Статут Основне школе „Савремена”

НАЦРТ СТАТУТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ у оснивању „САВРЕМЕНА”

Садржај

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

II. СТАТУСНЕ ОДРЕДБЕ

1. Назив и седиште
2. Заступање и представљање
3. Печат и штамбиљ

III. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

IV. СРЕДСТВА ШКОЛЕ

V. ОРГАНИ ШКОЛЕ

1. Оснивачки одбор
2. Школски одбор

1) Састав и избор Школског одбора
2) Престанак дужности Школског одбора
3) Надлежност, рад и одговорност Школског одбора

3. Савет родитеља
4. Директор

1) Услови за избор директора
2) Поступак за избор директора
3) Статус директора
4) Надлежност директора
5) Права, обавезе и одговорности директора
6) Престанак дужности директора

5. Вршилац дужности директора
6. Помоћник директора
7. Секретар
8. Стручни органи

1) Наставничко веће
2) Одељењско веће
3) Стручнa већa за области предмета
4) Стручни актив за развојно планирање
5) Стручни актив за развој Школског програма
6) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и  занемаривања
7) Тим за самовредновање квалитета рада Школе
8) Тим за инклузивно образовање
9) Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе
10) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
11) Тим за професионални развој

9. Одељењски старешина

VI. УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ УЧЕНИКА

1) Права ученика

Одељењска заједница
Ученички парламент

2) Оцењивање и напредовање ученика

Оцењивање
Испити ученика
Завршавање школовања у року краћем од предвиђеног

3) Обавезе ученика
4) Одговорности ученика и њихових родитеља

Дисциплинска одговорност ученика
Материјална одговорност ученика
Одговорност родитеља ученика

2. Похваљивање и награђивање ученика
3. Остваривање и заштита права ученика

VII. ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

VIII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА УЧЕНИКА, ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ И МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОВРЕДА ЗАБРАНА

IX. ОБАВЕШТАВАЊЕ УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА

X. ПОСЛОВНА ТАЈНА И ДРУГЕ

XI. ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

На основу чл. 100 и 119 став 1 тачка 1) Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 – др. закони и 10/2019), Оснивачки одбор ОШ „Савремена” у Београду, на седници одржаној 22. 8. 2019. године, једногласно, донео је

СТАТУТ ШКОЛЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим статутом (у даљем тексту: Статут) ближе се уређују:

1) организација, начин рада, управљање и руковођење у ОШ ,,Савремена” у Београду (у даљем тексту: Школа);
2) поступање органа Школе ради обезбеђивања остваривања права и обавеза ученика и права и обавеза родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ);
3) заштита и безбедност ученика и запослених у Школи (у даљем тексту: запослени) и мере за спречавање повреда забрана утврђених Законом о основама система образовања и васпитања;
4) начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о од­лу­кама органа Школе;
5) друга питања, у складу са законом.

Члан 2

Школа је установа која обавља делатност основног образовања и васпитања, у складу са Уставом Републике Србије, међународним правним актима, законом, подза­кон­ским актима, Статутом и другим општим актима Школе.

Члан 3

У обављању делатности основног образовања и васпитања Школа је ималац права, обавеза и одговорности у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

Школа врши јавна овлашћења и, поред делатности образовања и васпитања, обавља и друге делатности којима се омогућава или унапређује делатност образовања и васпитања.
Канцеларијско пословање Школе обавља се сходном применом прописа о кан­целаријском пословању у органима државне управе, а може се уредити и Правилником о канцеларијском пословању Школе, у складу са тим прописима.

Члан 4

У вршењу јавних овлашћења Школа води евиденцију и издаје јавне исправе у скла­ду са законом и подзаконским актом.

Подаци се у евиденцију, јавне и друге исправе уносе на српском језику, ћири­лич­ним писмом.

Члан 5

У Школи су, према запосленом, ученику, родитељу или трећем лицу забрањени:

1) дискриминација и дискриминаторно поступање;
2) физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље;
3) злостављање и занемаривање;
4) понашање које вређа углед, част или достојанство;
5) страначко организовање и деловање.

Члан 6

У Школи су забрањени дискриминација и дискриминаторно поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиских лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здрав­стве­ном стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђи­ваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у нејед­наком положају.

Школа је дужна да предузме све мере прописане Законом о основама систама образовања и васпитања када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

Члан 7

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.
Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 8

Физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запо­сле­ног, родитеља или трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до ствар­ног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понаша­ње запосленог према ученику, као и ученика према другом ученику или запо­сленом.

Психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.
Социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика активности Школе.

Сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за прости­туцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо-комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мре­же и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостав­ља­ња и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља или трећег лица у Школи.

Члан 9

У Школи је забрањено свако понашање којим се вређа углед, част или досто­јанство – запосленог према ученику; ученика према запосленом; родитеља или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу; ученика према другом ученику.

Директор Школе (у даљем тексту: дирек­тор) дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1 овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

Члан 10

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора Школе у те сврхе.

Члан 11

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

II. СТАТУСНЕ ОДРЕДБЕ

1. Назив и седиште

Члан 12

Назив Школе је Основна школа ,,Савремена”.
Назив Школе исписује се на српском језику, ћириличним и латиничним писмом и поставља се на објектима Школе.
Скраћени назив Школе је ОШ ,,Савремена”.
Седиште Школе је у Београду, општина Нови Београд, улица Омладинских бригада број 86.
Седиште Школе налази се у закупљеном простору у Нови Београд, улица Омладинских бригада број 86, од фирме LINKgroup д. o. o.
Школа је основана одлуком оснивача: LINKgroup д. o. o., оверена код јавног бележника Нине Штиглић у Београду–Земун, ул. Карађорђева бр. 2, УОП-II: 6197-2017 од 1. 11. 2017. године и уписана у судски регистар код Привредног суда у Београду, решењем број 3 ФИ 274/2018, од 14. 5. 2018. године, регистрациони уложак број 5-1880-00.

Члан 13

Школа се састоји од матичне школе, а може имати и издвојена одељења Школе.
Матична школа налази се у седишту Школе.

Члан 14

Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима који проистичу из Устава Републике Србије, закона, оснивачког акта и Статута.

Члан 15

Школа може да врши статусне промене, о чему одлуку доноси Oснивачки одбор Школе (у даљем тексту: Oснивачки одбор), уз сагласност оснивача.

Члан 16

Одлуку о про­мени назива Школе доноси Oснивачки одбор, уз сагласност оснивача, који о томе обавештава Ми­ни­старство, а одлуку о промени седишта такве установе доноси Oснивачки одбор, уз сагласност Мини­стар­ства (у даљем тексту: Мини­старство).

Члан 17

Школа не може да врши статусне промене, промену назива и/или седишта у току наставне године.

Изузетно, уколико наступе околности услед којих је спречено несметано одви­јање наставе, статусна промена седишта може се извршити у току наставне године, уз сагласност Министарства.

2. Заступање и представљање

Члан 18

Школу представља и заступа директор.

У случају привремене одсутности или спречености директора да обав­ља дуж­ност, замењује га наставник или стручни сарадник у Школи на ос­нову писаног ов­лаш­ћења директора, односно Школског одбора, у складу са за­ко­ном.

Овлашћење се може односити на све послове из надлежности директора или на поједине послове из његове надлежности.
Школски одбор даје овлашћење из става 1 овог члана ако директор за то нема мо­гућности или пропусти да то учини.

Директор може да опуномоћи секретара Школе (у даљем тексту: секретар) или друго стручно лице ван Школе да заступа Школу у одређеним правним пословима.

3. Печат и штамбиљ

Члан 19

Школа има четири примерка печата и штамбиљ.

Члан 20

Печати Школе су округлог облика, пречника 32 милиметра, односно 20 милиметара – мали печат, са текстом ис­пи­саним у концентричним круговима око грба Републике Србије, на српском језику и ћириличним писмом.

У спољном кругу печата исписан је назив Република Србија. У следећем унутрашњем кругу исписују се назив и седиште Школе: ОШ „Савремена” у Београду и редни број печата.

Печатом се оверавају јавне исправе које Школа издаје и други акти у вршењу јавних овлашћења Школе и користи се у правном промету, за финансијско-админис­тративно пословање и оверавање потврда, уверења, здравствених књижица и других аката које Школа издаје ученицима, запосленима и трећим лицима.

Члан 21

Школа у свом раду користи следеће печате:

Печат за оверу веродостојних исправа – печат округлог облика, пречника 32 милиметра, који садржи грб Републике Србије. На печату је кружно ћирилицом исписан текст: Република Србија, Београд, Основна школа „Савремена”. Печат има ознаку I.
Печат за свакодневно пословање секретаријата Школе – печат округлог облика, пречника 32 милиметра, који садржи грб Републике Србије. На печату је кружно ћирилицом исписан текст: Република Србија, Београд, Основна школа „Савремена”. Печат има ознаку II.
Печат за свакодневно пословање рачуноводстава Школе округлог облика, пречника 32 милиметра, са истим текстом као у тачки 2 са ознаком III.

Школа у свом раду користи и мали печат, пречника 20 милиметара, који садржи кружно ћирилицом исписан текст: Република Србија, Београд, и скраћени назив школе ОШ „Савремена” у средини печата. Мали печат се користи за оверу исправки у педагошкој документацији Школе и оверу библиотечке грађе.

Члан 22

Штамбиљ Школе служи за евидентирање послатих, примљених и других аката.
Штамбиљ Школе је правоугаоног облика, величине 62 х 32 милиметра, са во­до­равно исписаним текстом Основна школа „Савремена”; Дел. бр. _________ датум __________20__ године; Београд.

Члан 23

Печати и штамбиљ чувају се на начин који онемогућава њихово неовлашћено коришћење.

За чување, издавање и употребу печата и штамбиља одговоран је секретар, осим за печат који користи рачуноводство Школе, за који је одговоран шеф рачуноводства.

На руковање печатом, издавање и чување печата сходно се примењују одредбе Закона о печату државних и других органа и прописи о раду органа државне управе, а та материја може се уредити и Правилником о канцеларијском пословању Школе, у складу са наведеним законом и другим прописима.

III. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

Члан 24

Школа обавља делатност основног образовања и васпитања остваривањем Школ­­ског програма општег средњег образовања (у даљем тексту: Школски програм).

Ученици стичу опште образовање и васпитање у четворогодишњем трајању којим се обезбеђује припрема за наставак образовања у високошколским установама.

Члан 25

Школа може да обавља и проширену делатност, на основу одлуке Школског одбора донете уз сагласност Министарства.

Члан 26

Oсновна делатност Школе је:
85.20 – основно образовање.

Допунске делатности школе су:
– 85.59 – остало образовање;
– 58.11 – издавање књига, брошура и других публикација;
– 58.19 – остала издавачка делатност;
– 47.61 – трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
– 47.62 – трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у продавницама;
– 47.99 – остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца;
– 85.60 – помоћне образовне делатности.

Члан 27

Основно образовање и васпитање одвија се у трајању од осам година и остварује се у два образовна циклуса.

Први циклус обухвата први до четвртог разреда, за које се организује разредна настава и предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и Школским програмом.

Други циклус обухвата пети до осмог разреда, за које се организује предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и Школским програмом.

Извршавајући основну делатност, Школа обезбеђује остваривање општих принципа система образовања и васпитања и циљева образовања прописаних законом, као и циљева и исхода прописаних посебним законом.

Рад школе је јаван, а ближе одредбе о начину остваривања јавности рада утврђују се пословницима о раду Школе.

Образовноваспитна делатност школе остварује се кроз образовноваспитни рад, који обухвата наставне и ваннаставне активности Школе, којима се остварује школски програм и постижу прописани циљеви, исходи и стандарди постигнућа.

Члан 28

Писане податке о својим активностима и реализацији об­разовноваспитног ра­да Школа уноси у летопис Школе, који је дужна да води за сваку школску годину.

Летопис Школе води 1 (једно) лице, које сваке године одређује директор.
Школа може у посебној публикацији – билтену, два пута годишње, представљати програм и организацију рада, у скла­ду са годишњим планом рада Школе (у даљем тексту: Годишњи план рада), као и права и дужности ученика, правила пона­шања, кућни ред и друге податке од значаја за пред­став­љање Школе.

Школа на сваких десет година израђује монографију о свом раду.

IV. СРЕДСТВА ШКОЛЕ

Члан 29

Средства за рад Школе обезбеђује оснивач.

Школа стиче средства од школарине коју уплаћују ученици и других прихода, а може стицати средства и продајом производа или пружањем услуга из проширене делатности, као и из других извора, у складу са законом и општим актима.

Школа може стицати средства за рад и донаторством, поклоном, легатом или спонзорством и користити их у складу са законом, уговором и општим актима Школе.

Висина школарине и накнаде за пријаву испита, као и других прихода, утврђује се одлуком оснивача сваке школске године.

Оснивач може на захтев родитеља одобрити умањење школарине за поједине ученике.

V. ОРГАНИ ШКОЛЕ

Члан 30

Школа има органе управљања и руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

1. Оснивачки одбор

Члан 31

Оснивачки одбор је орган Школе који утврђује и спроводи политику Школе, односно стара се о спровођењу појединих циљева Школе који су утврђени овим Статутом.

Председник и чланови Оснивачког одбора обављају послове из своје надлежности без накнаде.

Члан 32

Оснивачки одбор има три члана, укључујући у тај број и председника.
За обављање послова из своје надлежности председнику и члановима Оснивачког одбора квартално се исплаћује накнада, чију висину утврђује оснивач Школе непосредно пре исплате.

Чланове Оснивачког одбора именује и разрешава оснивач Школе, а председника и заменика председника Оснивачког одбора бирају чланови Оснивачког одбора.

Мандат Оснивачког одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Поступак за именовање чланова Оснивачког одбора покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима.

Оснивач Школе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или Оснивачки одбор у целини, на лични захтев члана, као и ако:

Оснивачки одбор доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу Статута дужан да доноси;
члан Оснивачког одбора неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад Оснивачког одбора;
у поступку преиспитавања акта о именовању утврди неправилности;
овлашћени предлагач, односно било који члан Оснивачког одбора, покрене иницијативу за разрешење члана Оснивачког одбора због престанка основа по којем је именован у Оснивачки одбор.

Оснивач именује привремени Оснивачки одбор aко чланове Оснивачког одбора не именује до истека мандата претходно именованим члановима Оснивачког одбора.

Мандат привременог Оснивачког одбора траје до именовања новог.
Чланови Оснивачког одбора одговорни су за обављање послова из своје надлежности, тј. за законитост и за благовремено доношење и спровођење одлука из своје надлежности оснивачу Школе.

Оснивачки одбор одлучује на седницама.
Седницу Оснивачког одбора сазива и њоме руководи председник. У одсуству председника Оснивачког одбора његове послове обавља заменик председника.

Оснивачки одбор пуноважно одлучује ако су присутна најмање три члана, а одлуке доноси већином гласова свих чланова Оснивачког одбора.
При одлучивању сваки члан Оснивачког одбора има један глас.
Седници Оснивачког одбора присуствује директор и, по потреби, секретар Школе.

Начин рада Оснивачког одбора уређује се Пословником о раду Оснивачког одбора.

На свакој седници Оснивачког одбора води се записник.
У записник се уносе и изјаве које поједини чланови изричито траже да се унесу. Записничар се бира из редова чланова Оснивачког одбора или се за записничара одређује секретар Школе.
Записник потписују председник Оснивачког одбора, односно председавајући и записничар.
Оснивачки одбор на свакој седници усваја записник са претходне седнице, а директор подноси извештај о извршавању одлука.

Члан 33

Оснивачки одбор има следеће надлежности:

1. утврђује и спроводи политику Школе;
2. доноси финансијски план Школе;
3. доноси Статут Школе и друга правна акта;
4. даје сагласност на: Школски програм, Развојни план Школе, Годишњи план рада Школе и извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовред­новању;
5. даје сагласност на план извођења екскурзије, студијских путовања, излета и ваннаставне активности;
6. одлучује о општим питањима у пословању Школе;
7. усваја извештај о пословању и годишњи финансијски обрачун;
8. врши избор и закључује уговор о раду са директором;
9. одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
10. образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси одлуку о одговорности директора за тежу повреду радне  обавезе или повреду забране из чланова 110–113 закона;
11. доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са законом;
12. разрешава директора Школе дужности у складу са законом;
13. именује чланове Савета родитеља;
14. одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са законом;
15. одлучује о начину коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе;
16. даје смернице директору за остваривање пословне политике;
17. доноси одлуку о висини новчаних средстава којима директор у вршењу своје функције располаже;
18. даје сагласност на правилник о систематизацији и организацији радних места;
19. доноси Правилник о раду;
20. разматра и усваја извештаје о раду директора и Школског одбора;
21. доноси план набавки Школе;
22. одлучује о пословној тајни;
23. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора.

Члан 34

Школски одбор је орган управљања у Школи.
Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности без накнаде.

1) Састав и избор Школског одбора

Члан 35

Школски одбор има три члана, укључујући у тај број и председника.
Чланове Школског одбора именује оснивач Школе.
Школски одбор чине по један члан Оснивачког одбора, представника запослених и представника родитеља ученика.
Члана Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће (у даљем тексту: Наставничко веће), а из реда родитеља – Савет родитеља Шко­ле (у даљем тексту: Савет родитеља), јавним изјашњавањем.
За члана Школског одбора из реда запослених може бити предложен и запослени који није члан Наставничког већа.
За члана Школског одбора из реда родитеља може бити предложен и родитељ ученика Школе који није члан Савета родитеља.
Члана Школског одбора из реда Оснивачког одбора именује оснивач Школе без предлога Оснивачког одбора.
О предлогу овлашћених предлагача одлучује оснивач Школе.
Поступак за именовање чланова Школског одбора покреће се најкасније три месеца пре истека мандата претходно именованим члановима тог органа, а предлог овлашћених предлагача доставља се оснивачу школе најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима.
Мандат Школског одбора траје четири године.

Члан 36

За члана Школског одбора не може да буде предложено ни именовано лице:

– које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изре­че­на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је правноснажно осуђено за кривично дело: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запушта­ње и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или давање мита; – за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
– које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, запослених у Школи);
– чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу управљања Школе;
– које је већ именовано за члана органа управљања друге установе за обра­зо­вање и васпитање (у даљем тексту: установа);
– које је изабрано за директора друге установе;
– које обавља послове секретара или помоћника директора те Школе;
– у другим случајевима, утврђеним законом.

Члан 37

Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са Статутом или предложи кандидата супротно његовим од­ред­ба­ма, оснивач Школе одређује рок за усклађивање са Статутом.
Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са Статутом, оснивач Школе именоваће чланове Школског одбора без предлога овлашћеног предлагача.

2) Престанак дужности Школског одбора

Члан 38

Школском одбору престаје дужност истеком мандата.
Изузетно, Школски одбор коме је истекао мандат наставља са радом до именовања привременог Школског одбора.

Оснивач Школе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника Школског одбора или Школски одбор у целости, на лични захтев члана, као и у случају:

– да Школски одбор доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и статута дужан да доноси;
– да члан Школског одбора неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад тог органа;
– да у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности;
– да се покрене иницијатива за разрешење члана Школског одбора, на пред­лог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у Школ­ски одбор;
– да наступи неки од услова из члана 116 став 9 Закона о основама система об­ра­зовања и васпитања који су сметња за предлагање и именовање за члана органа уп­рав­љања установе.
Изборни период новоименованог појединог члана Школског одбора траје до истека мандата тог органа.

Члан 39

Оснивач именује привремени Школски одбор aко чланове Школског одбора не именује до истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.

Мандат привременог Школског одбора траје до именовања новог Школског од­бора.

3) Надлежност, рад и одговорност Школског одбора

Члан 40

Школски одбор:

– доноси Школски програм, Развојни план Школе и Годишњи план рада Школе и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовред­новању;
– разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и вас­­питања и стандарда образовних постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и ос­тва­ривање образовно-васпитног рада;
– разматра Статут и друга правна акта које доноси Оснивачки одбор;
– учествује у самовредновању квалитета рада Школе;
– усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе;
– доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и из­јашњава се о ставовима које му упућује тај орган;
– усваја извештај о извођењу екскурзија;
– упознаје се са извештајем о раду директора;
– одлучује по жалби на решење директора;
– именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
– доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њего­вом остваривању;
– обавља и друге послове у складу са законом и актом о оснивању.

Члан 41

Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Пословником о раду Школског одбора ближе се утврђује начин рада и одлучивања Школског одбора у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 42

Седници Школског одбора имају право да присуствују и да учествују у њеном раду два представника Ученичког парламента Школе (у даљем тексту: Ученички пар­ламент) и представник синдиката у Школи, без права одлучивања.

Лица из става 1 овог члана имају право да им се благовремено уруче позив и ма­теријал за седницу.

Члан 43

За обављање послова из своје надлежности Школски одбор одговара оснивачу Школе.

3. Савет родитеља

Члан 44

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, као и један представник родитеља, односно законских заступника ученика са сметњама у развоју и/или инвалидитетом, као обавезни члан, у складу са чланом 120 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања.

Кандидати за чланове Савета родитеља предлажу се на почетку сваке школске године, на пр­вом родитељском састанку, најкасније до 10. септембра.

Кандидат за члана Савета родитеља може бити сваки родитељ, односно други законски заступник ученика, који је показао интересовање за чланство у истом на првом родитељском састанку који сазивају одељењске старешине на почетку школске године, о чему одељењске старешине састављају извештај.

Напред наведени извештај одељењске старешине достављају директору Школе, о чему он обавештава Оснивачки одбор.

Кандидата за члана Савета родитеља пре и након првог родитељског састанка може предложити и директор Школе, најкасније до 10. септембра.

Предлог кандидата за члана Савета родитеља који Оснивачком одбору подноси директор Школе заједно са извештајима одељењских старешина чине листу кандидата за чланове Савета родитеља.
Коначан избор и именовање чланова Савета родитеља на основу напред наведене листе кандидата врши Оснивачки одбор.
Конститутивну седницу сазива и руководи радом на тој седници до избора председника председник Савета родитеља из претходног сазива.
Кандидате за председника и заменика председника има право да предложи сваки члан Савета.

Савет предлаже кандидате за председника и заменика председника из реда чланова Савета.
Савет бира и предлаже два кандидата за председника и два кандидата за заменика председника Савета родитеља из реда чланова Савета, о чему извештава Оснивачки одбор.
О кандидатима се гласа јавно, оним редом којим су предложени. На основу напред наведеног извештаја Оснивачки одбор именује председника и заменика председника Савета родитеља.

Мандат изабраних представника у Савету родитеља може да траје колико и школовање детета. Члан може поднети оставку и уместо њега се бира нови члан из редова родитеља истог или другог одељења, а који је показао интересовање за чланство у истом.
Мандат Савета родитеља траје до завршетка школске године у којој је изабран.
Савет родитеља предлаже представника Савета родитеља у Школском одбору.
Савет родитеља бира кандидата за представника родитеља у Школском одбору на основу тајног гласања, а изабран је кандидат који добије највише гласова присутних чланова Савета родитеља, под условом да у моменту гласања седници присуствује више од половине чланова Савета родитеља.
На седници Савета родитеља води се записник који потписују записничар и председник Савета родитеља.

Члан 45

Рад Савета родитеља уређује се Пословником о раду.

Члан 46

Савет родитеља:

– предлаже кандидата за представникa родитеља ученика у Школском одбору;
– предлаже свог представника за Стручни актив за развојно планирање и за све обавезне тимове Школе;
– упознаје се са предлогом Школског програма, Развојног плана и Го­диш­њег плана рада
и са извештајима о њиховом остваривању;
– упознаје се са извештајем о самовредновању, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовноваспитног рада;
– разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, без­бедност и заштиту ученика;
– учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и без­бедности ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа;
– даје сагласност за програм и организовање екскурзије и студијског путовања и разматра извештај о њиховом остваривању; 
– учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма Школе;
– упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору, стручним органима Школе и Ученичком парламенту.

Члан 47

Органи Школе обавезни су да се изјасне о предлозима, питањима или ста­во­вима Савета родитеља и да о томе у писаном облику обавесте тај орган.

О актима из става 1 овог члана органи Школе обавезни су да се изјасне што је мо­гуће пре, а у сваком случају у року који по природи ствари произлази из тих аката.

4. Директор

1) Услови за избор директора

Члан 48

Услови за избор директора прописани су Законом о основама система образовања и васпитања.

Члан 49

Изузетно, ако кандидати немају одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора Школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника Школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.

Члан 50

Директор се бира између кандидата које предлажу чланови Оснивачког одбора, на истој седници на којој се бира директор.

Члан 51

Приликом предлагања кандидата за избор директора чланови Оснивачког одбора усмено на седници излажу о предложеним кандидатима информације о:

1) личном имену кандидата;
2) испуњености услова за избор;
3) разлозима због којих члан Оснивачког одбора сматра да кандидат кога предлаже треба да буде изабран за директора.

Члан 52

Предложени кандидати су у обавези да, пре одржавања седнице на којој се врши избор, доставе:

 • доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених);
 • оверен препис/фото-копију дипломе о стеченом образовању;
 • доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовноваспитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
 • оверен препис/фото-копију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
 • доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања;
 • потврду о радном искуству;
 • доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољаш­њег вредновања, само кандидати који су претходно обављали дужност директора ус­та­нове (ако је кандидат поседује);
 • оверен препис/фото-копију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује);
 • преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
 • доказе о својим стручним и организационим способностима (необавез­но).

Члан 53

У случају да предложени кандидат не достави документацију из претходног члана у року прописаном у претходном члану, предлог члана Оснивачког одбора у вези са напред наведеним кандидатом неће се разматрати.

Члан 54

Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са де­цом и ученицима изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења уговора.

Члан 55

Поступак за избор директора спроводи Оснивачки одбор, што обухвата, поред предлагања кандидата и гласања, и: обраду документације и утврђивање испуњености законом прописаних услова за избор директора.

Члан 56

Оснивачки одбор може одлучивати о избору директора ако седници присуствују сви чланови Оснивачког одбора.
Оснивачки одбор доноси одлуку по правилу јавним гласањем.
Оснивачки одбор може донети одлуку да се изјашњава тајним гласањем за избор директора Школе.
Одлука је донета потребном већином ако се за исти предлог изјасни већина укупног броја чланова Оснивачког одбора.
Оснивачки одбор доставља одлуку о изабраном кандидату за директора Школе оснивачу на сагласност, најкасније у року од десет дана од дана доношења одлуке.

Члан 57

Оснивачки одбор почиње разматрање конкурсног материјала по истеку десет дана од да­на истека рока за пријем пријава на конкурс.

3) Статус директора

Члан 58

Директор се бира на период од четири године.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност.

Члан 59

Права, обавезе и одговорности директора утврђују се по основу уговора о раду на одређено време.

Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у Школи, наведено лице има право да се након престанка дужности директора врати на послове које је обављало пре именовања за директора установе.

Члан 60

Директор руководи радом Школе.

Директор:

– заступа и представља Школу;
– даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове привремене одсутности или спречености да обавља дужност;
– даје пуномоћје за заступање Школе;
– планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
– одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда образовних постигнућа и унапре­ђивање квалитета образовно-васпитног рада;
– одговоран је за остваривање Развојног плана Школе;
– одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одго­ва­ра за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
– сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удру­же­њима;
– пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког обра­зовања и предузетничких активности ученика;
– организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет обра­зов­новаспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавр­ша­вање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;
– планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника;
– одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи, у складу са прописима;
– предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113 Закона о основама система образовања и васпитања;
– предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и пред­лога просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
– одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
– обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, струч­не органе и Школски и Оснивачки одбор о свим питањима од интереса за рад Школе у цели­ни;
– сазива и руководи седницама Наставничког већа, без права одлучивања;
– образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;
– сарађује са родитељима и Саветом родитеља;
– подноси извештај Школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду Школе;
– одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом;
– доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
– обезбеђује услове за остваривање права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;
– сарађује са ученицима и Ученичким парламентом;
– одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;
– доноси распоред часова који усваја Наставничко веће, именује одељењске старешине на почетку године и у току школске године, ако дође до оправданих разлога да се изврши замена;
– одређује ментора приправницима, расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем у радни однос у складу са Законом;
– предлаже кандидата за члана Савета родитеља Оснивачком одбору;
– закључује уговоре о извођењу наставе у складу са Законом;
– покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог;
– покреће васпитно-дисциплински поступак за ученике; 
– одговоран је за извођење химне Републике Србије на почетку школске године, у складу са одредбама Закона;
– обавља и друге послове у складу са законом и Правилником о организацији и систематизацији послова.

5) Права, обавезе и одговорности директора

Члан 61

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Школе.
Директор је материјално одговоран за штету коју намерно или крајњом непаж­њом нанесе Школи, у складу са законом.
Директор за свој рад одговара Оснивачком одбору.

Члан 62

Директор остварује права, обавезе и одговорности по основу обављања те дуж­ности и права из радног односа, на основу закона, подзаконског акта, другог општег акта и уговора о раду.

О правима и обавезама директора одлучује Оснивачки одбор.

6) Престанак дужности директора

Члан 63

Одлуку о престанку дужности директора Школе доноси Оснивачки одбор.

Оснивачки одбор разрешава директора Школе ако је утврђено да:

– директор не испуњава услове за пријем у радни однос у установи;
– одбија да се подвргне лекарском прегледу на захтев органа управљања или министра;
– Школа није благовремено донела програм образовања и васпитања, односно не остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, циљева и стандарда образовних постигнућа;
– Школа не спроводи мере за безбедност и заштиту ученика;
– директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113 Закона о основама система образовања и васпитања и тежих повреда радних обавеза запослених;
– у Школи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;
– у Школи се води евиденција и издају јавне исправе супротно закону;
– директор не испуњава услове из члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања;
– директор не поступа по препоруци, налогу, односно мери надлежног органа за отклањање утврђених недостатака и неправилности;
– није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање;
– за време трајања његовог мандата Школа је два пута узастопно оцењена најнижом оценом за квалитет рада;
– директор омета рад Школског одбора и запослених непотпуним, неблаго­вре­меним и нетачним обавештавањем, односно предузимањем других активности ко­јим утиче на законито поступање органа управљања и запослених;
– није обезбедио благовремен и тачан унос и одржавање базе података уста­но­ве у оквиру јединственог информационог система просвете, као и контролу унетих података;
– намерно је или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења од­луке у дисциплинском поступку, која је правноснажном судском пресудом пониш­тена као незаконита и ако је Школа обавезана на накнаду штете;
– одговаран је за прекршај из Закона о основама система образовања и вас­пи­тања или другог закона, привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности, као и другим случајевима, у складу са законом.

Директор се може разрешити пре истека мандата одлуком Oснивачког одбора.

Оснивачки одбор одлучује у случају из претходног става на захтев једног члана Oснивачког одбора, тајним гласањем, обичном већином од укупног броја гласова чланова Oснивачког одбора.

Директору Школе, ангажованом по основу Уговора о раду на неодређено време, а који је разрешен у складу са претходним ставом, престаје радни однос без права на отпремнину.

5. Вршилац дужности директора

Члан 64

Вршиоца дужности директора именује Оснивачки одбор, уколико на седници није изабран ниједан од предложених кандидата или уколико није било предложених кандидата за избор директора, и то до избора новог директора у року од осам дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности ди­ректора.
За вршиоца дужности директора може да буде именовано лице које испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, и то до избора директора, а најдуже шест месеци.
Након престанка дужности вршилац дужности директора има право да се врати на послове које је обављао пре именовања.
Права, обавезе и одговорности директора односе се и на вршиоца дужности директора.

Члан 65

Школа може да има помоћника директора, у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Школи.
Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се настав­ник или стручни сарадник који има професионални углед и искуство у образовноваспитном раду, за сваку школску годину, које директор доноси уз претходну сагласност Оснивачког одбора.
Помоћник директора за свој рад одговара директору.

7. Секретар

Члан 66

Правне послове у Школи обавља секретар.
Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара).

Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу за секретара. Секретару-приправнику директор одређује за ментора секретара друге установе.

Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи испит за лиценцу за секретара.

Трошкове полагања испита из става 4 овог члана сноси Школа.

Министарство издаје лиценцу за секретара.
Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у року из става 4 овог члана престаје радни однос.
Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или струч­ни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит сма­тра се да има лиценцу за секретара. 
Лиценца за секретара одузима се секретару који је осуђен правоснажном пресудом за повреду забране из чл. 110-113 Закона, за кривично дело или привредни преступ у вршењу дужности.
Облике стручног усавршавања, програме и начин организовања сталног стручног усавршавања, услове, орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, стицање звања у току стручног усавршавања секретара, образац уверења о савладаном програму, садржај портфолија и друга питања од значаја за стручно усавршавање, прописује министар.

Члан 67

Секретар Школе обавља следеће послове:

– стара се о законитом раду Школе, указује директору, Школском и Оснивачком одбору на неправилности у раду Школе;
– управне послове у Школи;
– израђује опште и појединачне правне акте Школе;
– правне и друге послове за потребе Школе;
– израђује уговоре које закључује Школа;
– правне послове у вези са статусним променама у Школи;
– правне послове у вези са уписом деце и ученика;
– правне послове у сарадњи са финансијском служ­бом Школе;
– пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора;
– прати прописе и о томе информише запослене;
– друге правне послове по налогу директора.

Школа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази правних прописа.

8. Стручни органи

Члан 68

Стручни органи Школе су:

– Наставничко веће;
– Одељењско веће;
– стручна већа за области предмета;
– Стручни актив за развојно планирање;
– Стручни актив за развој Школског програма;
– Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занема­ри­вања;
– Тим за самовредновање квалитета рада Школе;
– Тим за инклузивно образовање;
– Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
– Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
– Тим за професионални развој.

Члан 69

Стручни органи:

– доносе свој план и програм рада за сваку школску годину и подносе извеш­таје о њиховом остваривању;
– старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;
– прате остваривање Школског програма и Годишњег плана рада;
– старају се о остваривању циљева и стандарда образовних постигнућа и развоја компе­тенција;
– вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника;
– прате и утврђују резултате рада ученика;
– предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима, у процесу об­ра­зовања и васпитања;
– решавају друга стручна питања образовноваспитног рада.

Члан 70

У раду стручних органа имају право да учествују, без права одлучивања:

– приправник-стажиста;
– лице ангажовано на основу уговора о извођењу наставе (осим у раду Оде­љењ­­ског већа).

Седницама стручних органа имају право да присуствују, без права одлучи­ва­ња, представници Ученичког парламента.

Ради остваривања права из ст. 1 овог члана, представници ученика, при­прав­ници-стажисти, лица ангажована на основу уговора о извођењу наставе, помоћни наставници и педагошки асистенти уредно се обавештавају о седници стручног органа и доставља им се материјал за седницу.

Члан 71

На питања рада и одлучивања стручних органа која нису уређена посебним одредбама Статута сходно се примењују одредбе Статута које уређују рад и одлу­чи­ва­ње Наставничког већа, осим одредбе о објављивању извода из записника.

1) Наставничко веће

Члан 72

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.

Члан 73

Наставничко веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:

– стара се о остваривању програма образовања и васпитања;
– анализира извршавање задатака образовања и васпитања у Школи;
– планира и организује облике ваннаставних активности ученика;
– разматра предлоге Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада Школе и предлоге извештаја о њиховом остваривању;
– упознаје се са извештајем директора, стручних органа и тимова;
– доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика,
изриче ученицима васпитно-дисциплинске мере „Укор наставничког већа” и „Премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу”, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника;
– доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања и о оцењивању из тог предмета, на основу предлога изабраног лекара;
– утврђује испуњеност услова за завршавање школовања у року краћем од предвиђеног;
– доноси одлуку о избору уџбеника;
– именује чланове Стручног актива за развој Школског програма;
– предлаже члана Школског одбора из реда запослених;
– предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из редова на­став­­ника и стручних сарадника.

Члан 74

За свој рад Наставничко веће одговара директору.

Члан 75

Рад Наставничког већа регулисан је Пословником о раду Наставничког већа.

2) Одељењско веће

Члан 76

Одељењско веће у школи чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и одељењски старешина и када не изводи наставу у том одељењу.

Члан 77

Одељењско веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:

– анализира успех и владање ученика на крају тромесечја, полугодишта и на крају школске године;
– предлаже мере за унапређење рада из појединих наставних предмета;
– утврђује распоред писмених и контролних задатака;
– усклађује рад ученика у одељењу;
– на предлог предметног наставника, утврђује оцене из наставних предмета;
– на предлог одељењског старешине, утврђује оцене из владања ученика;
– похваљује ученике;
– предлаже кандидате за ученика генерације и награђивање ученика;
– изриче ученицима васпитну меру „Укор одељењског већа”;
– на предлог предметног наставника, упућује ученике на похађање додатне и допунске наставе.

Члан 78

Седницу Одељењског већа сазива и њоме руководи одељењски старешина одељења у којем чланови тог органа изводе наставу.

У случају спречености одељењског старешине, седницу сазива и њоме руко­во­ди један од чланова већа, по одлуци директора.

3) Стручнa већa за области предмета

Члан 79

Стручнa већa за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

Члан 80

У Школи постоје следећа стручна већа за области предмета:

– Стручно веће за језик, књижевност и комуникацију (српски језик и књижевност, енглески језик, француски језик, немачки језик, грађанско васпитање и верска настава);
– Стручно веће за природне науке (математика, биологија, техника и технологија, физика, хемија и информатика);
– Стручно веће уметности и вештине (музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање);
– Стручно веће за друштвене науке (историја, географија);
– Стручно веће за разредну наставу.

Наставници изборних програма су чланови стручних већа у складу са обавезним предметом.

Члан 81

Стручно веће за области предмета, у оквиру и поред послова из опште над­леж­ности стручних органа, обавља посебно следеће послове:

– припрема предлог директору за поделу предмета на наставнике за наредну школ­ску годину;
– припрема основе Годишњег плана рада;
– утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица и вр­ши усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета, односно усаглашава послове месечног планирања и реализације;
– утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће школске опре­ме и наставних средстава;
– предлаже примену нових метода и начина извођења наставе;
– прати остваривање програма образовноваспитног рада;
– анализира уџбеничку и приручну литературу и предлаже употребу;
– предлаже план стручног усавршавања;
– израђује распореде писмених задатака и контролних вежби;
– анализира успех на завршном испиту.

Члан 82

Седнице стручног већа за области предмета сазива и њима руководи председ­ник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима ру­ко­води у случају спречености председника.

Члан 83

За свој рад Стручно веће за разредну наставу одговара Наставничком већу.

4) Стручни актив за развојно планирање

Члан 84

Стручни актив за развојно планирање чине представници оснивача, наставника и струч­них сарадника, Ученичког парламента и Савета родитеља.

Стручни актив за развојно планирање има 7 чланова, од којих је три из редова наставника, један из редова стручних сарадника, и по један представник Ученичког парламента, Савета родитеља и оснивача.
Представнике наставника и стручних сарадника предлаже Наставничко веће.
Представник Ученичког парламента и представник Савета родитеља предлажу се из њихових редова.
Представника oснивача предлажу чланови Оснивачког одбора.
Чланове Стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор.

Члан 85

Стручни актив за развојно планирање, у оквиру и поред послова из опште над­лежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:
– израђује предлог Развојног плана;
– израђује пројекте који су у вези са Развојним планом;
– прати реализацију Развојног плана.

Члан 86

Седнице Стручног актива за развојно планирање сазива и њима руководи пред­седник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја члано­ва, бирају чланови тог органа.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима ру­ко­води у случају спречености председника.

Члан 87

За свој рад Стручни актив за развојно планирање одговара Школском одбору и Наставничком већу.

5) Стручни актив за развој Школског програма

Члан 88

Стручни актив за развој Школског програма чини пет представника настав­ни­ка и стручних сарадника, које именује Наставничко веће.

Члан 89

Стручни актив за развој Школског програма, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:

– израђује предлог Школског програма;
– израђује пројекте који су у вези са Школским програмом;
– прати реализацију Школског програма.

Члан 90

Седнице Стручног актива за развој Школског програма сазива и њима руково­ди председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чла­нова, бирају чланови тог органа.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руко­води у случају спречености председника.

Члан 91

За свој рад Стручни актив за развој Школског програма одговара Наставнич­ком већу.

6) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Члан 92

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занема­ри­вања (у даљем тексту: Тим за заштиту) има пет чланова и чине га: четири представника из редова наставника и један стручни сарадник.
Тим за заштиту именује директор.

Члан 93

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занема­ри­вања (у даљем тексту: Тим за заштиту) има пет чланова и чине га: четири представника из редова наставника и један стручни сарадник.
Тим обавља послове сагласно Закону, Посебном Протоколу о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама и Правилнику о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, Правилнику о поступању установе образовања и васпитања у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности.
Тим за заштиту именује директор.

Члан 94

Ради ефикасности рада Тима, имена чланова Тима су истакнута на видном месту и доступна свим заинтересованим странама.
Током радног времена Установе неко од чланова Тима је увек доступан и на располагању.
Чланове Тима за заштиту одређује директор установе .
Директор одређује члана Тима за заштиту, као одговорног за вођење и чување документације о свим ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у којима тим за заштиту учествује. Установа може да укључи у тим за заштиту представнике родитеља и локалне заједнице, и по потреби одговарајуће стручњаке (социјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.). Када тим разматра конкретне ситуације насиља у обавези је да поступа у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Тим за заштиту, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:
– припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: заштита);
– информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;
– учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
– предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учес­твује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
– укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
–сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служ­би и медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, зло­стављања и занемаривања;
– води и чува документацију;
– извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности.

Члан 95

Седнице Тима за заштиту сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.
На исти начин бира се и заменика председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Члан 96

Тим за самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање) има пет чланова и чине га: представник стручних органа, Савета ро­дитеља, Ученичког парламента и органа управљања Школе.

Руководиоца Тима за самовредновање бирају чланови Тима из својих редова. У раду Тима за самовредновање учествује и директор установе.
Тим за самовредновање именује директор и учествује у раду тог органа.

Члан 97

Тим за самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање) има пет чланова и чине га: представник стручних органа, савета ро­дитеља, ученичког парламента и органа управљања Школе. 

Руководиоца Тима за самовредновање бирају чланови Тима из својих редова. У раду Тима за самовредновање учествује и директор установе.
Тим за самовредновање именује директор и учествује у раду тог органа.

Члан 98

Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:

– организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: самовредновање);
– обезбеђује услове за спровођење самовредновања;
– припрема Годишњи план самовредновања;
– прикупља и обрађује податке у вези са предметом самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;
– након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;
– сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.

Члан 99

Седнице Тима за самовредновање сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Члан 99

За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком већу.

8) Остали тимови

Члан 100

Директор може образовати и друге тимове, ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта, као што су: Тим за инклузивно образовање, Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе, Тим за развој међупредметних компетенција, Тим за професионални развој.

 • Тим за инклузивно образовање

Члан 101

Тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне по­дрш­ке ученику чине наставник предметне наставе, оде­љењ­ски старешина, стручни сарадник, родитељ, а у складу са потребама ученика и пе­дагошки асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља.
Тим за инклузивно образовање именује директор.
У свом раду тим поступа у складу са Законом и подзаконским актима који дефинишу област додатне подршке ученицима.

 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе

Члан 102

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе има три члана и чине га: представник из реда наставника, стручни сарадник и представник оснивача.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе именује директор.

Члан 103

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:

– учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;
– израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развојем Школе;
– прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важ­на за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
– учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
– сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.

Члан 104

Седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Члан 105

За свој рад Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе одговара директору и Наставничком већу.

 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Члан 106

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има три чла­на и чине га: два представника из реда наставника и стручни сарадник.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва именује дирек­тор.

Члан 107

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:

– учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних ком­петенција и предузетништва;
– израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и пре­ду­зетништвом;
– прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важ­на за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
– учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
– сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.

Члан 108

Седнице Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Члан 109

За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одговара директору и Наставничком већу.

 • Тим за професионални развој

Члан 110

Тим за професионални развој има три члана и чине га: два представника из реда наставника и стручни сарадник.
Тим за професионални развој именује директор.

Члан 111

Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште над­леж­нос­ти стручних органа, обавља посебно следеће послове:
– израду плана стручног усавршавања у установи и ван ње;
– обавештавање наставника о актуелним семинарима;
– праћење стручног усавршавања у установи и ван ње;
– организацију одржавања семинара у школи;
– праћење рада приправника.

Члан 112

Седнице Тима за професионални развој сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Члан 113

За свој рад Тим за професионални развој одговара директору и Наставничком већу.

9. Одељењски старешина

Члан 114

Свако одељење има одељењског старешину.
Одељењског старешину пре почетка сваке школске године у другом образовном циклусу одређује Оснивачки одбор, на предлог директора, из реда наставника који изводе наставу у одељењу којем ће бити одељењски старе­ши­на.  

Тим за самоевалуацију имплементације ЛЕА (Link Educational Alliance) стандарда 

Члан 114a

Тим за самоевалуацију имплементације ЛЕА (Link Educational Alliance) стандарда има пет чланова и чине га представници из реда наставника и стручних сарадника.
Тим за самоевалуацију имплементације ЛЕА (Link Educational Alliance) стандарда именује директор.

Члан 115

Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструк­тивну улогу у раду са ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи с њиховим родитељима и води прописану евиденцију и педагошку документацију.

Члан 116

Одељењски старешина обавља следеће послове:

– израђује годишњи и месечни план рада;
– проналази најпогодније облике васпитног рада са циљем формирања оде­љењ­ског колектива и унапређивања односа у њему;
– редовно прати похађање наставе, учење и владање ученика из одељења;
– одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости њиховог од­сус­твовања са наставе;
– упознаје ученике са одредбама општих аката Школе које се односе на уче­ни­ке и даје им друге информације које су у вези с њиховим правима, обавеза­ма и одговорностима;
– стара се о заштити права ученика и учествује у поступку одлучивања о њи­ховим обавезама и одговорностима;
– остварује увид у породичне, социјалне, материјалне и друге услове жи­во­та ученика;
– редовно држи родитељске састанке и на друге начине сарађује са роди­те­љима ученика;
– редовно прати рад наставника који изводе наставу у одељењу, а посебно прати оцењивање учени­ка и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене;
– Одељењском већу предлаже оцену из владања ученика;
– похваљује ученике;
– предлаже додељивање похвала и награда ученицима;
– изриче васпитне мере Опомена одељењског старешине и Укор одељењ­ског старешине;
– сарађује са директором, помоћником директора и осталим запосленима у Школи, као и са субјектима ван Школе, ради обављања својих послова;
– сазива седнице Одељењског већа и руководи његовим радом;
– учествује у раду органа Школе;
– води школску евиденцију
и друге послове у складу са Правилником о систематизацији и организацији радних места у Школи.

VI. УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ УЧЕНИКА

1. Права, обавезе и одговорности ученика

1) Права ученика

Члан 117

Права ученика остварују се у складу са Уставом Републике Србије, потврђе­ним међународним уговорима и законом, а Школа, односно сви органи Школе и сви запослени у Школи, дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

– квалитетан образовноваспитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева образовања и васпитања;
– уважавање личности;
– подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане та­ленте и њихову афирмацију;
– заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
– благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;
– информације о правима и обавезама;
– учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о средњем образовању и васпитању;
– слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање Ученичког парламента;
– јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;
– покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовноваспитном процесу уколико права наведена под тач. 1–9 овог члана нису остварена;
– заштиту и правично поступање Школе према ученику;
– друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.

Члан 118

Ученик или родитељ може да поднесе писану пријаву директору у случају повреде права прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и овим Статутом или непримереног понашања запослених према ученику, у складу са општим актом Школе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.

Запослени у Школи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе писану пријаву директору да је учињена повреда права ученика.
Директор је дужан да пријаву из ст. 1 и 2 овог члана размотри и да, уз кон­сул­тацију са учеником, родитељем ученика и запосленим, одлучи и предузме одго­варајуће мере у року од осам дана од дана пријема пријаве.

Члан 119

О захтеву родитеља ученика или другог законског заступника да ученик изостане са наставе одлучује директор одмах по постављању тог захтева. Напред наведени захтев родитељ ученика или други законски заступник дужан је да поднесе у писаној форми пет радних дана пре самог изостајања.

Ако је пре доношења одлуке потребно да се провере неке чињенице, одлука ће се донети што је могуће пре, али тек након провере.
Одлука директора је коначна.

Одељењска заједница

Члан 120

Одељењску заједницу чине сви ученици и одељењски старешина једног оде­љења.
Одељењска заједница има руководство које се састоји од председника, сек­ре­та­ра и благајника.
Руководство одељењске заједнице бира се за сваку школску годину, на првом састанку одељењске заједнице. На истом састанку бирају се и заменици чланова руко­вод­ства.
Избор се врши јавним гласањем о предлозима за чланове руководства, које мо­же да поднесе сваки ученик.

Члан 121

Председник одељењске заједнице руководи радом на састанку одељењске за­јед­нице.

Секретар одељењске заједнице води записник са састанка одељењске заједнице.

Благајник одељењске заједнице од чланова одељењске заједнице прикупља но­вац, у складу с одлуком органа Школе или одељењске заједнице, као и у складу с одлу­ком или договором с одељењским старешином или с друтим наставником.

Члановима руководства одељењске заједнице у раду помаже одељењски ста­ре­ши­на.
Чланови руководства одељењске заједнице за свој рад су одговорни одељењ­ској заједници и одељењском старешини.

Члан 122

Одељењска заједница има следеће задатке:

– доношење свог плана и програма рада за сваку школску годину;
– разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између ученика и наставника;
– разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика;
– навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања;
– навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања;
– стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу, у којој владају дру­гарство и међусобно разумевање и уважавање ученика;
– избор чланова Ученичког парламента;
– избор руководства одељењске заједнице.

Члан 123

На рад одељењске заједнице сходно, у поједностављеном облику, приме­њују се одредбе Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа, осим одредбе о објављивању извода из записника.

Ученички парламент

Члан 124

У Школи се организује Ученички парламент.
Ученички парламент може да се удружи са ученичким парламентима других школа у заједницу ученичких парламената.

Члан 125

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења последња два разреда у Школи, које ученици бирају на састанку одељењске заједнице.
Ученички парламент се бира на почетку сваке школске године.

Члан 126

Ученички парламент:

– доноси свој програм рада за сваку школску годину;
– разматра и усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе;
– даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету ро­ди­теља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
– разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и атмосферу у Школи;
– обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима парламента;
– учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;
– предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика;
– предлаже чланове Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика;
– бира представнике ученика који учествују у раду органа Школе;
– Школском одбору и Савету родитеља на крају сваке школске године подно­си извештај о свом раду.

Програм рада Ученичког парламента саставни је део Годишњег плана рада.

Члан 127

Ученички парламент, уз сагласност Школског одбора, може основати Уче­нички клуб.
План рада Ученичког клуба доноси Школски одбор, на предлог Уче­нич­ког пар­ламента, као саставни део школског програма.
Начин рада Ученичког клуба одређује се актом Школе.

Члан 128

Седнице Ученичког парламента сазива и њима руководи председник, којег из­међу себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају члано­ви тог органа, на првој седници.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима ру­ко­води у случају спречености председника.

Пре избора председника, прву седницу Ученичког парламента сазива и њоме руководи наставник или стручни сарадник којег за то задужи директор.
На остала питања у вези са радом Ученичког парламента сходно се примењују од­редбе Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа.

2) Оцењивање и напредовање ученика

Оцењивање

Члан 129

Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стан­дарда постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених циљева, садржаја и исхода у савладавању индивидуалног образовног плана.

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем, у складу са Законом о основном образовању и васпитању.
Ученици се оцењују у складу са законом и подзаконским актом.

Испити ученика

Члан 130

Ученици се оцењују и на испитима, у складу са Законом, Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању и Статутом.

Завршавање школовања у року краћем од предвиђеног

Члан 131

Ученик који постиже изузетне резултате у учењу има право да заврши школо­ва­ње у року краћем од предвиђеног. Ученик може да заврши два разреда у току једне школске године у току школовања од I до IV разреда и од V до VII разреда. Ученик не може полагати испите из V разреда ако је уписан у IV разред.

Наставничко веће утврђује испуњеност услова за оствари­вање тог права.

Члан 132

Услови и поступак напредовања ученика прописани су у Правилнику о условима и поступку напредовања ученика основне школе.
Дан и час полагања испита утврђује директор.

3) Обавезе ученика

Члан 133

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге при остваривању њихових права.

Члан 134

Ученик је обавезан да:

– редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
– поштује Правила понашања у Школи, одлуке директора и других органа Школе;
– ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених Школским програ­мом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље;
– не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења на­ставника;
– поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
– чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
– стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еко­лошке етике.

Ученик и родитељ ученика дужан је да у року од осам да­на прав­да изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

Члан 135

Изостајање ученика до 2 везана радна дана, а највише 20 радних дана на нивоу школске године, због болести или повреде може се правдати писаном изјавом родитеља. При томе се изостанак са појединачних часова правда на исти начин као и целодневно изостајање.
Изостајање ученика више од 2 везана радна дана због болести или повреде може се прав­да­ти само лекарским уверењем.

Члан 136

По истеку рока за обавештавање Школе о наступању спречености ученика да присуствује настави и рока за правдање изостанака, предвиђених Законом о основама система образовања и васпитања, сматраће се да је изостајање ученика било неоправдано и то ће се евидентирати.

Члан 137

Одредбе Статута сходно се примењују и ако се ради о изоста­ја­њу ученика са других обавезних облика образовноваспитног рада, као и ако се ради о каш­њењу ученика на наставу и друге облике образовноваспитног рада.
Последице неоправданог кашњења на час, недоласка на час или одласка са часа без одобре­ња током трајања школског часа истоветне су последицама неприсуство­ва­ња целом часу.

Школа је дужна да обавести родитеља о ученику који не­ре­довно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престан­ка похађања наставе.

4) Одговорности ученика и њихових родитеља

Члан 138

Ученик подлеже дисциплинској и материјалној одговорности.

Дисциплинска одговорност ученика

Члан 139

Према ученику који врши повреду Правила понашања у Школи или не поштује одлуке директора и других органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа ће уз учешће родитеља појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарађиваће са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите, са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Члан 140

Ученик може да одговара само за повреду обавезе ученика или повреду за­бра­не која је у време извршења била прописана законом или Статутом.

За повреду обавезе или забране ученику се изриче васпитна или васпитно-дис­ци­плинска мера у складу са законом, Статутом и општим актом о дисциплинској одго­вор­ности ученика.

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе или забране, Школа одмах, а најкасније наредног радног дана, оба­вештава родитеља ученика и укључује га у одговарајући поступак.

Члан 141

Лакша повреда обавеза учeника постоји уколико ученик:

– не поштује одлуку надлежних органа Школе, Правила понашања и других општих аката Школе;
– не извршава налог, молбу или инструкцију наставника и других запослених у Школи;
– одбије да носи школску униформу у простору Школе или другом месту где се врши образовноваспитни рад;
–долази у Школу и на друга места на којима се одвија образовноваспитни рад непримерено одевен за наменске активности, неуредног изгледа и занемарене личне хигијене;
– непримерено, грубо, агресивно и некултурно се понаша према ученицима, наставницима, стручним сарадницима, запосленима и другим лицима у Школи или другом месту где се врши образовноваспитни рад;
– не брине о личној хигијени и уредности, као и хигијени и уредности школских просторија;
– конзумира храну и пиће у просторијама у којима се одвија настава уместо у за то предвиђеном простору;
– не чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовноваспитног рада ван Школе;
– намерно оштећује школску зграду, просторије, инвентар, инсталацију и прибор запослених у Школи, нарушавајући естетски изглед Школе и школског дворишта;
– не чува од оштећења или намерно присваја имовину и личне ствари других ученика, наставника и других запослених у Школи;
– улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
– задржава се у ходницима и другим ненаменским просторијама Школе за време часа;
– циљано изостаје са часова писмене или усмене провере како би тражио саветодавну помоћ стручних сарадника или других наставника;
– изазива неред и оставља за собом смеће у просторијама Школе, школском дворишту и непосредној околини Школе;
– истиче, скида, помера и окреће разне плакате или обавештења без дозволе надлежних у Школи или омета рад монитора на којима су истакнута школска обавештења;
– неоправдано одбија да учествује у активностима које организује Школа (јавни наступи, друштвено користан рад, акције, манифестације и слично);
– за време часова, великог одмора и паузе за ручак, без сагласности родитеља и одељењског старешине напушта простор Школе;
– пуши у просторијама Школе, као и на местима где је пушење законом забрањено у оквиру активности које организује Школа, укључујући и електронске цигарете;
– одбије да примени мере заштите и безбедности ученика у Школи, на практичној настави, на екскурзији, излетима, студијским путовањима, организованој настави или ваннаставним активностима ван Школе;
– злоупотреби лекарско уверење или други документ за правдање часова на којима није присуствовао;
– на почетку наставе се не налази на свом месту спреман за њен почетак, тј. уколико закасни на час или раније напусти час и друге активности које се спроводе у простору Школе или на другим местима на којима се спроводи образовноваспитни рад;
– недисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, провере знања, као и на другим облицима образовноваспитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;
– уноси у учионицу и користи ласерску технику, мобилни телефон или било који други електронски уређај којим ремети рад на часу или привремено или трајно оштећује школске уређаје;
– употребљава мобилни телефон, ајпед или лаптоп за активности које нису предвиђене планом рада;
– нередовно похађа наставу, тако да у школској години начини до 25 неоправданих изостанака;
– повреди обавезе прописане Правилником о спречавању плагијаризма и кршењу ауторских права;
– услед грубе непажње оштети било који ресурс информационо-комуникационог система (у даљем тексту ИКТ) који Школа користи у васпитнообразовне сврхе;
– индиректно учествује у активности која је довела до оштећења било ког ИКТ ресурса који Школа поседује;
– угрози или покуша да угрози електронске комуникације ометањем или онеспособљавањем ИКТ ресурса Школе;
– намерно оштети или уништава уређаје који су у саставу ИКТ ресурса Школе;
– планира онеспособљавање, оштећење и уништавање уређаја који су у саставу ИКТ ресурса Школе;
– прикрива оштећења уређаја у саставу ИКТ ресурса Школе, њиховог онеспособљавања и уништавања;
– угрожава и онеспособљава функционисања ученичког портала;
– угрожава и онеспособљава онлајн-платформе за учење;
– угрожава и онеспособљава рад наставничког портала;
– угрожава и онеспособљава УИС информационог система;
– угрожава и онеспособљава рад школских имејл-налога и осталих налога који се користе у Школи; угрожава информационе безбедности:

-неовлашћено користи налог за ученички портал, Платформу за учење на даљину, наставнички портал, УИС других ученика и наставника;
-несавесно чува дигиталне податке који су персонализовани;
-неовлашћено користи, дели, шаље, прослеђује, копира дигиталне податке који нису лични;
-користи, дели, шаље, прослеђује, копира податке у сврху преписивања и подметања туђих података као својих;
-неовлашћено мења и користи личне податаке других лица;
-користи групне имејл-адресе без дозволе;
приказује и објављује дигитални садржај на интернету којима се ружи  углед, част или достојанство Школе, наставника, ученика и других запослених;

– угрожава интегритет ученика и наставника – представља се преко туђег налога;
– изазива инциденте у информационом систему: користи недозвољена средства у сврху приступа информацијама, омета wi-fi сигнал, онеспособљава уређај, користи радње којима се долази до информација које се могу злоупотребити;
– угрожава криптобезбедност мрежа и система;
– користи криптографске хардверске и софтверске производе.

Члан 142

Теже повреде обавеза ученика су:

– уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање по­датака у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;
– преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју издаје друга организација;
– уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
– поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или друге психоактивне супстанце;
– уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
– понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим актив­нос­тима које се остварују ван Школе, а које Школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
– употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
– неоправдано изостајање са наставе и других облика образовноваспитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након пис­ме­ног обавештавања родитеља од стране Школе;
– учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под ус­ло­вом да су предузете неопходне мере из члана 167 Статута, ради корекције понашања ученика.

За повреде из тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

Члан 143

За лакше повреде обавеза ученика могу се изрећи следеће васпитне мере:

– Опомена;
– Укор одељењског старешине;
– Укор Одељењског већа.

Члан 144

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забрана могу се изрећи следеће васпитно-дисциплинске мере:

– Укор директора;
– Укор Наставничког већа;
– Премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Члан 145

Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери Премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Члан 146

Васпитна или васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе, односно забране.

Члан 147

Васпитна или васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из овог Статута.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обус­тавиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране озбиљно угрожен ин­те­гритет другог лица.

Члан 148

Упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере, Школа одређује ученику и обавезу обављања друштвено корисног, односно хуманитарног ра­да, који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе под надзором на­став­ника, односно стручног сарадника.

Друштвено користан, односно хуманитарни рад из става 1 овог члана Школа одређује ученику у складу с тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофи­зич­кој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да од­мах обавести његовог родитеља.

Члан 149

За лакшу повреду обавезе ученика васпитна мера се изриче без вођења васпит­но-дисциплинског поступка.
За теже повреде обавезе ученика и за повреде забране васпитно-дисциплинска мера се изриче после спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одго­вор­ности.
Родитељ, односно старатељ ученика, обавезно се обавештава о покретању вас­пит­но-дисциплинског поступка.

Члан 150

Васпитно-дисциплински поступак покреће се закључком директора у року од 30 дана од дана када је тежа повреда обавеза ученика или повреда забране учињена, а најкасније у року од 8 дана од дана сазнања за учињену тежу повреду обавеза ученика, односно, када је у питању повреда забране – одмах или најкасније у року од два дана од дана сазнања за учињену повреду забране прописане законом.

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика или повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Закључак из става 1 овог члана доставља се ученику, односно његовом роди­те­љу или старатељу, одељењском старешини, стручним сарадницима, односно одгова­ра­јућем стручном тиму.

Члан 151

Ученик, уз присуство родитеља, као и сви остали учесни­ци и сведоци у васпитно-дисциплинском поступку, морају бити саслу­шани и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присус­твује васпитно-дисциплинском поступку, директор поставља одмах, а најкасније на­редног радног дана психолога, односно педагога Школе, да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

Васпитно-дисциплински поступак води и окончава решењем директор, након појачаног васпитног рада са учеником, у року од 30 дана од дана покретања поступка.
Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за његово доношење.

Члан 152

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из Школе, Школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

Члан 153

Ближи услови за изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера, ближе уређење васпитно-дисциплинског поступка и начин извршења мера прописују се Пра­вил­ником о понашању.

Материјална одговорност ученика

Члан 154

Ученик и његов родитељ одговарају за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Поступак споразумног решавања спора који настане због материјалне штете ко­ју Школи причини ученик уређује се Правилником о понашању.
У случају да се споразум не постигне, Школа покреће судски поступак за нак­наду штете.

Одговорност родитеља ученика

Члан 155

Родитељ ученика је одговоран:

– за редовно похађање наставе;
– за редовно похађање припремне наставе;
– за то да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави, о томе обавести Школу;
– за то да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана пре­стан­ка спречености ученика да присуствује настави, одговарајућом лекарском или дру­гом релевантном документацијом;
– за то да на позив Школе активно учествује у свим облицима васпитног рада са учеником;
– за повреду забране учињену од стране ученика;
– за теже повреде обавезе ученика;
– за то да поштује правила Школе.

Родитељ је дужан да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља из разлога прописаних ставом 1 овог члана.

2. Похваљивање и награђивање ученика

Члан 156

Ученик који се истиче у учењу и другим аспектима школског рада похваљује се или награђује.

Члан 157

Похвале могу бити усмене и писмене.
Усмену похвалу ученик добија на крају првог и/или трећег тромесечја за по­стиг­нуте резултате у учењу и владању у току тромесечја. Текст похвале одељењски ста­решина саопштава пред одељењем и на родитељском састанку.
Писмену похвалу ученик добија за освојено једно од три прва места на свим нивоима такмичења из наставног предмета.
Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање.

Члан 158

Ученик може добити следеће награде:

– књигу на крају наставне године за постигнут одличан општи успех;
– књигу за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од школског такмичења из наставног предмета.
Ученик који освоји једно од три прва места на такмичењу вишег ранга од школ­ског такмичења из наставног предмета, поред награђивања књигом, може бити награђен и:

– бесплатним уџбеницима;
– бесплатном екскурзијом и слично;
– другим примереним поклоном.

Награда из претходног става додељује се у складу са могућностима Школе, а на основу одлуке Наставничког већа.
Награду не може добити ученик који нема примерно владање.

Члан 159

Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина, по сопственој ини­ци­јативи или на образложени усмени предлог предметног наставника.

Писмену похвалу ученику додељује Одељењско веће, на образложени усмени предлог одељењског старешине или предметног наставника.

Награде ученицима додељује Наставничко веће, на образложени писмени пред­лог одељењског старешине, Одељењског већа или предметног наставника.

Члан 160

У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала „Уче­ник генерације”.
Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији нај­више истакао у учењу и владању.

Члан 161

У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала и награда „Уче­ник генерације”.
Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији нај­више истакао у учењу и владању.

Члан 162

Наставничко веће доноси одлуку о избору ученика генерације.
Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та одлука је коначна.

Члан 163

Наставничко веће доноси одлуку о избору ученика генерације, на основу образложеног предлога Комисије за избор ученика генерације..
Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та одлука је коначна.

3. Остваривање и заштита права ученика

Члан 164

Ученик има право на приговор, жалбу и друга средства за заштиту својих пра­ва, у складу са законом.

Члан 165

Запослени у Школи дужан је да пријави директору или Школском одбору сваки случај кршења права ученика.

VII. ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

Члан 166

Наставу и друге облике образовноваспитног рада у Школи остварује наставник.
Стручне послове у Школи обавља стручни сарадник: психолог, педагог и библиотекар.
У зависности од потреба Школе и програма који се остварује, додатну подршку и стручне послове може да обавља и социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог.

Члан 167

У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом, и то ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовноваспитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Члан 168

Пуно радно време запосленог у установи износи 40 сати недељно.
Непуно радно време запосленог у установи јесте радно време краће од пуног радног времена.

Наставнику и стручном сараднику сваке школске године директор решењем утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и васпитања, Годишњег плана рада и поделе часова за извођење обавезних предмета и изборних програма и активности, у складу са планом и програмом наставе и учења.

Члан 169

Одговорност запосленог

Запослени одговара за:

1) лакшу повреду радне обавезе, утврђену општим актом установе и законом;
2) тежу повреду радне обавезе прописану законом;
3) повреду забране из чл. 110–113 Закона о основама система образовања и васпитања;
4) материјалну штету коју нанесе установи, намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

Члан 170

Запослени одговара за следеће лакше повреде радних обавеза, и то за:

– неизвршавање или неблаговремено извршавање радних обавеза које су предвиђене решењем о четрдесеточасовној радној недељи, Правилником о систематизацији радних места и другим општим актима Школе;
– неблаговремени долазак на посао и одлазак с посла пре истека радног времена или неоправдано одсуствовање с посла онда када је обавезно присуство;
– неоправдани изостанак с посла један радни дан;
– кашњење на поједине часове;
– несавесно чување службених списа или података;
– необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду;
– изазивање и прикривање материјалне штете мањег обима;
– недостављање потврде лекара о привременој спречености за рад, најкасније у року од три дана од дана настанка спречености;
– недолично понашање према осталим запосленима, ученицима и сарадницима, а које не представља тежу повреду радних обавеза;
– неприсуствовање седницама стручних органа;
– невршење дежурства на одморима по утврђеном распореду;
– самовољно мењање распореда часова без знања директора;
– онемогућавање или спречавање другог радника у извршавању својих радних обавеза;
– пушење у просторијама Школе или на местима где то није предвиђено;
– неоправдано неодазивање или изостајање са јавне расправе запосленог који је позван као сведок у поступку за утврђивање дисциплинске одговорности другог запосленог;
– одбијање да прими ученика на час или избацивање ученика са часа;
– неуредно и неблаговремено вођење дневника рада тако што се: не уписују изостанци ученика, не уписују часови, не попуњавају странице и табеле, не уписују оправдани и неоправдани изостанци, не уписују изречене дисциплинске мере ученицима и сл., а што не представља тежу повреду радне обавезе;
– неотклањање настале штете која угрожава безбедност и услове рада ученика, запослених и трећих лица;
– обављање приватног посла за време рада;
– неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спречености доласка на посао;
– необавешавање о промени адресе пребивалишта, презимена или других података значајних за вођење евиденција из радног односа;
– неовлашћено вршење послова, службених и других радњи које нису ни накнадно одобрене од стране директора или другог надлежног лица;
– неовлашћено дељење личне приступне шифре портала за пријаву на радно време у Школи другом запосленом;
– приступање порталу за пријаву на радно време у Школи коришћењем приступне шифре другог запосленог;
– и друге повреде утврђене општим актом Школе.

3. Теже повреде радних обавеза

Члан 171

Запослени одговара за следеће лакше повреде радних обавеза, и то за:

 1. неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести Послодавца о спречености доласка на посао;
 2. неблаговремен долазак на посао и одлазак с посла пре истека радног времена;
 3. неоправдано одсуство са рада најмање један радни дан;
 4. неблаговремени унос евиденције радног времена и/или унос неадекватне сатнице радног времена;
 5. реализација мањег броја радних сати на месечном нивоу него што је уговорено;
 6. кашњeње на поједине часове;
 7. несавесно чување службених списа или података; 
 8. необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду;
 9. изазивање и прикривање материјалне штете, мањег обима;
 10. недостављање потврде лекара о привременој спречености за рад, најкасније у року од три дана од дана настанка спречености;
 11. недолично понашање према осталим запосленима, ученицима, родитељима и сарадницима, односно понашање супротно одредбама општих аката Школе, а које не представља тежу повреду радних обавеза;
 12. неоправдано изостајање са седница Наставничког већа;
 13. неоправдано изостајање са седница стручних већа;
 14. необављање дежурства по утврђеном распореду;
 15. неуписивање неопходних података у електронске, папирне дневнике или књигу дежурства;
 16. непоступање по налогу Послодавца;
 17. неправилности које учини председник испитне комисије у спровођењу испита према решењу;
 18. неприступање испиту, као члан комисије;
 19. неблаговремено достављање лекарских дознака до последњег дана у текућем месецу за исти месец;
 20. неблаговремeно достављање извештаја Послодавцу;
 21. непотпуна контрола рада наставника на вођењу педагошке документације;
 22. неизвршавање или неблаговремено извршавање радних обавеза које су предвиђене решењем о четрдесеточасовној радној недељи, Правилником о систематизацији радних места и другим општим актима Школе;
 23. самовољно мењање распореда часова без одобрења директора;
 24. неоправдано неодазивање или изостајање са јавне расправе запосленог који је позван као сведок у поступку за утврђивање дисциплинске одговорности другог запосленог; 
 25. одбијање да прими ученика на час или избацивање ученика са часа;
 26. онемогућавање или спречавање другог радника у извршавању својих радних обавеза;
 27. неуредно и неблаговремено вођење електронског или папирног дневника рада тако што се: не уписују изостанци ученика, не уписују часови, не уписују оцене, не попуњавају странице и табеле, не уписују оправдани и неоправдани изостанци, не уписују изречене дисциплинске мере ученицима и сл., а што не представља тежу повреду радне обавезе;
 28. неотклањање настале штете која угрожава безбедност и услове рада ученика, запослених и трећих лица;
 29. обављање приватног посла за време рада;
 30. неспровођење мера безбедности и заштите технологије од стране ученика и/или других запослених у наставним и ваннаставним активностима;
 31. непрописно одевање које није у складу са Правилником о понашању;
 32. необавештавање о промени адресе пребивалишта, презимена или других података значајних за вођење евиденција из радног односа;
 33. нарушавање квалитета рада Школе или пословања (неадекватно спровођење плана и програма рада, предузимање радњи које за последицу имају угрожен квалитет наставе, рада Школе или пословања и др.); 
 34. коришћење мобилног телефона или других уређаја за приватне активности у току радног времена;
 35. неовлашћено вршење послова, службених и других радњи које нису ни накнадно одобрене од стране директора или другог надлежног лица.

Члан 172

Запослени дисциплински одговара за следеће теже повреде радних обавеза:

 1. извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;
 2. неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених;
 3. подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
 4. подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
 5. ношење оружја у установи или кругу установе;
 6. неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи, брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података;
 7. уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе;
 8. непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције;
 9. наплаћивање припреме ученика Послодавца ради оцењивања, односно полагања испита;
 10. долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава који смањују радну способност;
 11. конзумација дуванских производа у кругу Школе;
 12. одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, односно законским заступницима;
 13. одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом установе, родитељу, односно законском заступнику;
 14. незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права детета, ученика или другог запосленог;
 15. неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога Послодавца у току рада, односно за време незаконите обуставе рада или штрајка;
 16. злоупотреба права из радног односа;
 17. доношење самоиницијативних одлука које могу озбиљно угрозити квалитет рада Школе или њено пословање;
 18. незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе;
 19. неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана;
 20. необезбеђивање минимума процеса рада који се односи на извођење наставе, за време штрајка;
 21. евидентирање радног времена у име другог запосленог;
 22. угрожавање репутације Школе на друштвеним мрежама или непрофесионалним понашањем у току наставних или ненаставних активности;
 23. изјаве или понашања којима се омаловажавају друга лица у Школи;
 24. неовлашћено преношење поверљивих података о запосленима, сарадницима, ученицима и родитељима; 
 25. непоштовање отказног рока и/или рад умањеног квалитета са умишљајем за време рада у оквиру отказног рока;
 26. неовлашћено снимање и дељење снимака Школе и/или ученика;
 27. друге повреде радних обавеза у складу с посебним законом.

Члан 173

За учињене лакше повреде радне обавезе не води се дисциплински поступак.

По сазнању за учињену лакшу повреду радне обавезе директор прибавља писану изјаву запосленог, а по потреби и писане изјаве других запослених у зависности од повреде радне обавезе.

Уколико утврди да постоји одговорност запосленог за учињену лакшу повреду, директор изриче следеће мере:

– писану опомену или
– новчану казну у висини до 20% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању до три месеца.

Запослени дисциплински одговара и за повреде забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и страначког организовања и деловања, као и за свако понашање које вређа част, углед и достојанство.

Правна заштита запослених
Члан 174

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на жалбу органу управљања, у року од 15 дана од дана достављања решења директора.
Орган управљања дужан је да одлучи по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе.
Орган управљања решењем ће одбацити жалбу уколико је неблаговремена, недопуштена или изјављена од стране неовлашћеног лица.
Орган управљања ће решењем одбити жалбу када утврди да је поступак доношења решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а жалба неоснована.
Ако орган управљања утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка или да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречности са образложењем, решењем ће поништити првостепено решење и вратити предмет директору на поновни поступак.
Против новог решења директора запослени има право на жалбу.
Ако орган управљања не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана истека рока за доношење решења, односно од дана достављања решења.
У радном спору запослени који побија коначно решење тужбом мора обухватити и првостепено и другостепено решење.

VIII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА УЧЕНИКА, ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ И МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОВРЕДА ЗАБРАНА

Члан 175

Органи Школе дужни су да предузимају мере ради:
1) обезбеђивања остваривања права ученика;
2) обезбеђивања заштите и безбедности ученика и запослених;
3) спречавања повреда забрана дискриминације, насиља, злостављања и зане­ма­ривања, страначког организовања и деловања и понашања које вређа углед, част или достојанство (у даљем тексту: повреде забрана).

Члан 176

Мере из претходног члана обухватају:

– примену прописа и доношење и примену општих аката у материји оствари­ва­ња и заштите права ученика;
– примену прописа и доношење и примену општих аката у области безбед­нос­ти и здравља на раду и заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих активности које организује Школа;
– формирање тимова за спровођење и праћење мера из претходног члана;
– сарадњу са лицима и агенцијама лиценцираним за област безбедности и заштите на раду;
– сарадњу са синдикатом у Школи, ученичким организацијама и субјектима ван Школе;
– поступање у појединачним случајевима кршења права ученика, необез­беђи­вања заштите и безбедности ученика и запослених или повреда забрана;
– приказ и анализа стања остваривања права ученика, обезбеђивања заштите и безбедности ученика и запослених и спречавања повреда забрана, у извештајима о ра­ду Школе и органа Школе.

Члан 177

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код уче­ни­ка примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.
У случају испољеног насиља и/или злостављања у смислу одредаба Статута, од стране ученика, његовог родитеља или другог одраслог лица, над наставником, струч­ним сарадником и другим запосленим, против тих лица се подноси прекршајна или кривична пријава.

Члан 178

Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и на­чи­не за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а до­но­си га министар.
Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитнообразовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар.

Члан 179

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или тре­ћег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички пропи­сују министар и орган надлежан за припрему прописа о људским и мањинским прави­ма.

Члан 180

Саставни део Школског програма јесу и Програм заштите од насиља, злостав­ља­ња и занемаривања и Програми пре­венције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, малолетничка делинквен­ција, упо­тре­ба дувана, алко­хола и других психоактивних супстанци.

Програми из става 1 овог члана остварују се кроз различите наставне и сло­­бод­не активности са ученицима, запосленима, родитељима у сарадњи са општином/градом, у складу са утврђе­ним потре­ба­ма.

У остваривање програма из става 1 овог члана укључују се и физичка и прав­на лица са територије општине/града, установе у области кул­туре и спор­та, вршњачки посредници, као и лица обучена за превенцију и интер­вен­цију у слу­чају насиља, злостављања и занемаривања и других облика ри­зичног понашања.

IX. ОБАВЕШТАВАЊЕ УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА

Члан 181

Ученици, родитељи ученика и запослени имају право на благовремено и потпуно обавештавање о свим питањима важним за рад Школе и за остваривање њи­хових права, обавеза и одговорности.

Обавештавање ученика, родитеља ученика и наставника, као и других запослених, врши се путем електронске поште, сајта школе, ДЛ платформе , СМС порука и другим средствима обавештавања.

Члан 182

Рад органа Школе је јаван.
Јавности нису доступни подаци чијим би се откривањем повредила обавеза чувања тајне.

Члан 183

Школа је дужна да има своју интернет страну.

Члан 184

Директор може одобрити да се на огласној табли Школе и/или на школској интернет страни објаве акти или информације.
О осталим облицима обавештавања ученика, њихових родитеља и запослених одлучује директор, у складу са својом проценом.

Члан 185

Школски одбор може одлучити да са питањима из своје надлежности упозна и ширу јавност.
О потреби да се шира јавност упозна са питањима из надлежности других ор­га­на Школе одлучује директор.

Члан 186

Општи акти органа Школе објављују се и омогућава се њихова доступност у скла­ду са одредбама Статута.

X. ПОСЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА

Члан 187

Пословну тајну представљају подаци чије би откривање неовлашћеном лицу могло штетити пословању Школе и/или њеним законом заштићеним интересима.

Члан 188

Органи Школе, запослени и друга радно ангажована лица, као и ученици, оба­везни су да чувају пословну тајну.
Обавеза чувања пословне тајне не престаје престанком чланства у органу Шко­ле, престанком радног ангажовања у Школи нити губитком својства ученика Школе.

Члан 189

Органи Школе и запослени обавезни су да предузимају мере које произлазе из њихове надлежности, односно описа послова, са циљем заштите података који пред­ста­вљају пословну тајну.

Члан 190

Подаци који чине пословну тајну утврђени су законом и општим актом Школе.
То су, пре свега, подаци:

– у вези са обезбеђењем школске имовине и објеката;
– о платама, накнадама плата и другим примањима запослених;
– о понудама за закључење уговора и о закључењу уговора у пословању Школе,
Оснивачки одбор доноси одлуку о томе који ће се подаци сматрати пословном тајном, у складу са законом и општим актом Школе.

Члан 191

Обавезе органа Школе и запослених у односу на податке који представљају по­словну тајну испуњавају се и када је реч о другој врсти тајне чије је чување обавезно.

XI. ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ

Члан 192

Опште акте Школе (у даљем тексту: општи акти) доноси Оснивачки одбор, осим општих аката чије је доношење законом или Статутом стављено у надлежност дру­гих органа.

Члан 193

О благовременом доношењу општег акта води рачуна секретар и са тим циљем се образложеном писаном иницијативом обраћа органу надлежном за доношење општег акта.

Орган надлежан за доношење општег акта може покренути поступак доно­ше­ња таквог акта и по сопственој иницијативи.

Иницијативу из става 1 овог члана могу да покрену и:

– директор;
– председник или члан Школског одбора;
– Наставничко веће;
– Савет родитеља;
– Ученички парламент.

Члан 194

Орган надлежан за доношење општег акта обавезан је да у најкраћем могућем року размотри иницијативу и о свом ставу, без одлагања, у писаном облику обавести покретача.

Члан 195

Ако иницијатива за доношење општег акта буде прихваћена, секретар израђује нацрт општег акта у року који му одреди орган надлежан за доношење тог акта.

Нацрт и предлог Развојног плана израђује Стручни актив за развојно планира­ње, а нацрт и предлог Школског програма израђује Стручни актив за развој школског програма.
На основу достављеног нацрта, орган надлежан за доношење општег акта ут­вр­ђује предлог тог акта и о том предлогу доноси одлуку.

Члан 196

Утврђивање предлога и доношење одлуке о предлогу општег акта, чије је до­но­шење у надлежности Оснивачког одбора, спроводи се по поступку за доношење одлука тог органа.

Утврђивање предлога и доношење одлуке о предлогу општег акта, чије је доно­шење у надлежности другог органа Школе, спроводи се по одредбама које уређују одлучивање тог органа.

Члан 197

Поступак доношења општег акта примењује се и на доношење измена и/или допуна општег акта.

Члан 198

Општи акти не смеју бити у супротности са потврђеним међународним угово­рима, Уставом, законом, подзаконским актом нити колективним уговором.

Члан 199

Аутентично тумачење општих аката даје орган који их је донео и такво тума­чење је саставни део општег акта на који се односи.
Општи акти, укључујући и Годишњи план рада, Развојни план и Школски про­грам, објављују се на огласној табли Школе најкасније 2 дана од дана доношења.

Правилник о организацији и систематизацији послова објављује се у року од 2 дана од дана добијања сагласности на тај акт од стране Оснивачког одбора.

Акти из става 1 овог члана на огласној табли Школе остају најмање 8 дана од дана објављивања.

Члан 200

О објављивању општих аката старају се директор и секретар.
Секретар на донетом општем акту, пре објављивања, уписује деловодни број и да­тум под којим је општи акт заведен, као и датум објављивања.

По истеку рока од 8 дана, колико најмање општи акт треба да стоји на ог­лас­ној табли, секретар на њега уписује датум ступања на снагу, потписује се и оверава свој потпис печатом Школе.

Члан 201

Статут и остала општа акта, укључујући и Годишњи план рада, Развојни план и Школски програм, чувају се у школској aрхиви и доступни су ученицима, родитељима ученика и запосленима за читање у просторијама Школе.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 202

Школа је обавезна да опште акте донете пре ступања на снагу Статута усаг­ласи са Статутом, најкасније у року од три месеца од ступања на снагу Статута.

До ступања на снагу општих аката, усаглашених са Статутом, примењиваће се општи акти донети пре ступања на снагу Статута, ако нису у супротности са његовим одредбама.

Члан 203

Даном ступања на снагу Статута престаје да важи Статут Школе заведен под бројем 2-10/2/2022 од 3. 6. 2022. године.

Члан 204

Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Оснивачког одбора

___________________________
Зорана Бодирога

Статут је заведен под деловодним бројем ________, објављен је на огласној табли Школе дана 22. 8. 2019. године, а ступио је на снагу дана 31. 8. 2019. године.

Секретар Школе

____________________________
Милош Продановић

Вршилац дужности директора

Члан 54.

Вршиоца дужности директора Школе поставља Оснивачки одбор до избора директора ако директору Школе престане дужност, а није расписан конкурс или Оснивачки одбор није донео одлуку о избору или Оснивач није дао сагласност на одлуку Оснивачког одбора.

Вршиоца дужности поставља Оснивач ако Оснивачки одбор не постави вршиоца дужности директора Школе у случајевима из става 1. овог члана или не донесе одлуку по поновљеном конкурсу, односно Оснивач не да сагласност на одлуку по поновљеном конкурс у року од седам дана од дана сазнања за наступање разлога за постављење.

За вршиоца дужности директора Школе може да буде постављен наставник или стручни сарадник који има професионални углед, радно искуство у школи, запослен у школи на период од најдуже шест месеци.

За вршиоца дужности директора Школе не може бити постављено лице које у поступку избора за директора није добило сагласност.

Вршиоцу дужности директора Школе мирује радни однос на радном месту са кога је постављен, за време док обавља дужност директора Школе.

Права, обавезе и одговорности директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора Школе.

Помоћник директора

Члан 55.

Школа може да има помоћника директора, у складу са Правилником о систематизацији и организацији радних места у Школи.

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у складу са одредбама овог Статута и општих аката школе.

Помоћник директора обавља и послове наставника или стручног сарадника, у складу са решењем директора.

Стручни органи

Члан 56.

Стручни органи школе су: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за разредну наставу, стручно веће за области предмета, стручни актив за развојно планирање и стручни актив за развој школског програма и други стручни активи и тимови, у складу с одредбама овог Статута.

Члан 57.

Директор може да образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта који спроводи Школа. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, односно стручњака за поједина питања.
Чланови тима за свој рад су одговорни директору Школе, а у случају да члан тима не извршава своје обавезе директор школе може га заменити о чему доноси посебну одлуку.

Наставничко веће

Члан 58.

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.
Педагошки асистент учествује у раду наставничког већа, без права одлучивања.
Седницама наставничког већа могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.
Наставничко веће:

 1. утврђује предлог школског програма, годишњег плана рада и развојног плана и стара се о њиховом остваривању;
 2. стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања,
 3. разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају полугодишта и школске године;
 4. врши избор савремених метода и средстава у настави, ради подизања ефикасности и квалитета образовно-васпитног рада;
 5. разматра распоред часова наставе;
 6. предлаже одељењска старешинства и распоред задужења наставника и сарадника у извршавању појединих задатака;
 7. разматра резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за њено побољшање;
 8. прати и анализира остваривање наставног плана и програма образовања и предузима мере за његово остваривање;
 9. предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;
 10. именује чланове стручног актива за развој школског програма;
 11. предлаже стручне сараднике и наставнике у стручни актив за развојно планирање;
 12. даје мишљење о кандидатима за избор директора;
 13. одобрава употребу уџбеника и друге литературе;
 14. даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника;
 15. утврђује програм извођења екскурзија;
 16. планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика;
 17. разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате;
 18. одлучује о полагању допунских испита за преквалификацију и доквалификацију;
 19. утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року краћем од прописаног;
 20. на предлог директора разматра план уписа ученика;
 21. доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности;
 22. додељује похвале и награде ученицима;
 23. доноси одлуку о избору ученика генерације;
 24. разматра предлог плана сталног усавршавања наставника и стручних сарадника,
 25. утврђује календар школских такмичења ;
 26. обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима Школе.

План и програм рада Наставничког већа саставни је део Годишњег плана рада Школе.
О раду Наставничког већа директор Школе сачињава извештај који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.

Члан 59.

Седнице Наставничког већа сазива и њиме руководи директора Школе или помоћник директора.
Када Наставничко веће решава по питању о коме се претходно изјаснио Савет родитеља у раду Наставничког већа учествује председник Савета родитеља.
Одлуке на Наставничком већу доносе се већином гласова укупног броја чланова већа.
Ближи услови рада Наставничког већа уређују се Пословником о раду.
Одељењско веће

Члан 60.

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Педагошки асистент учествује у раду одељењског већа, без права одлучивања.
Седницама одељењског већа могу да присуствују представници ученичког парламента,без права одлучивања.
Одељењско веће:

 1. усклађује рад свих наставника и стручних сарадника који изводе наставу у одељењу;
 2. анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;
 3. на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета и оцену из владања, на предлог одељењског старешине;
 4. предлаже наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл.;
 5. врши избор ученика за такмичење и предлаже ученике за које треба организовати допунски и додатни рад, на предлог предметног наставника,
 6. предлаже ученике за ванредно напредовање и за доделу похвала и награда;
 7. утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања;
 8. изриче васпитне мере ученицима у оквиру своје надлежности;
 9. разматра питања покренута на родитељским састанцима;
 10. обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора Школе.

Члан 61.

Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина.
Седнице одељењског већа сазивају се једном месечно.
Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа.
Одлуке одељењског већа доносе се већином укупног броја чланова.
Одељењски старешина води записник о раду већа.
У записник се уносе одлуке и закључци као и резултати гласања, односно издвојена мишљења ако то захтева члан већа.
Одељењско веће сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.

Члан 62.

Одељењски старешина је непосредни организатор рада у одељењу и у оквиру својих послова:

 1. обезбеђује непосредну сарадњу с наставницима и стручним сарадницима који остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рад;
 2. остварује сталан увид у рад и владање ученика одељења у Школи и ван ње;
 3. разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика;
 4. остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу с родитељима;
 5. сазива родитељске састанке и њима руководи;
 6. организује рад одељењске заједнице;
 7. прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика;
 8. прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке;
 9. изриче похвале и награде ученика из своје надлежности;
 10. обавештава ученике о правилима понашања у Школи;
 11. води школску евиденцију;
 12. обавештава ученике о правилима понашања у Школи;
 13. потписује и издаје ђачке књижице, дипломе и сведочанства;
 14. руководи радом одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник;
 15. стара се о остваривању ваннаставних активности;
 16. обезбеђује услове за припрему ученика за такмичења;
 17. учествује у припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама;
 18. изриче васпитне мере: опомену и укор одељењског старешине;
 19. предлаже одељењском већу оцене из владања;
 20. износи предлоге и жалбе ученика пред органе Школе;
 21. обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о изреченим дисциплинским мерама;
 22. обавља и друге послове који су му поверени одлуком директора или утврђени општим актима Школе.

Одељењски старешина дужан је да на почетку школске године уради оперативни план рада одељења и преда га директору Школе.
План рада обухвата рад на остваривању утврђених планова, по месецима, полугодишту и за целу школску годину.

Стручно веће за разредну наставу

Члан 63.

Стручно веће за разредну наставу чине наставници и наставници разредне наставе који изводе наставу у првом циклусу образовања и васпитања.
За свој рад стручно веће за разредну наставу одговара наставничком већу.

Стручно веће за област предмета

Члан 64.

Стручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.
Стручна већа за области предмета утврђују се овим Статутом, а њихов састав утврђује Наставничко веће најкасније до 20. августа текуће године за наредну школску годину.
Радом стручног већа руководи председник стручног већа кога за сваку школску годину одређује Наставничко веће Школе.
Седнице стручног већа сазивају се по потреби, а најмање једанпут месечно, о чему се води записник.
Стручно веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа.
Одлуке стручног већа доносе се већином гласова укупног броја чланова.

Члан 65.

У Школи постоје следећа стручна већа за:

 • стране језике;
 • друштвене науке;
 • природне науке;

Члан 66.

Стручно веће за област предмета:

 1. доноси годишњи план рада;
 2. разрађује критеријуме оцењивања и ради на уједначавању критеријума оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања;
 3. усклађује индивидуалне планове рада наставника;
 4. анализира успех ученика из појединих предмета и предузима мере за пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују;
 5. утврђују тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и слободних активности и анализирају резултате тог рада;
 6. размењују искуства о примени савремених метода и облика рада с наставницима из других сродних школа;
 7. обавља и друге послове који су му поверени одлуком директора или утврђени општим актима Школе.

Стручно веће сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.

Стручни актив за развојно планирање

Члан 67.

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника (три члана), Оснивача (један члан) и савета родитеља (један члан).
Стручни актив за развојно планирање има пет чланова.
Одлуком о именовању чланова Стручног актива за развојно планирање, директор одређује и председника из реда именованих чланова.

Члан 68.

Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана Школе за период од три до пет година, доставља га Школском одбору на усвајање и прати његово остваривање.
Стручни актив за развојно планирање заузима ставове о одређеним темама доношењем закључака.
Стручни актив за развојно планирање доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешћу у развојном планирању;
доприноси успостављању партнерских односа између Школе и саветника за развој школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
анализира потенцијале и слабости Школе, предлаже потребе и приоритете развоја Школе;
припрема нацрт развојног плана Школе на основу прикупљених података и урађених анализа за наредни трогодишњи период;
припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за сваку годину на почетку школске године;
прати реализацију развојног плана и подноси извештај Школском одбору једанпут годишње са предлогом мера;
сарађује на изради годишњег плана рада Школе ради усклађивања годишњег плана са развојним планом Школе;
доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја Школе;
предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и остваривање постављених циљева;
доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању процеса и задатака;
учествује у самовредновању квалитета рада установе;
обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског одбора. Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.

Стручни актив за развој школског програма

Члан 69.

Стручни актив за развој школског програма

 • обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука;
 • припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;
 • процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања;
 • учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
 • утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;
 • прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада Школе;
 • обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора .

Члан 70.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника, које именује Наставничко веће.
Стручни актив за развој школског програма има пет чланова, од којих се три именују из реда наставника а два из реда стручних сарадника.
Председник стручног актива за развој школског програма је наставник кога именује Наставничко веће.
Сви чланови стручног актива за развој школског програма одговорни су за свој рад директору и Наставничком већу.
Мандат члановима стручног актива за развој школског програма траје до доношења новог наставног програма.
Стручни актив за развој школског програма сачињава извештај о свом раду, који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.

Стручни тимови

Члан 71.

Директор Школе може да образује стручни тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта.
У Школи се образују тимови за:

 • заштиту ученика од насиља и занемаривања;
 • за самовредновање Школе;
 • за инклузивно образовање;
 • за здравствену превенцију;
 • за медијску промоцију Школе;

Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.
Чланови тима за свој рад одговарају директору Школе.

Педагошки колегијум

Члан 72.

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе, односно помоћник директора школе.
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези с пословима директора школе који су предвиђени Законом, а тичу се:

 1. планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
 2. осигурања квалитета, самовредновања, остваривања стандарда постигнућа и унапређења образовно-васпитног рада;
 3. остваривања развојног плана Школе,
 4. сарадње с органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
 5. организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање унапређивања и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;
 6. планирања и праћења стручног усавршавања и спровођења поступка за стицање звања наставника, васпитача и стручног сарадника.

Педагошки колегијум одржава седнице према Плану рада колегијума који је саставни део Годишњег плана рада Школе.
План рада педагошког колегијума је оперативни план који садржи теме, време реализације и носиоце активности.
Педагошки колегијум заузима ставове о одређеним темама доношењем закључака.
О раду педагошког колегијума сачињава се извештај о раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду школе.

Савет родитеља

Члан 73.

Савет родитеља је саветодавни орган школе.

 1. предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 2. предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у друге стручне тимове школе;
 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 5. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;
 7. предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 8. разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
 9. учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа;
 10. даје сагласност на програм, цену екскурзије и избор агенције и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању;
 11. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља има право да своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима Школе.

Члан 74.

Кандидат за члана Савета родитеља може бити сваки родитељ који је показао интересовање за чланство у истом на првом родитељском састанку који сазивају одељењске старешине на почетку школске године, о чему одељењске старешине састављају извештај.

Напред наведени извештај одељењске старешине достављају директору школе, о чему он обавештава Оснивачки одбор.

Кандидата за члана Савета родитеља може предложити и директор школе.

Предлог кандидата за члана Савета родитеља који Оснивачком одбору подноси директор школе заједно са извештајима одељењских старешина, чине листу кандидата за чланове Савета родитеља.

Коначан избор и именовање чланова Савета родитеља, на основу напред наведене листе кандидата врши Оснивачки одбор.

Конститутивну седницу сазива и руководи радом на тој седници до избора председника, члан Савета, који је први на списку чланова Савета.

Кандидате за председника и заменика председника има право да предложи сваки члан Савета.

Савет бира кандидате председника и заменика председника из реда чланова Савета.
О кандидатима се гласа јавно, оним редом којим су предложени.

Савет бира два кандидата за председника и два кандидата за заменика председника Савета родитеља из реда чланова Савета, о чему извештава Оснивачки одбор. На основу напред наведеног извештаја Оснивачки одбор именује председника и заменика председника Савета родитеља. Оснивачки одбор доноси одлуку по правилу тајним гласањем. За председника и заменика председника Савета родитеља именују се кандидати за које се изјасни обична већина од укупног броја чланова Оснивачког одбора.

Мандат изабраних представника у Савету родитеља може да траје колико и школовање детета. Члан може поднети оставку и уместо њега се бира нови члан из редова родитеља истог или другог одељења, а који је показао интересовање за чланство у истом.

Мандат Савета родитеља траје до завршетка школске године у којој је изабран.

Савет родитеља предлаже три представника Савета родитеља у Школском одбору.

Савет родитеља бира три предложена представника родитеља у Школски одбор на основу тајног гласања, а изабран су она три предложена кандидата која добију највише гласова присутних чланова Савета родитеља, под условом да у моменту гласања седници присуствује више од половине чланова Савета родитеља.

На седници Савета родитеља води се записник који потписују записничар и председник Савета родитеља.

Савет родитеља доноси пословник о раду, којим уређује начин рада, поступак избора, трајање и престанак мандата чланова Савета родитеља, у складу са законом и овим статутом.

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Члан 75.

Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар, у складу с нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање Школе.
Послове секретара може да обавља лице које испуњава услове прописане законом.
Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи стручни испит за секретара.
Секретару који не положи стручни испит у року из става 3. овог члана престаје радни однос.
Секретар који има положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит не полаже стручни испит за секретара.

6. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Права ученика

Члан 76.

Права ученика остварују се у складу с потврђеним међународним уговорима, Законом и посебним законима, а школа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

 1. квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђених Законом;
 2. уважавање личности;
 3. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
 6. информације о његовим правима и обавезама;
 7. учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом;
 8. слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
 9. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
 10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тачка 1. до 9. овог члана нису остварена;
 11. остваривање свих права ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом;
 12. право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу с посебним законом.

Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права ученика из става 1. овог члана.
Ученик, родитељ, односно старатељ ученика може да поднесе пријаву директору Школе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у Школи дужан је да пријави директору, односно Школском одбору кршење права ученика.

Одељењска заједница

Члан 77.

Ученици једног одељења Школе образују одељењску заједницу.
Одељењска заједница има председника и благајника, које бирају ученици већином гласова.
Одељењска заједница:

 1. разматра сарадњу ученика и наставника,
 2. предлаже директору Школе учешће ученика на спортским и другим такмичењима,
 3. даје предлоге и мишљења стручним органима, савету родитеља и директору школе о правилима понашања у Школи,
 4. разматра и друга питања од значаја за успех одељења.

Ученички парламент

Члан 78.

У Школи се организује ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:

 1. давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
 2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
 3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
 4. активног учешћа у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;
 5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника ученика сваког одељења у последња два разреда школе (седми и осми).
Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године.
Чланови парламента бирају председника.
Програм рада парламента саставни је део Годишњег плана рада Школе.
Парламент Школе може да се удружи у заједницу ученичких парламената с парламентима других школа.
Ученички парламент, уз сагласност Школског одбора, може основати ученички клуб. План рада ученичког клуба доноси школски одбор, на предлог ученичког парламента, као саставни део школског програма. Начин рада ученичког клуба одређује се актом школе.

Оцењивање

Члан 79.

Оцењивање ученика је саставни део образовно-васпитног рада школе и врши се у складу са законом и важећим подзаконским актом којим се уређује оцењивање ученика основне школе.
Оцењивањем се процењује оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у савлађивању школског програма.
Оцењивање је јавно и свака оцена ученику мора да буде одмах образложена.
Успех ученика оцењује се из свих наставних предмета и из владања. Оцена може бити бројчана и описна. Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта, у складу са Законом.

Похваљивање и награђивање

Члан 80.

За укупан успех у учењу и владању, за успех из појединих наставних предмета, као и за успешно учешће у ваннаставним активностима ученицима Школе, који се истичу својим радом и понашањем додељују се похвале и награде.
Предлог за доделу похвала и награда даје одељењски старешина, по претходно прибављеном мишљењу одељењског већа или стручног актива, односно на предлог организације у којој се остварује пракса.

Члан 81.

Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно пред одељењем, свим запосленима школе, или пред наставницима и родитељима.
Похвале за ученике Школе могу бити за:

 1. „Ученика генерације“;
 2. „Спортисту генерације“;
 3. одличан успех и примерно владање;
 4. изузетан успех из појединих предмета, појединих наставних области или ваннаставних активности;
 5. освојено једно од прва три места на школским такмичењима;

Награде могу бити у облику диплома, уверења и књига а изузетно ученику, групи ученика или целом одељењу се може доделити и новчана награда.
Ученици могу добијати и награде кроз плаћено летовање, екскурзије, куповину опреме и сл.
Похвале и награде изричу органи Школе, у складу са овим Статутом и Правилником о похваљивању и награђивању ученика Школе.

Обавезе и одговорности ученика

Члан 82.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:

 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 2. поштује школска правила, одлуке директора и органа Школе;
 3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 7. чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
 8. стара се о очувању животне средине и понаша у складу с правилима еколошке етике.

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

Члан 83.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа Школе, неоправдано изостане с наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује с одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Васпитно-дисциплински поступак је хитан, покреће се закључком директора, окончава решењем и спроводи у складу са Законом и Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавеза утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом или Посебним Законом и за повреду забране прописане чл. 44. и 45. Закона.
За повреду обавеза ученик може да одговара дисциплински, а материјалну штету, учињену намерно или крајњом непажњом, надокнађује његов родитељ, односно старатељ.

Члан 84.

Теже повреде обавеза су:

 1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
 2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
 3. уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
 4. подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичкогсредства или психоактивне супстанце;
 5. уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
 6. понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
 7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
 8. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе;
 9. учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере ради корекције понашања ученика.

Члан 85.

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Васпитно-дисциплински поступак

Члан 86.

Директор покреће васпитно дисциплински поступак, у складу са Законом.
Васпитно-дисциплински поступак покреће се најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране и окончава се решењем.
Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења.
За теже повреде обавеза и за повреде забране коју учини ученик школа мора водити васпитно-дисциплински поступак, о чему се обавештава родитељ, односно старатељ ученика и укључује га у одговарајући поступак.
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву.

Члан 87.

Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика ближе се уређују лакше повреде обавезе ученика за које се изричу васпитне мере, васпитни и васпитно-дисциплински поступак, органи надлежни за вођење васпитног и васпитно-дисциплинског поступка у складу са Законом и одредбама овог Статута.

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере

Члан 88.

За повреду обавезе ученика, изричу се следеће васпитне и васпитно-дисциплинске мере, и то:

За лакшу повреду обавезе ученика изричу се васпитне мере: опомена, укор одељењског старешине и укор одељењског већа.

За тежу повреду обавезе ученика изричу се васпитно– дисциплинске мере: укор директора и укор наставничког већа.

За учињену повреду забране прописане Законом изриче се премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази.

Члан 89.

Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе без вођења васпитно-дисциплинског поступка.
Васпитно-дисциплинске и васпитне мере могу да се изрекне ученику само ако је школа претходно појачала васпитни рад, односно ако је предузела неопходне активности прописане Законом у циљу промене понашања ученика.
Ако школа није претходно предузела неопходне активности, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Васпитно-дисциплинска мера за учињену тежу повреду или забрану прописану Законом изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

Члан 90.

Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи и због изречене васпитне мере.
Понашање ученика се прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.

Члан 91.

Ученик који учини материјалну штету, намерно или из крајње непажње, дужан је да исту надокнади, у висини коју утврди директор Школе, у складу са законом.
Штету коју учини ученик, дужан је да надокнади његов родитељ.
Уколико родитељ одбије да надокнади штету, директор школе је дужан да покрене поступак за накнаду штете код надлежног суда.

Заштита права ученика

Члан 92.

На изречену васпитно-дисциплинску меру за учињену тежу повреду обавезе ученика или повреду забране прописане Законом, ученик или његов родитељ, односно старатељ, могу да поднесу жалбу Школском одбору, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности ученика и изреченој мери.

Члан 93.

Школски одбор је дужан да решава по жалби у року од 15 дана од дана достављања.
Жалба одлаже извршење решења директора.

Члан 94.

У решењу о изрицању васпитно-дисциплинске мере мора постојати правна поука о праву на жалбу, рок у коме се она подноси и назив органа који о приговору одлучује.

Члан 95.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му повређена права утврђена Законом или Посебним Законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, односно ако је повређена забрана или неко право из Закона, што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству, у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.
Ако оцени да је захтев из става 1. овог члана основан, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева да упозори Школу и одреди јој примерен рок за отклањање повреде закона.
Ако Школа не поступи по упозорењу из става 2. овог члана, Министарство ће одлучити о захтеву.

Члан 96.

Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе приговор, односно жалбу на оцену из предмета и владања и жалбу на испит, у складу са Законом.
Право на приговор директору школе на оцену у току школске године има ученик, односно родитељ или старатељ, у року од три дана од саопштења оцене.
Директор школе, у сарадњи са педагошко-психолошком службом и одељењским старешином, одлучује по приговору, у року од три дана. Ако директор оцени да је приговор основан и да је оцена изведена супротно закону и прописима донетим на основу њега, решењем поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика.
По приговору, односно жалби на оцену из владања директор, у сарадњи са педагошко-психолошком службом и одељењским старешином, утврђује оцену из владања.

Члан 97.

Жалба на закључну оцену из предмета и владања подноси се директору у року од три дана од добијања ђачке књижице,односно сведочанства а жалба на испит у року од 24 часа од саопштења оцене.
Директор школе је дужан да одлучи о жалби, у року од 24 сата од њеног пријема. Ако утврди да је оцена из предмета изведена супротно закону и прописима донетим на основу њега или је жалба из других разлога основана, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.
Ако утврди да је испит обављен противно Закону или Посебном Закону и прописима донетим на основу њих, поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе.
За проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика, односно полагање испита, директор решењем образује комисију од најмање три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује стручно лице из друге школе.
Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не може да буде члан комисије.
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.

Запослени у школи

Члан 98.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставник.
Стручне послове у школи обаваљају стручни сарадници:психолог, педагог и библиотекар.
Школа може да у образовно-васпитном раду ангажује педагошког асистента који пружа додатну подршку и помоћ ученицима, у складу са њиховим потребама и помоћ наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.
Број и структура запослених у школи уређује се правилником о организацији и систематизацији послова, у складу са законом и подзаконским актом. Услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци, стручно усавршавање и одговорност запослених уређује се посебним актима школе, у складу са Законом, Правилником о раду, Правилником о организацији и систематизацији послова и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.
Запослени у школи остварују своја права и заштиту права у складу са законом и општим актима школе.

Члан 99.

Задатак наставника је да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнање, потребе, интересовања и посебне могућности ученика.
Задатак стручног сарадника је да својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима рада унапређује образовно-васпитни рад и сарадњу са родитељима, да прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку наставницима за унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу са принципима, циљевима и стандардима постигнућа, помоћ наставницима у развијању индивидуалних образовних планова и помоћ ученицима, наставницима и родитељима по питањима од значаја за образовање и васпитање.

Заснивање и престанак радног односа

Члан 100.

Лице може бити примљено у радни однос у школи под условима прописаним законом и ако има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, није кажњавано за кривично дело у складу са законом и да има држављанство Републике Србије.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног однос утврди да не испуњава прописане услове или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља приправник или приправник – стажиста, у складу са чл. 123. и 124. Закона. Наставник и стручни сарадник, са лиценцом или без лиценце дужан је да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно- васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са законом и на начин и по програму који прописује министар.

Члан 101.

Пријем у радни однос врши се путем конкурса или споразумом о преузимању, у складу са Законом. Радни однос се заснива на неодређено, или одређено време, у складу са законом.
Школа може да уговори пробни рад са наставником или стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време, или у радни однос на одређено време дуже од годину дана, у складу са Законом. Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују се радна места за која се уговара пробни рад.

Члан 102.

Наставници и стручни сарадници имају норму свих облика непосредног рада са децом и других облика рада у складу са Законом и одговарајућим подзаконским актом, који прописује министар.

Члан 103.

Радни однос запосленог у школи престаје у складу са законом, на основу решења директора.

Члан 104.

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на приговор школском одбору, у року од осам дана од дана достављања решења директора. Школски одбор дужан је да донесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана достављања решења. Ако школски одбор не одлучи по приговору или запослени није задовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана истека рока за доношење одлуке, односно дана достављања одлуке.

Одговорност запосленог и дисциплински поступак

Члан 105.

Запослени може да одговара за:
1) лакшу повреду радне обавезе утврђену општим актом;
2) тежу повреду радне обавезе прописану Законом;
3) повреду забране прописану Законом и
4) материјалну штету коју нанесе школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

Члан 106.

Директор школе покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог.
За лакше повреде из општег акта школе може се изрећи новчана казна у висини до 35 одсто од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању од три до шест месеци.
Запосленом који изврши повреду забране прописане чл. 44. до 46. Закона престаје радни однос када одлука директора о утврђеној повреди постане коначна и одузима се лиценца.
Покретање и вођење дисциплинског поступка, изрицање мера и сва друга питања којима се уређује дисциплинска одговорност запослених, уређују се општим актом.

Члан 107.

Запослени се може привремено удаљити са рада због учињене повреде забране из чл. 44. до 46. Закона, или због учињене теже повреде радне обавезе из члана 141. тач. 1) до 5) и тач. 10) и 16) Закона, до окончања дисциплинског поступка. Са рада се привремено удаљује и наставник и стручни сарадник коме је суспендована лиценца на основу члана 127. ст. 5. и 6. Закона, до укидања суспензије лиценце. Одлуку о удаљавању са рада доноси директор или школски одбор, ако то не учини директор.

7. САМОВРЕДНОВАЊЕ И СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ

Члан 108.

Ради осигурања квалитета рада у школи се вреднују остваривање циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања, развојног плана и задовољства ученика и родитеља, односно старатеља ученика.
Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање.
Самовредновањем установа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и његово остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује образовање и васпитање, задовољство ученика и родитеља, односно старатеља ученика.
У самовредновању учествују стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и орган управљања установе.
Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а сваке четврте или пете године – у целини.
Извештај о самовредновању квалитета рада установе подноси директор васпитно-образовном, наставничком, односно педагошком већу, савету родитеља и школском одбору.
Спољашње вредновање рада установе обавља се стручно-педагошким надзором министарства надлежног за послове образовања и васпитања и од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

8. АКТА КОЈЕ ДОНОСИ ШКОЛА

Развојни план Школе

Члан 109.

Школа има развојни план.
Развојни план школе је стратешки план развоја који садржи :
Развојни план школе садржи и:

 1. мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту;
 2. мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка;
 3. мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима;
 4. мере превенције осипања ученика;
 5. друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета;
 6. план припреме за завршни испит;
 7. план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;
 8. план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора;
 9. мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика;
 10. план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;
 11. план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе;
 12. план сарадње и умрежавања са другим школама и установама;
 13. друга питања од значаја за развој школе.

Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног плана.
Развојни план служи као ослонац за израду школског програма и годишњег плана рада школе.
Развојни план доноси школски одбор, на предлог стручног актива за развојно планирање, за период од три до пет година и он је основ за израду школског програма и годишњег плана рада школе.
У поступку осигурања квалитета рада школе вреднује се и остваривање развојног плана установе.

Школски програм

Члан 110.

Школски програм доноси школски одбор, на основу наставног плана и програма у складу са развојним планом.
Школски програм се доноси најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена, по правилу, на период од четири године. Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.
Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план, принципи, циљеви и стандарди постигнућа ученика и укупан образовно-васпитни рад у школи и представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад према потребама ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице, а у складу са оптималним могућностима школе.
Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и одговорности сваког запосленог за остваривање утврђених циљева, као и повезивање са репрезентативним синдикатима и удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој друштвене средине.
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.
Школски програм садржи:

 1. циљеве школског програма;
 2. наставни план основног образовања и васпитања;
 3. програме обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање;
 4. програм допунске и додатне наставе;
 5. програм културних активности школе;
 6. програм школског спорта и спортских активности;
 7. програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања;
 8. програм слободних активности ученика;
 9. програм професионалне оријентације;
 10. програм здравствене заштите;
 11. програм социјалне заштите;
 12. програм заштите животне средине;
 13. програм сарадње са локалном самоуправом;
 14. програм сарадње са породицом;
 15. програм излета, екскурзија и наставе у природи;
 16. програм рада школске библиотеке;
 17. начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-васпитни рад.

Школски програм доноси школски одбор, по правилу, сваке четврте године, у складу са наставним планом и програмом.

Годишњи план рада Школе

Члан 111.

Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања.
Годишњи план рада доноси се у складу са школским календаром, развојним планом и школским програмом, до 15. септембра.

Индивидуални образовни план

Члан 112.

Индивидуални образовни план доноси се за дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује додатну подршку, отклања физичке и комуникацијске препреке и зависно од потреба, доноси индивидуални образовни план.
Индивидуални образовни план доноси се и за ученика са изузетним способностима.
Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану чине прилог школског.

Општа акта

Члан 113.

Општи акти школе су: статут, правилник и пословник.
Статут је основни општи акт школе. Други општи акти морају бити у сагласности са статутом.

Члан 114.

Школски одбор доноси статут и објављује га на огласној табли или веб-сајту школе.
Школа обезбеђује доступност статута и других општих аката сваком запосленом и синдикалним организацијама школе.
Измене и допуне статута и других општих аката врше се по поступку прописаном за њихово доношење.
Статут и друга општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли или веб-сајту школе.
Аутентично тумачење одредаба статута и других општих аката даје орган који га доноси.
Правилник о организацији и систематизацији послова доноси директор школе, уз сагласност школског одбора.
У Школи се доносе следећа општа акта:

 1. Статут Школе;
 2. Правилник о организацији и систематизацији радних места;
 3. Правилник о раду;
 4. Правилник о ванредним ученицима;
 5. Правилник о полагању испита;
 6. Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика;
 7. Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика;
 8. Правилник о похваљивању и награђивању ученика школе;
 9. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика;
 10. Правилник о безбедности и здрављу на раду;
 11. Правилник о противпожарној заштити;
 12. Акт о процени ризика;
 13. Правилник о канцеларијском пословању, и друга општа акта.
 14. Пословник о раду Наставничког већа;
 15. Пословник о Школског одбора;
 16. Пословник о раду савета родитеља;
 17. и друга општа акта.

Члан 115.

Развојни план, Школски програм, Годишњи план рада, опште правне акте школе доноси школски одбор, уколико законом није предвиђено да поједине опште акте доноси директор школе.
Директор школе одговоран је Оснивачу за законито и благовремено доношење појединачних и општих аката из његове надлежности и за њихово спровођење у складу са законом, а школски одбор за благовремено доношење и усклађивање свих других општих аката из његове надлежности са законом.
Статут Школе и друга општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, на огласној табли или веб-сајту Школе.
Школа обезбеђује доступност општих аката свим запосленима.

9. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Евиденција и јавне исправе

Члан 116.

Школа води прописану евиденцију и издаје јавне исправе у складу са Посебним Законом.

Члан 117.

Јавна исправа издата супротно закону ништава је.
Евиденција се води, а јавне исправе издају на српском језику, ћириличким писмом. Веродостојност јавне исправе оверава се великим печатом школе.
Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, након оглашавања оригинала јавне исправе неважећим, у “Службеном гласнику Републике Србије”. Дупликат јавне исправе потписује директор школе и оверава на прописан начин, као и оригинал.
У недостатку прописаног обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију.

Члан 118.

Школа води евиденцију о: ученику, односно детету; успеху ученика; испитима; образовно-васпитном раду; запосленом, у складу са Законом и Посебним Законом.
Школа води базу података у оквиру јединственог система просвете. База података представља скуп свих евиденција прописаних посебним законом које установа води у електронском облику.

10. ПОСЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА

Члан 119.

Пословну тајну Школе представљају исправе и подаци утврђени законом, овим Статутом и другим општим актима Школе, чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Школе и штетило би интересима и пословном угледу Школе, ако законом није другачије одређено.
Исправе и друге податке који су утврђени као пословна тајна, може другим лицима саопштити једино директор Школе или лице које он овласти.
Поред података који су законом проглашени пословном тајном, пословном тајном сматрају се и:

 • подаци о мерама и начину поступања за време ванредних околности,
 • план техничког и физичког обезбеђења имовине и објекта Школе, и
 • други подаци и исправе које Школски одбор прогласи пословном тајном.

Пословну и професионалну тајну дужни су да чувају запослени који сазнају за исправу или податак који се сматра тајним.
Општим актом Школе може се детаљније утврдити чување, обезбеђивање и промет докумената и података који представљају пословну или професионалну тајну.

11. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА

Члан 120.

Запослени у Школи и друга заинтересована лица имају право да буду обавештена о одлукама органа Школе и другим питањима у складу са Законом, овим Статутом и другим општим актима.
Објављивање одлука школског одбора, директора, стручних органа, савета родитеља и стручних тимова врши се на огласној табли или веб-сајту Школе.
Свако заинтересовано лице има право увида у документацију Школе изузев ако је реч о питањима која представљају пословну или другу тајну, у складу са Законом и овим Статутом.

12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 121.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли или веб-сајту Школе.

Председник Школског одбора
_______________________________________________

Да је овај Статут објављен на огласној табли и (или) сајту Школе
дана 3. 11. 2017. г. потврђује __________________________

 

САДРЖАЈ:
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања, Статус Школе, Назив и седиште, Средства за рад и рачун, Заступање и представљање, Печат и штамбиљ
2. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Основна делатност, Проширена делатност, Употреба језика, Ученичка задруга
3. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Облици образовно-васпитног рада , Друге активности, Школска година
4. ОРГАНИ ШКОЛЕ
Школски одбор, Директор, Вршилац дужности директора, Помоћник директора, Стручни органи
Наставничко веће, Одељенско веће, Стручно веће за разредну наставу, Стручно веће за област предмета, Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој школског програма, Стручни тимови, Педагошки колегијум ,Савет родитеља
5. СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
6. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
Права ученика, Одељенска заједница, Ученички парламент, Оцењивање, Похваљивање и награђивање, Обавезе и одговорности ученика, Васпитно-дисциплински поступак, Васпитне и васпитно-дисциплинске мере, Заштита права ученика
7. САМОВРЕДНОВАЊЕ И СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ
8. АКТА КОЈА ДОНОСИ ШКОЛА
Развојни план, Школски програм, Годишњи план рада Школе, Индивидуални образовни план, Општа акта
9. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Евиденција и јавне исправе
10. ПОСЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА
11. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА
12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »