • навијачка обележја.

Неприкладном одећом за ученике/-ице сматрају се од 5. разреда:

 • непримерено кратке сукње, чија је дужина краћа од „шаке” изнад колена;
 • блузе са великим деколтеом или танким бретелама;
 • изразито кратке и провидне блузе;
 • кратке панталоне које откривају колена када ученик седи;
 • јапанке и папуче;
 • исцепане фармерице;
 • провидна или поцепана одећа;
 • ципеле или сандале са високом штиклом или потпетицом вишом;
 • наглашен накит;
 • капе и/или мараме на глави;
 • навијачка обележја.

Сматра се да су ученици неприкладно одевени ако у Школу долазе у неком од горепоменутих одевних предмета.

Члан 27

Забрањени су симболи који на било који начин вређају један народ, расу или вероисповест. 

Преко униформе забрањено је носити било који лични одевни предмет који омета визуелни идентитет Школе.

Шминка и накит би требало да буду дискретни.

Приликом одевања одећа ученика треба у потпуности да покрије интимни веш.

Сви ученици морају да воде рачуна о личној хигијени.

Члан 28

За време наставних и ваннаставних активности ученици су у обавези да носе прописану униформу. 

За време часова физичког васпитања ученици су у обавези да носе прописану опрему за физичко васпитање коју им Школа обезбеђује на почетку школске године. 

За време манифестација (такмичења и други јавни наступи) на којима представљају Школу ученици и професори у обавези су да носе школску униформу или посебну свечану униформу, коју Школа прописује за посебне прилике, и да притом воде рачуна о пристојном одевању, осим ако правилима манифестације није другачије прописано.

На екскурзијама, излетима, студијским путовањима, културним и другим јавним манифестацијама, које се одржавају по завршетку наставног дана, ученици нису у обавези да носе униформу, уколико није другачије договорено одлуком директора.

ПОВРЕДЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Члан 29

Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, као и у случају сумње да је починио тежу повреду обавезе ученика и повреду забране из чл. 110-112. Закона, школа уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачава васпитни рад.
Васпитни рад из претходног става остварује се активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога и посебних тимова. Када је неопходно, школа сарађује и са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите, ради одређивања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.
Одељењски старешина, заједно са стручним сарадницима, односно са тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сачињава план појачаног васпитног рада који траје најкраће до окончања васпитно-дисциплинског поступка.
Одељењски старешина води посебну педагошку евиденцију о појачаном васпитном раду у коју се уносе подаци о: догађају, учесницима, временској динамици, предузетим активностима и мерама и оствареним резултатима тог рада.
Резултате појачаног васпитног рада, на основу заједничког извештаја одељенског старешине, стручних сарадника и тимова, директор, односно наставничко веће узима у обзир приликом изрицања васпитно – дисциплинске мере.

Члан 30

Ученик подлеже дисциплинској и материјалној одговорности, што је дефинисано посебним правилником Школе.

ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА

Члан 31

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим правилником, за тежу повреду обавезе, која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања, и за повреду забране из чланова 110–112.

Члан 32

Лакша повреда обавеза учeника постоји уколико ученик:

 1. не поштује одлуку надлежних органа школе, правила понашања и других општих аката школе;
 2. не извршава налог, молбу или инструкцију наставника разредне наставе, односно наставника и других запослених у школи;
 3. одбије да носи школску униформу у простору Школе или другом месту где се врши образовно-васпитни рад;
 4. долази у Школу и на друга места на којима се одвија образовно-васпитни рад непримерено одевен за наменске активности, неуредан и занемарене личне хигијене;
 5. непримерено, грубо, агресивно и некултурно се понаша према ученицима, наставницима разредне наставе, наставницима, стручним сарадницима, запосленима и другим лицима у Школи или другом месту где се врши образовно-васпитни рад;
 6. не чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе;
 7. намерно оштећује школску зграду, просторије, инвентар, инсталацију и прибор запослених у школи, нарушавајући естетски изглед школе и школског дворишта;
 8. не чува од оштећења или намерно присваја имовину и личне ствари других ученика, наставника разредне наставе, наставника и других запослених у школи;
 9. не брине о личној хигијени и уредности, као и хигијени и уредности школских просторија;
 10. конзумира храну и пиће у просторијама у којима се одвија настава уместо у простору предвиђеном за то;
 11. улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
 12. задржава се у ходницима и другим ненаменским просторијама Школе за време часа;
 13. циљано изостаје са часова писмене или усмене провере како би тражио саветодавну помоћ стручних сарадника или других наставника;
 14. изазива неред и оставља за собом смеће у просторијама Школе, школском дворишту и непосредној околини Школе;
 15. истиче, скида, помера и окреће разне плакате или обавештења без дозволе надлежних у Школи или омета рад монитора на којима су истакнута школска обавештења;
 16. неоправдано одбија да учествује у активностима које организује Школа (јавни наступи, друштвено-користан рад, акције, манифестације и сл.);
 17. за време часова, великог одмора и паузе за ручак, без сагласности родитеља, односно другог законског заступника и наставника разредне наставе, односно одељењског старешине напушта простор Школе;
 18. пуши електронске цигарете у просторијама Школе, као и на местима где је пушење законом забрањено у оквиру активности које организује школа;
 19. одбије да примени мере заштите и безбедности ученика у Школи, на екскурзији, излетима, настави у природи, организованој настави или ваннаставним активностима ван Школе;
 20. злоупотреби лекарско уверење или други документ за правдање часова на којима није присуствовао;
 21. на почетку наставе се не налази на свом месту спреман за њен почетак, тј. уколико закасни на час или раније напусти час и друге активности које се спроводе у простору Школе или на другим местима на којима се спроводи образовно-васпитни рад;
 22. недисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, провере знања, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;
 23. уноси у учионицу и користи ласерску технику, мобилни телефон или било који други електронски уређај којим ремети рад на часу и привремено или трајно оштећује школске уређаје;
 24. употребљава мобилни телефон, ајпед или лаптоп за активности које нису предвиђене планом рада. Позиви (путем телефона/интернета) не смеју се вршити током трајања наставе. Ученици који имају хитни случај могу да се јаве кући уз одобрење наставника. Ученик мора да испуни захтев било ког члана школског особља да се уздржи од употребе дигиталног уређаја. Уколико ученик не испуни захтев, дигитални уређај му се одузима у присуству сведока, пакује у коверту са учениковим именом, лепи и оставља на за то предвиђеном месту. По уређај родитељи/законски заступници ученика могу да дођу након што је настава завршена;
 25. нередовно похађа наставу, тако да у школској години има до 25 неоправданих изостанака;
 26. повреди обавезе прописане Правилником о спречавању плагијаризма и кршењу ауторских права;
 27. услед грубе непажње оштети било који ресурс информационо-комуникационог система (у даљем тексту: ИКТ) који Школа користи у васпитнообразовне сврхе;
 28. индиректно учествује у активности која је довела до оштећења било ког ИКТ ресурса који Школа поседује;
 29. угрози или покуша да угрози електронске комуникације ометањем или онеспособљавањем ИКТ ресурса школе;
 30. намерно оштети или уништава уређаје који су у саставу ИКТ ресурса школе;
 31. планира онеспособљавање, оштећење и уништавање уређаја који су у саставу ИКТ ресурса школе;
 32. прикрива оштећења уређаја у саставу ИКТ ресурса школе, њиховог онеспособљавања и уништавања;
 33. угрожава и онеспособљава функционисање ученичког портала;
 34. угрожава и онеспособљава онлајн платформе за учење;
 35. угрожава и онеспособљава рад наставничког портала;
 36. угрожава и онеспособљава рад УИС (ученичког информационог система);
 37. угрожава и онеспособљава рад школских имејл-налога и осталих налога који се користе у Школи;
 38. угрожава информационе безбедности;
 39. неовлашћено користи налог за ученички портал, платформу за учење на даљину, наставнички портал, УИС других ученика и наставника;
 40. несавесно чува дигиталне податке који су персонализовани;
 41. неовлашћено користи, дели, шаље, прослеђује, копира дигиталне податке који нису лични;
 42. користи, дели, шаље, прослеђује, копира податке у сврху преписивања и подметања туђих података као својих;
 43. неовлашћено мења и користи личне податке других лица;
 44. користи групне имејл-адресе без дозволе;
 45. приказује и објављује дигитални садржај на интернету којима се ружи углед, част или достојанство Школе, наставника, ученика и других запослених;
 46. угрожава интегритет ученика и наставника – представља се преко туђег налога;
 47. изазива инциденте у информационом систему: користи недозвољена средства у сврху приступа информацијама, омета wi-fi сигнал, онеспособљава уређај, користи радње којима се долази до информација које се могу злоупотребити;
 48. угрожава криптобезбедност мрежа и система;
 49. користи криптографске хардверске и софтверске производе.

У случају одржавања наставе на даљину (онлајн), односно праћења наставе од куће, ученик је дужан да се придржава свих одредби које се тичу поштовања дисциплине и правила школе, једнако као да се налази у просторијама школе.

Родитељ, односно други законски заступник је дужан да за ученика обезбеди електронски уређај који омогућава праћење и учешће у настави на даљину помоћу микрофона и камере.
Родитељ, односно други законски заступник је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 сата, обавести одељењског старешину о евентуалним кваровима или сметњама на уређају, као и о очекиваном времену враћања уређаја у функцију.

ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан 33

Теже повреде обавеза ученика су:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, дома ученика или друге организације или органа у чијем објекту остварује право на смештај, исхрану и васпитни рад, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба психоактивних супстанци, односно алкохола, дрога и никотинских производа;
5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из Статута, ради корекције понашања ученика.
За повреде из става 1 тачке 8 и 9 овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

За повреде из става 1 тачке 8 и тачке 9 овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

У случају постојања сумње да је ученик користио алкохол, наркотичка средства или психоактивне супстанце, Школа задржава право да, уз претходно прибављену писмену сагласност родитеља ученика, упути ученика на ванредни лекарски преглед, уз пратњу лица из школе и/или родитеља ученика.

У случају позитивног резултата лекарског прегледа и у случају из претходног става овог члана, одељењски старешина доставља директору предлог за покретање васпитно-дисциплинског поступка, у којем наводи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде и прилаже одговарајуће доказе.

Уколико ученик одбије да се подвргне лекарском прегледу из претходног става сматра се да је извршио тежу повреду обавезе ученика у смислу става 1 тачке 4 овог члана.

Угрожавање права других наведено у ставу 1 тачка 7 овог члана, подразумева коришћење дигиталних уређај за снимање, пренос или објављивање фотографија, аудио или видео-записа других ученика, наставника, наставног материјала и процене без писменог пристанка свих страна. Такође, а у вези са претходно наведеним, лични дигитални уређаји не смеју се користити у тоалетима, свлачионицама или било ком простору у школи који се сматра приватним. Слике, видео и аудио датотеке снимљене у школи не смеју се преносити нити објављивати у било ком тренутку без изричите дозволе наставника или друге одговорне особе у школи.

Кршење наведених правила из претходног става може довести до губитка могућности коришћења личних дигиталних уређаја у школи и током наставног процеса и/или дисциплинског поступка, а конкретан уређај ће се одузети ученику, одложити у коверту коју ће запечатити и похранити на одговарајуће место до доласка родитеља/законског заступника ученика или надлежног државног органа. Школа неће претраживати садржај личних дигиталних уређаја ученика већ ће поступање са неовлашћено начињеним садржајем од стране ученика препустити надлежном државном органу, а у зависности од околности конкретног случаја предузеће све што је неопходно да материјал не буде уништен до његове предаје на даље поступање.

ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан 34

Забране за чију повреду одговара ученик су:

 1. забрана дискриминације;
 2. забрана насиља и злостављања;
 3. забрана понашања које вређа углед, част и достојанство.

Члан 35

За лакше повреде обавеза ученика од првог до осмог разреда могу се изрећи следеће васпитне мере:

 1. опомена;
 2. укор одељењског старешине;
 3. укор одељењског већа.

Васпитну меру опомену изриче одељењски старешина ученику за:

 • лакшу повреду обавезе, и то ако ученику до тада није изречена ниједна васпитна или васпитно-дисциплинска мера, и ако повредом обавезе ученик није нанео штету другом лицу или није друго лице ометао у остваривању његових права или обавеза;
 • неоправдано изостајање са наставе до 5 часова.

Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице.

Васпитну меру укор одељењског старешине изриче одељењски старешина ученику за:

 • лакшу повреду обавезе, и то ако је ученику раније изречена васпитна мера опомена одељењског старешине, и ако повредом обавезе ученик није нанео штету другом лицу или није друго лице ометао у остваривању његових права или обавеза;
 • понашање описано на првом нивоу у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; 
 • неоправдано изостајање са наставе од 5 до 8 часова.

Васпитну меру укор одељењског старешине изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице.

Васпитну меру укор Одељењског већа изриче Одељењско веће ученику за:

 • лакшу повреду обавезе, и то ако је ученику раније изречена васпитна мера укор одељењског старешине или ако је повредом обавезе ученик нанео штету другом лицу или је друго лице ометао у остваривању његових права или обавеза;
 • понашање описано на другом нивоу у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање;
 • неоправдано изостајање са наставе од 9 до 16 часа.

Укор Одељењског већа изриче Одељењско веће већином гласова свих чланова на предлог одељењског старешине или било ког члана Одељењског већа.

Члан 36

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забрана могу се изрећи следеће васпитно-дисциплинске мере:

 1. укор директора;
 2. укор наставничког већа;
 3. премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Васпитно-дисциплинску меру укор директора изриче директор ученику за:

 • тежу повреду обавезе и то ако ученику до тада није изречена ниједна васпитна или васпитно-дисциплинска мера, и ако повредом обавезе ученик није нанео штету другом лицу, или није друго лице ометао у остваривању његових права или обавеза; или
 • поновљено понашање описано на другом нивоу у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; или
 • учињену повреду забране дискриминације и забрану насиља, злостављања и занемаривања из чланова 110–112 Закона о основама система образовања и васпитања; 
 • неоправдано изостајање са наставе од 17 до 25 часова.

Васпитно-дисциплинску меру укор Наставничког већа изриче Наставничко веће ученику за: 

 • тежу повреду обавезе, и то ако је ученику до тада изречена једна од васпитних мера или васпитно-дисциплинска мера укор директора или ако је повредом обавезе ученик нанео штету другом лицу, или је друго лице ометао у остваривању његових права или обавеза; или
 • понашање описано на трећем нивоу у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; или
 • учињену повреду забране дискриминације и забрану насиља, злостављања и занемаривања из чланова 110–112 Закона о основама система образовања и васпитања; 
 • неоправдано изостајање са наставе 26 и више часова.

Одлука Наставничког већа којом се изриче васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа мора да садржи: име и презиме ученика, назив одељења, кратак опис повреде коју је ученик учинио, време и место извршења повреде, врсту повреде, датум и број закључка о покретању поступка, извод из записника о саслушању ученика и друга доказна средства. Напред наведено Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере доноси, на основу одлуке Наставничког већа, директор Школе и исто садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку. 

Васпитно-дисциплинску меру премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу изриче Наставничко веће уз сагласност Школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља ученику за:

 • учињену повреду забране дискриминације и забрану насиља, злостављања и занемаривања из чланова 110–112 Закона о основама система образовања и васпитања; 
 • неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова и учињену другу тежу повреду обавеза ученика, утврђену Законом о основама система образовања и васпитања овим Правилником.

Наставничко веће доноси одлуку о напред наведеној васпитно-дисциплинској мери, а директор решење о васпитно-дисциплинској мери.

Мера из става 2 и става 3 овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности и утиче на оцену из владања у току полугодишта и на закључну оцену из владања.

Члан 37

Васпитна или васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе, односно забране.

Члан 38

Васпитна или васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Школе.

Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обус­тавиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране озбиљно угрожен ин­те­гритет другог лица.

Члан 39

Упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, Школа одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног ра­да, који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе под надзором на­став­ника, односно стручног сарадника.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1 овог члана Школа одређује ученику у складу с тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофи­зич­кој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да од­мах обавести његовог родитеља.

Члан 40

За лакшу повреду обавезе ученика васпитна мера се изриче без вођења васпит­но-дисциплинског поступка.

За теже повреде обавезе ученика и за повреде забране васпитно-дисциплинска мера се изриче после спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одго­вор­ности.

Родитељ ученика обавезно се обавештава о покретању вас­пит­но-дисциплинског поступка.

Мера може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 83 става 1 Закона о основама система образовања и васпитања. 

Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чланова 110–112 Закона о основама система образовања и васпитања озбиљно угрожен интегритет другог лица. 

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из чланова 110–112 Закона о основама система образовања и васпитања, Школа одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља и укључује га у одговарајући поступак. 

Мерe изречене за тежу повреду обавеза ученика, као и за теже повреде из члана 83 став 8 тачке 4. и 5., те повреде забране из чл. 110-112. Закона изричу се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности и утичу на оцену из владања у току полугодишта и на закључну оцену из владања.

Изузетно, одељењски старешина по прибављеној процени тима за заштиту ученика предлаже одељењском већу смањење закључне оцене из владања на крају другог полугодишта ученику који учини тежу повреду обавезе ученика или повреду забране из чл. 110-112. овог закона на крају другог полугодишта, када није могуће водити васпитно-дисциплински поступак.

Ученик, односно родитељ има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чланова 110–112 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери. 

Школски одбор решава по жалби из претходног става овог члана у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, односно родитеља. 

Жалба одлаже извршење решења директора.

Члан 41

Изречена мера може да се укине на предлог одељењског старешине, када се процени да је дошло до позитивних промена у понашању ученика, а најкасније на крају првог или другог полугодишта.

Члан 42

Ако се у току поступка утврди да је ученик учинио више повреда обавеза, изриче му се мера за све учињене повреде кумулативно, с тим да тако изречена мера не може бити нижа од мере предвиђене за најтежу утврђену повреду обавезе.

Члан 43

Приликом изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера нарочито се узима у обзир: 

 • тежина учињене повреде обавезе и њене последице;
 • услови под којима је повреда учињена;
 • олакшавајуће и отежавајуће околности;
 • поступност у кажњавању ученика;
 • степен урачунљивости и кривице ученика (умишљај, нехат);
 • узраст и психофизичко стање ученика;
 • кајање због учињене повреде;
 • раније чињење повреда обавезе – узроци чињења повреда обавезе.

Члан 44

Изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере уносе се у ђачку књижицу ученика.
Изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере важе за школску годину у којој су изречене.

Члан 45

Изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере утичу на смањење оцене из владања, и то:

 1. због изречене васпитне мере Укор одељењског старешине ученику се смањује оцена из владања на врло добро (4);
 2. због изречене васпитне мере Укор Одељењског већа ученику се смањује оцена из владања на врло добро (4) или добро (3);
 3. због изречене васпитно-дисциплинске мере Укор директора ученику се смањује оцена из владања на добро (3) или довољно (2);
 4. због изречене васпитно-дисциплинске мере Укор Наставничког већа, ученику се смањује оцена из владања на незадовољавајуће (1), осим у случају премештаја ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

 ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ОДГОВОРНОСТИ И ИЗРИЦАЊА МЕРА
ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Члан 46

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чланова 110–112 Закона o основама система образовања и васпитања Школа води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика, и сведоке о дану саслушања, уколико нису о томе обавештени путем достављања закључка о покретању васпитно-дисциплинског поступка.

Школа обавештава Министарство о повреди забране из чл. 110-112. овог закона, у складу са прописима којима се уређују: критеријуми за препознавање облика дискриминације, поступање установе у случају сумње или утврђеног дискриминативног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности, као и протокола поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Одељењски старешина, наставник или друго лице које има сазнање о извршеној повреди обавештава директора Школе да постоји основана сумња да је ученик извршио тежу повреду обавезе или повреду забране из чланова 110–112 Закона о основама система образовања и васпитања. Уколико су разлози наведени у предлогу за покретање васпитно-дисциплинског поступка оправдани, директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак.
Директор води поступак и окончава га решењем.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, морају бити саслушани и дати писану изјаву. Дисциплинска комисија прикупља доказна средства (прикупља изјаве ученика и запослених, тачну евиденцију неоправданих изостанака и сл.). Дисциплинска комисија води поступак у складу са правилима општег управног поступка. Дисциплинску комисију чине: директор Школе, који је обавезни члан и председник комисије, одељењски старешина-члан комисије и стручни сарадник – члан комисије –(или наставник који предаје ученику) – члан комисије. Комисија је дужна да ученика саслуша, обавезно у присуству родитеља ако је малолетан, да му прочита изјаве сведока, да му омогући да се о тим изјавама изјасни, а, ако је то неопходно, и да суочи сведоке са учеником.

О вођењу васпитно-дисциплинског поступка води се записник. Записник садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђену одговорност и степен утврђене одговорности за извршену повреду теже обавезе, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности и слично.

Закључак комисије садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика или повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Закључак о покретању васпитно-дисциплинског поступка доставља се ученику, односно његовом роди­те­љу, односно другом законском заступнику.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана, психолога, односно педагога установе да у том поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак најкасније у року од пет радних дана од дана сазнања, а за учињену повреду забране из чл. 110-112. овог закона закључком покреће поступак одмах, а најкасније у року од два радна дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног радног дана, обавештава родитеља, односно другог законског заступника.

Изузетно, за учињене теже повреде обавеза ученика из члана 83. став 8. тач. 4) и 5) Закона, директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак одмах, а најкасније у року од два радна дана од дана сазнања, о чему одмах обавештава родитеља, односно другог законског заступника.

Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.
У оквиру појачаног васпитног рада са ученицима реализује се и друштвено-корисни, односно хуманитарни рад.
Изузетно, у случају учињене теже повреде обавеза ученика из члана 83. став 8. тач. 4) и 5) Закона и повреде забране, васпитно-дисциплински поступак окончава се доношењем решења у року од 20 дана од дана покретања.

У васпитно дисциплинском поступку који је покренут за тежу повреду обавезе ученика из члана 83. став 8. тач. 4) и 5) Закона и повреду забране, ученик може бити удаљен из непосредног образовно-васпитног рада који обухвата обавезну наставу и остале облике образовно-васпитног рада.

Ученик може бити удаљен из непосредног образовно-васпитног рада и осталих облика образовно-васпитног рада најкраће пет радних дана, а најдуже до окончања васпитно-дисциплинског поступка.

Директор школе, након процене тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у складу са протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и правилником о друштвено-корисном, односно хуманитарном раду, доноси решење о удаљењу ученика из непосредног образовно-васпитног рада.
Током удаљења ученика, ученик, родитељ, односно други законски заступник је дужан да се информише о току наставног процеса и да садржаје програма наставе и учења прати уз употребу наставног материјала који је школа у обавези да достави ученику ради обезбеђивања континуитета у образовању.

Школа је дужна да о удаљењу ученика обавести надлежни центар за социјални рад ради заједничког деловања у реализацији појачаног васпитног рада.

Пре доношења решења о удаљењу морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Подаци о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама морају бити унети у одговарајући део обрасца преводнице, приликом уписивања ученика у другу основну школу у току школске године.

Школа је у обавези је да прати понашање ученика и спроводи појачан васпитни рад у сарадњи са надлежним центром за социјални рад и другим установама спољашње заштитне мреже, уколико је уписала ученика из друге школе, са изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама.

Члан 47

Ученик против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак или има изречену било коју васпитно-дисциплинску меру не може да иде на екскурзију или студијско путовање до његовог окончања.

Члан 48

Отправак одлуке, односно решења о изрицању васпитно-дисциплинске мере или решења којим се ученик ослобађа од одговорности, у писменој форми се доставља родитељу ученика, и то лично, или препорученом пошиљком у року од 8 дана од дана њеног доношења.

 ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ИСКЉУЧУЈУ ДИСЦИПЛИНСКУ ОДГОВОРНОСТ

Члан 49

Две врсте околности искључују постојање повреде обавеза ученика:

 1. радња ученика извршена у нужној одбрани;
 2. радња извршена у крајњој нужди.

Нужна одбрана је она одбрана која је неопходно потребна да учинилац од свог добра, или добра другога, одбије истовремени противправни напад.

Крајња нужда постоји када је радња извршена да би учинилац од свог добра, или добра другога, отклонио истовремену опасност која се на други начин није могла отклонити, а при томе, учињено зло није веће од зла које је претило.

Прекорачење нужне одбране и крајње нужде не искључује дисциплинску одговорност. Прекорачење нужне одбране постoји ако се у одбијању истовременог противправног напада пређе граница одбране која је неопходна да би се тај напад одбио.

МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 50

Ученик, односно његов родитељ, одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

У случају да ученик, односно његов родитељ, не надокнаде причињену штету, Школа покреће судски поступак за нак­наду штете.

ОДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

Члан 51

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

 1. за редовно похађање наставе;
 2. за редовно похађање припремне наставе;да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања
 3. спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;
 4. да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом
 5. да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником (у реализацији оперативног плана заштите и плана појачаног васпитног рада);
 6. за повреду забране учињену од стране ученика;
 7. за теже повреде обавезе ученика;
 8. да поштује правила установе.

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога прописаних ставом 1. овог члана.

ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

Члан 52

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чл. 110-112. Закона, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Члан 53

Школски одбор решава по жалби из члана 57 овог Правилника у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.

Члан 54

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чл. 110-112. овог закона, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби из претходног става овог члана у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника.

Жалба одлаже извршење решења директора.

Члан 55

Ученик који сматра да су му изрицањем васпитно-дисциплинске мере, на основу коначних одлука или недоношењем одлука органа Школе, повређена права утврђена законом или забрана из чланова 110–112 Закона о основама система образовања и васпитања (а која утичу на статус ученика), може да поднесе захтев за заштиту права Министарству просвете у року од 8 дана од сазнања за повреду својих права.

Против другостепеног решења о изреченој васпитно-дисциплинској мери, ученик, односно његов родитељ има право на судску заштиту у управном спору.

 ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНИМ
И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

Члан 56

Одељењски старешина води евиденцију о васпитном раду са ученицима. Евиденција садржи следеће податке:

– име и презиме ученика;

– датум изрицања, врста и разлог изрицања васпитне мере;

– саветодавни рад са учеником (датум и садржај рада);

– саветодавни рад са родитељем (датум и садржај рада).

Стручни сарадник води евиденцију о саветодавном раду са ученицима и родитељима ученика којима су изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере, као и евиденцију о сарадњи са установама социјалне и здравствене заштите ради промене понашања ученика.

Секретар води евиденцију о изреченим васпитно-дисциплинским мерама.

У евиденцију о изреченим васпитно-дисциплинским мерама уносе се следећи подаци:

 • презиме, очево име и име ученика;
 • разред и одељење;
 • датум изрицања и врста изречене мере;
 • орган који је изрекaо меру;
 • да ли је ученик раније чинио повреде обавеза;
 • да ли је подношена жалба на првостепено решење и ко је уложио жалбу – одлука другостепеног органа;
 • подаци о ублажавању, укидању или брисању васпитно-дисциплинске мере;
 • посебне напомене.

Подаци који су садржани у наведеној евиденцији су строго поверљиве природе и могу бити доступни само директору, стручно-педагошкој служби, секретару Школе и надлежним инспекцијским службама.

Евидентирање друштвено корисног, односно хуманитарног рада и извештавање о његовим ефектима

Члан 56a

Евиденцију о току спровођења активности води лице које је задужено за њено остваривање и праћење. Евиденција садржи следеће податке:
– име и презиме ученика;
– датум реализовања друштвено корисног рада;
– трајање друштвено корисног рада;
– активности у оквиру друштвено корисног рада.

Лице које је задужено за праћење активности подноси извештај о ефектима друштвено корисног, односно хуманитарног рада органима Школе зависно од тога која је васпитна или васпитно-дисциплинска мера изречена, и то за активности одређене уз:

– васпитне мере Опомена и Укор одељењског старешине извештава се Одељењско веће;
– васпитну меру Укор одељењског већа извештава се Одељењско веће;
– васпитно-дисциплинску меру Укор директора извештава се директор Школе;
– васпитно-дисциплинску меру Укор наставничког већа извештава се Наставничко веће.

 НАКНАДА МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НАНЕТЕ ШКОЛИ

Члан 57

Ученик, односно његов родитељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор. Одељењски старешина је члан комисије.

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности ствари, односно проценом вредности оштећене ствари.

Процену штете врши комисија.

За штету коју је проузроковало више ученика одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности за штету сваког од ученика.

Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља да штету надокнади у одређеном року, а на основу предлога комисије.

Накнада штете уплаћује се на жиро рачун Школе, односно предузећа којем је штета нанета.

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика, односно његовог родитеља, материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације.

На решење директора о материјалној одговорности ученик, односно његов родитељ може изјавити жалбу Школском одбору, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

Одлука Школског одбора је коначна.

ШКОЛСКИ УЏБЕНИЦИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА

Члан 58

Ученик на почетку сваке школске године задужује комплет уџбеника за текућу школску годину. 

Члан 59

Ученик има право бесплатног коришћења школске библиотеке, а запослени у библиотеци воде ажурну евиденцију о задуживању уџбеника и позајмљивању и издавању лектире и остале библиотечке грађе. Ученици Школе могу позајмљивати и враћати литературу којом располаже библиотека сваког радног дана, у периоду од 10 до 13 часова.

Ученик може да узме на читање једну публикацију или више, уколико представљају целину. Ученик не може узети на читање истовремено више од три публикације. Преузету литературу ученик не може задржати дуже од 14 дана, уз могућност продужења рока коришћења за још 10 дана од истека првобитног рока од 14 дана.

Члан 60

Сваки ученик је дужан да се о уџбеницима из члана 58 стара с дужном пажњом коју би посветио својим књигама и да на крају школске године задужени комплет уџбеника раздужи у истом стању у којем су уџбеници задужени на почетку школске године. За време коришћења уџбеника, ученику је забрањено подвлачење текста у уџбенику, писање по корицама и странама уџбеника, савијање листова, као и било које друго оштећење уџбеника.

Сваки ученик је дужан да се о позајмљеној литератури из члана 59 стара са дужном пажњом коју би посветио својим књигама и да након коришћења, у року предвиђеном чланом 59, позајмљену литературу врати у истом оном стању у којем је преузета.

За време коришћења позајмљене литературе ученику је забрањено подвлачење текста, писање по корицама и странама књига, као и било које друго оштећење књига.

Члан 61

Ученик је дужан да задужени комплет уџбеника из члана 58 раздужи на крају школске године, приликом чега запослени у библиотеци прегледа уџбенике и утврђује да ли су уџбеници враћени у истом стању у којем су били предати ученику на почетку школске године. Родитељ је у обавези да надокнади целокупну причињену штету која је на уџбеницима утврђена приликом раздуживања уџбеника на крају школске године. 

Уколико се на крају школске године приликом раздуживања уџбеника утврди да је ученик неки од уџбеника током коришћења изгубио, оштетио или уништио, родитељ је дужан да Школи надокнади целокупну штету у висини тржишне вредности уџбеника у тренутку накнаде штете, а уколико се ради о уџбенику којег нема на тржишту, родитељ је дужан да надокнади новчану штету у висини по којој је Школа уџбеник прибавила у тренутку када је уџбеник био расположив на тржишту.

Члан 62

Уколико ученик позајмљену књигу или другу публикацију из члана 59 изгуби, оштети или уништи, родитељ је дужан да Школи надокнади целокупну штету у висини тржишне вредности позајмљене књиге или друге публикације у тренутку накнаде штете, а уколико се ради о књизи или другој публикацији које нема на тржишту, родитељ је дужан да надокнади новчану штету у висини по којој је Школа књигу или другу публикацију прибавила у тренутку када је иста била расположива на тржишту. 

Уколико ученик позајмљену књигу или другу публикацију не врати у року из члана 59 става 2, родитељ је дужан да Школи плати казну, и то у износу од 5 евра у динарској противвредности на дан плаћања по продајном курсу Народне банке Србије, за сваку започету недељу након истека напред наведеног рока.

ШКОЛСКИ ОРМАРИЋ

Члан 63

Ученик се обавезује да ће школски ормарић користити искључиво за смештај личних ствари, књига, свезака, школског прибора, као и опреме за физичко. 

Школа не одговара за садржај школског ормарића након предаје кључева ученику, односно родитељу.

Ученик у школски ормарић не сме стављати предмете или производе који могу довести у питање сигурност осталих школских ормарића, сигурност школске зграде и њених просторија или угрозити живот и здравље осталих ученика и запослених у Школи, храну или другу кварљиву робу. У случају сумње да ученик школски ормарић користи супротно одредбама овог става и тиме доводи у опасност имовину Школе и угрожава безбедност и здравље ученика и запослених, Школа има право да без сагласности ученика, односно родитеља, отвори и испразни школски ормарић ученика, у ком случају Школа не сноси било какву одговорност за евентуалну штету на стварима ученика.

За целокупну штету коју непоштовањем одредаба претходног става ученик причини, како Школи и њеним запосленима тако и осталим ученицима или трећим лицима, једино је и искључиво одговоран родитељ ученика који је у обавези да причињену штету у целини надокнади.

Родитељ, односно ученик сноси сву одговорност за губљење кључа, уништење или било коју злоупотребу закупљеног школског ормарића и у обавези је да надокнади сву штету и трошкове настале услед губитка кључа или оштећења школског ормарића коју је скривио.

Ученик, односно родитељ ученика дужан је да најкасније до дана престанка школовања испразни школски ормарић и врати Школи кључ у исправном стању. Уколико ученик, односно родитељ ученика не врати Школи кључ у наведеном року, а не учини то ни по позиву, Школа има право да и без присуства родитеља или ученика школски ормарић отвори комисијским путем и да утврди његову садржину, те да пронађене ствари задржи или баци.

 ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 64

Родитељи и трећа лица (у даљем тРодитељи и трећа лица (у даљем тексту: остала ли­ца) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.ексту: остала ли­ца) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 65

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве раднику обезбеђења, ради евидентирања посете.

Члан 66

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лици­ма која се затекну у школској згради понашају уљудно.

Члан 67

Родитељи, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

 1. да благовремено обавештавају Школу о спречености свог детета да присуствује настави и да правдају изостанке свог детета у законском року;
 2. да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дођу у Школу;
 3. да на позив органа Школе учествују у појачаном васпитном раду који се спроводи над учеником;
 4. да редовно измирују уговорну обавезу плаћања школарине према Школи;
 5. да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и вла­дање свог детета;
 6. да учествују у раду органа Школе чији су чланови;
 7. у случају обољења ученика за време боравка у Школи преузме ученика на позив наставника или директора;
 8. да ученика лично преузима, а уколико одреди друго лице, да потпише овлашћење за то лице и преда га Школи;
 9. да ученика доводи у објекат Школе без драгоцених ствари, и то:
 • предмета од драгоцених метала;
 • новца у износу од преко 500 динара;
 • скупоцене техничке робе.

       10. да редовно проверава информације које Школа доставља писмено или у електронској верзији и сам сноси последице у случају да неко обавештење не прочита не време.

Члан 68

Родитељи имају обавезу да се путем платформе за родитеље редовно информишу о распореду часова, градиву, изостанцима ученика, као и о оценама ученика.

Члан 69

Родитељима ученика и трећим лицима забрањено је:

 1. уношење оружја, оруђа и других средстава којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини Школе;
 2. пушење у простору Школе, што подразумева: сваки затворени радни и јавни простор, сваки други затворени простор који је са тим простором повезан (ходници, степеништа, заједничке просторије, тоалети, чекаонице, ученички клуб, помоћни објекти, простор који је издат другим корисницима и др.), дворишни простор;
 3. уношење, односно коришћење алкохола, опијата, наркотичког средства и других средстава са психоактивним дејством;
 4. да бораве неприкладно одевени у просторијама Школе (у кратким панталонама, бермудама, 3/4 панталонама, мајицама без рукава, мајицама које не покривају стомак, у провидној одећи, мини-сукњама, папучама или на други начин неприкладно одевени) и да својим начином одевања не изражавају своју политичку, верску или другу личну припадност;
 5. неовлашћено снимање у просторијама Школе и објектима у којима се обавља настава.

У случајевима од 1 до 4 родитељима ученика и трећим лицима забрањен је улазак у Школу.

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Даном ступања на снагу Правила престаје да важи Правилник о понашању деловодни број 2/2019 од 14. 1. 2019. године.

Председник Школског одбора

__________________________
Биљана Тадић Кулето

Правила су заведена под деловодним бројем ________, од __________ 2020. године. Објављена су на огласној табли Школе дана 25. 8. 2020. године, а ступила су на снагу дана 2. 8. 2020. године.

Секретар Школе
_____________________

 

1 ИКТ систем је технолошко-организациона целина која обухвата: електронске комуникационе мреже у смислу електронске комуникације; уређаје или групе међусобно повезаних уређаја, таквих да се у оквиру уређаја, односно у оквиру барем једног из групе уређаја, врши аутоматска обрада података коришћењем рачунарског програма; податке који се чувају, обрађују, претражују или преносе помоћу претходно наведених средстава, у сврху њиховог рада, употребе, заштите или одржавања; организациону структуру путем које се управља ИКТ системом.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »