Правилник о упису ученика

У Београду, март 2019. године

На основу члана 119 став 1 тачка 1 и члана 99 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони и 10/2019) и Статута ОШ „Савремена”, Школски одбор ОШ „Савремена” (у даљем тексту: Школа), донео је дана 04.03.2019. године

ПРАВИЛНИК
О УПИСУ УЧЕНИКА У ОСНОВНУ ШКОЛУ ,,САВРЕМЕНА”

Члан 1

У први разред Основне школе „Савремена” (у даљем тексту: Школа) може да се упише дете уколико су испуњени сви услови прописани Законом о основном образовању и васпитању који је на снази (у даљем тексту: Закон).

Члан 2

Ученик које је завршио у иностранству одређени разред основног образовања, односно који је завршио одређени разред основног образовања у Републици Србији у страној школи, може да се упише у Школу под успловима прописаним Законом.

Члан 3

Документа потребна за упис ученика у Школу:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Доказ о здравственом прегледу детета;
 • Уверење о држављанству;
 • Доказ о пребивалишту родитеља;
 • Уверење o похађању предшколског програма;
 • Попуњен упитник и позитивна оцена интервјуа са школским психологом;
 • Потписан уговор са школом о школовању са родитељем (законским заступником);
 • Потврда о измирењу трошкова услуге уписа.

Члан 4

Фазе уписа:

ПРВА ФАЗА:

 • Попуњавање пријаве за упис;
 • Стручни тим контактира са родитељима и договара састанак;
 • Разговор са родитељима / законским заступницима у вези са дететом и заједничким очекивањима;
 • Провера спремности детета за полазак у Школу код уписа у први разред, односно психолошко тестирање и интервју потенцијалног ученика са школским психологом у циљу формирања оцене психофизичких способности и надарености ученика код уписа у други и наредне разреде;
 • Упознавање ученика и родитеља са академским, друштвеним и моралним кодексом понашања у Школи;
 • Договор са родитељима / законским заступницима око услова школовања.

Ако потенцијални ученик успешно прође проверу спремности за полазак у Школу, интервју са школским психологом и уколико се оствари договор око услова школовања, приступа се другој фази.

ДРУГА ФАЗА:

 • Попуњавање пријаве за упис у одговарајући разред Школе;
 • Потписивање Пристанка на обраду нарочито осетљивих података о личности који се односи на ванредне лекарске прегледе, односно ненајављена тестирања ученика на алкохол, наркотичка средства и/или психоактивне супстанце у просторијама Школе у другом образовном циклусу (од петог до осмог разреда);
 • Достављање потврде о измирењу трошкова услуге уписа;
 • Достављање документације из члана 3;
 • Потписивање уговора о школовању између Школе и ученика и родитеља / законског заступника.

Члан 5

Ученик у Школи изучава обавезно енглески језик у првом и другом образовном циклусу, док у другом образовном циклусу изучава још један страни језик. Ученик, у случају преласка из друге школе, наставља са изучавањем страних језика које је учио у основној школи, с тим да за други страни језик бира један од страних језика који се изучава у Школи, ако Школа не може да организује наставу из другог страног језика који је ученик похађао у претходној школи.

Члан 6

Ученик прелази из једне у другу школу на основу преводнице.

Школа ученику приликом исписивања издаје преводницу.

Преводница се издаје у року од седам дана од дана пријема обавештења о упису ученика у другу школу, а школа у коју ученик прелази, у року од седам дана, обавештава школу из које се ученик исписао да је примила преводницу.

Члан 7

Oвај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

 

Председник Школског одбора
____________________________________________
Биљана Тадић Кулето

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »