Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

У Београду, март 2019. године

На основу члана 119 став 1, а у вези са чланом 108 и чланом 109 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони) и чланова 5, 76, 82–97 Стату­та ОШ „Савремене” у Београду, општина Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 86 (у даљем тексту: Школа), Школски одбор Школе, на седници одржаној 4. 3. 2019. године, једногласно, донео је

П Р А В И Л Н И К

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА „САВРЕМЕНА”

 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика прописују се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Школе за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа, начин њиховог спровођења и одговорност запослених и ученика за неизвршавање одредаба овог правилника.
Заштита и безбедност ученика обезбеђују се у складу са ближим условима, облицима, мерама, начину, поступку и смерницама за заштиту и безбедност ученика, које прописује министар просвете.

Члан 2

Овим правилником ученицима се обезбеђује право на заштиту и безбедност:

 • у школској згради и школском дворишту;
 • ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовноваспитног рада или других наставних и ваннаставних активности које организује Школа.

Члан 3

Ученици имају право на заштиту и безбедност од:

 • поступака других лица;
 • болести и повреда;
 • опасности и штетности у току образовноваспитног рада у Школи;
 • пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност.

Члан 4

Наставник разредне наставе, одељењски старешина и предметни наставници у обавези су да у свакодневном контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у Школи и извођења других активности које организује Школа, као и са начином понашања којим се те опасности могу избећи или отклонити.

Члан 5

Одредбе овог правилника дужни су да поштују сви запослени у Школи, ученици, родитељи, односно законски заступници ученика (у даљем тексту: родитељи) и трећа лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовноваспитни рад или друга активност у организацији Школе.

Члан 6

Неспровођење и непридржавање мера, начина и поступка заштите и безбедности од стране запослених, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом радних обавеза, за коју се води дисциплински поступак, у складу са Законом.
Дисциплинска одговорност запослених не искључује кривичну и материјалну одговорност.
Свесно непридржавање правила и мера безбедности од стране ученика, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом обавеза ученика, за коју се води васпитно-дисциплински поступак, у складу са Законом.

Члан 7

Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, секретару Школе, дежурном наставнику, психологу школе или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози безбедност ученика.

Члан 8

Посебна обавеза директора је да повремено, без претходне најаве, а најмање једанпут месечно, проверава да ли се спроводе мере за остваривање заштите и безбедности ученика.
Неспровођење мера безбедности и заштите ученика, прописаних овим правилником, представља разлог за разрешење директора, у складу са Законом.

Члан 9

Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и спровођења мера утврђених овим правилником.

Члан 10

На материју коју уређује овај правилник сходно се примењују одредбе других општих аката Школе чија је примена од значаја за остваривање заштите и безбедности ученика.

 ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

Члан 11

За време трајања наставе и других активности, стално су откључана улазна врата Школе и капија која води у школско двориште.
За откључавање капијe на школском дворишту и улазних врата овлашћено је обезбеђење Школе.
Обезбеђење откључава капију на школском дворишту и улаз за ученике сат времена пре почетка наставе, проверава стање школских просторија и о томе обавештава директора, или секретара, а у случају потребе предузима неопходне мере.

Члан 12

Када се у Школи не изводи настава и друге активности, све капије на школском дворишту и сва улазна врата на школској згради су закључана.
За откључавање капије и улазних врата на почетку радног времена задужено је обезбеђење Школе, а за закључавање капије и улазних врата на крају радног времена задужено је обезбеђење Школе, а у њиховом одсуству – друго лице, по овлашћењу директора.

Члан 13

Понашање ученика пре, за време и после одржавања наставе и других активности у Школи, улаз и излаз из Школе, дежурства, односи са другим ученицима и запосленима и друга права, обавезе и одговорности ученика које се односе на њихово понашање уређени су актом којим се прописују правила понашања у Школи.
Обавезе дежурних наставника пре почетка наставе, за време одмора и након завршетка наставе, за време боравка ученика у Школи уређене су актом којим се прописују правила понашања у Школи.
Обавезе наставника разредне наставе, одељењских старешина, предметних наставника и свих запослених, као и родитеља за време боравка у школи и пријем и кретање лица која долазе у школу, забрана пушења, уношења експлозивних материја и других опасних предмета, уређени су актом којим се прописују правила понашања у Школи.

ЗАШТИТА ОД БОЛЕСТИ И ПОВРЕДА

Члан 14

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и ширења заразе, Школа:

 1. се стара о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта, у складу са санитарно-хигијенским прописима и мерама;
 2. организује обављање прописаних периодичних систематских лекарских прегледа ученика;
 3. поступа по мерама надлежних органа наложеним у складу са прописима у области здравства;
 4. у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање обавештава родитеља, предузима хитне мере уколико су неопходне, односно пружа неодложну прву помоћ ученику, а по потреби обавештава надлежну здравствену институцију.
 5. обавештава родитеља ученика чије здравствено стање, према процени директора, помоћника директора, наставника или стручног сарадника, може представљати опасност за друге ученике и запослена лица;
 6. у сарадњи са здравственом установом за болести зависности, са којом има закључен уговор, врши ненајављено тестирање ученика Школе на присуство наркотичких средстава и/или психоактивних супстанци у организму, током целе школске године, у просторијама Школе, уз присуство медицинског особља напред наведене здравствене установе;
 7. у сарадњи са надлежном установом/лабораторијом, врши ненајављено тестирање ученика Школе на присуство алкохола у организму ученика, током целе школске године.

Члан 15

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од повреда, Школа:

 1. обезбеђује набавку и коришћење школског намештаја, наставних и других средстава који су безбедни за употребу и одговарају психофизичким својствима ученика;
 2. примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број ученика у одељењу и друге услове за обављање делатности;
 3. обезбеђује стални надзор наставника или стручног сарадника за време рада на уређајима или са предметима који могу изазвати повреду, као и за време извођења активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде.

Члан 16

Обавеза родитеља је да ученика, чије је здравствено стање такво да може да представља опасност за друге ученике и запослене, одведу на одговарајући здравствени преглед и не шаљу га на наставу и друге активности које организује Школа док не добије одговарајућу потврду лекара о здравственој способности.

ЗAШТИТА ОД ПОЖАРА, ПОПЛАВЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ, УДАРА ГРОМА И ДРУГИХ ОПАСНИХ ПОЈАВА

Члан 17

Ради остваривања заштите од пожара, запослени и ученици су дужни да спроводе мере прописане Законом о заштити од пожара, других прописа који уређују ову материју, планова заштите од пожара, одлука надлежног органа јединице локалне самоуправе, Школског одбора и других органа, као и општег акта Школе којим се уређују начин, поступак и мере у области противпожарне заштите.

Члан 18

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и/или изливања фекалија, стручно лице које ангажује Школа проверава исправност водоводних и канализационих инсталација и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност ученика и запослених у Школи.
Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте директора или секретара о уоченим променама на водоводним и канализационим инсталацијама које могу угрозити безбедност ученика и запослених у Школи.

Члан 19

Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, стручно лице које ангажује Школа проверава исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност ученика и запослених у Школи.
Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте директора или секретара о уоченим променама на електричним инсталацијама које могу угрозити безбедност.

Члан 20

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу представљати опасност по живот и здравље ученика.

Члан 21

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, стручно лице које ангажује Школа редовно проверава исправност громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји.
Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте директора, помоћника директора или секретара о уоченим променама на громобранским инсталацијама које могу довести у питање њихово функционисање.

Члан 22

Заштита и безбедност од других опасних ствари и појава остварује се сходном применом члaнова 18–21 овог правилника.

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТУ ИЗМЕЂУ КУЋЕ И ШКОЛЕ

Члан 23

Школа не преузима и не сноси одговорност за заштиту здравља и безбедности ученика на путу од куће до школе и обрнуто, као и на путу од куће до места на коме се одржавају одређени садржаји образовноваспитног рада са ученицима, а за које Школа не обезбеђује услуге превоза.

Одговорност за заштиту здравља и безбедности ученика у случајевима из става 1 у надлежности је ученика и родитеља.
Школа, односно наставно особље, у обавези је да у сарадњи са запосленима установа, односно објеката у просторијама у којима се организује део садржаја из образовноваспитног рада са ученицима, предузима све потребне мере заштите здравља и безбедности ученика.

Члан 24

Школа пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања безбедности у саобраћају на прилазима Школи (постављање „лежећих полицајаца”, семафора и других уређаја, организовање дежурства саобраћајних полицајаца и тако даље).

Члан 25

Заштита ученика у саобраћају обезбеђује се организовањем предавања саобраћајних стручњака, приказивањем филмова о саобраћају, разговором на часовима одељењске заједнице и родитељским састанцима.

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ВАН ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

Члан 26

На остваривање заштите и безбедности ученика за време боравка на екскурзији, као и за време извођења неке друге активности ван зграде Школе и школског дворишта, примењују се основне одредбе Правилника, а сходно томе се примењују његове одредбе о остваривању заштите и безбедности ученика у згради Школе и школском дворишту.

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА / СТУДИЈСКОГ ПУТОВАЊА

Члан 27

Екскурзија, излет и настава у природи, као облик образовноваспитног рада, изводи се у складу са Годишњим планом рада школе и програмом за организовање екскурзије, излета и наставе у природи.
Екскурзија и излет могу се изводити након добијене сагласности Савета родитеља Школе.

Члан 28

Приликом избора понуђача за извођење екскурзије и излета, Школа ће посебну пажњу посветити његовој оспособљености за остваривање заштите и безбедности ученика за време активности која се организује.
Уговор који се закључује за извођење екскурзије и излета мора да садржи посебне ставке које се односе на предузимање мера заштите и безбедности ученика.
Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика односи се нарочито на:

 1. поседовање одговарајуће лиценце за рад;
 2. кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања ученика;
 3. кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту у којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обезбеђена медицинска помоћ и тако даље);
 4. квалитет исхране ученика;
 5. квалитет и техничке карактеристике аутобуса.

Смештај ученика на екскурзији и излету мора се обезбедити само у објектима који испуњавају услове за извођење ових облика образовноваспитног рада.

ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ У ЗАШТИТИ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА, СТРАНАЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА

Члан 29

Остваривању овог вида заштите и безбедности ученика служи поштовање одредаба правила понашања у Школи и активности стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Члан 30

У Школи су забрањени дискриминација и дискриминаторно поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиских лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здрав­стве­ном стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђи­ваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица, која се налазе у нејед­наком положају.
Школа је дужна да предузме све мере прописане Законом о основама систама образовања и васпитања када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

Члан 31

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.
Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 32

Физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запо­сле­ног, родитеља или трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до ствар­ног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понаша­ње запосленог према ученику, као и ученика према другом ученику или запо­сленом.
Психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.
Социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика активности Школе.
Сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за прости­туцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.
Дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо-комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мре­же и другим облицима дигиталне комуникације.
Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостав­ља­ња и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља или трећег лица у Школи.

Члан 33

У Школи је забрањено свако понашање којим се вређа углед, част или досто­јанство – запосленог према ученику, ученика према запосленом, родитеља или трећег лица према запосленом, запосленог према родитељу, ученика према другом ученику.
Директор Школе (у даљем тексту: дирек­тор) дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1 овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

Члан 34

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора Школе у те сврхе.

Члан 35

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана могу се примењивати само оне мере које су утврђене Законом или општим актом Школе.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36

Измене и допуне овог правилника врше се на исти начин и по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 37

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Председник Школског одбора

                                                                                                                                                                                                                                                                             ____________________________
Биљана Тадић Кулето

Prijavite se

Upis za generaciju 2022/23. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »