Miloš Prodanović

/ / profesori / 08.09.2022
Miloš Prodanović
Sekretar

Pomoćnik direktora za pravne poslove i sekretar škole Miloš Prodanović je master prava i obavlja sve upravne, normativno-pravne i druge pravne poslove u Savremenoj osnovnoj školi. Pored toga, Miloš izrađuje opšte i pojedinačne akte, daje pravna mišljenja zaposlenima u školi u vezi sa obavljanjem posla, prati zakonske i druge propise i ukazuje na obaveze koje proističu iz njih.

Takođe, prisustvuje sednicama organa upravljanja i drugih organa i stručnih tela škole radi davanja objašnjenja i mišljenja, stara se o evidenciji i čuvanju akata škole, sastavlja ugovore koje škola zaključuje sa fizičkim i pravnim licima i obavlja druge poslove određene zakonom, statutom i po nalogu direktora škole.

U slobodno vreme Miloš se bavi sportom i voli da putuje.