Pravilnik o dodatnoj nastavi po programu Cambridge Assessment International Education na engleskom jeziku

/ / Uncategorized / 19.03.2021

Pravilnik o dodatnoj nastavi po programu Cambridge Assessment International Education na engleskom jeziku

Mart 2021

Na osnovu čl. 119 stav 1 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obra­zo­vanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i Statuta Osnovne škole „Savremena”, Osnivački odbor Osnovne škole „Savremena”, na sednici održanoj 12. 3. 2021. godine, doneo je:

Pravilnik o dodatnoj nastavi po programu Cambridge Assessment International Education na engleskom jeziku 

Sadržaj:

 • O Kombinovanom programu
 • Uslovi pohađanja Kombinovanog programa
 • Korišćenje maternjeg i stranog jezika na Kombinovanom programu
 • Plan i program na Kombinovanom programu
 • Izvođenje nastave prema Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary programu
 • Pohađanje nastave iz Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary predmeta
 • Praćenje kompetencija učenika iz predmeta Engleski jezik i Globalne perspektive
 • Kontrolna testiranja (Checkpoint)
 • Organizacija eksternih testiranja (Checkpoint)
 • Upućivanje prigovora i žalbi na Kombinovanom programu

O Kombinovanom programu

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi i način pohađanja Kombinovanog programa u Osnovnoj školi „Savremena” (u daljem tekstu: Škola), fond časova na Kombinovanom programu, u vezi sa internacionalnim kurikulumom, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju Kombinovanog programa.

Član 2

Kombinovani program predstavlja dodatni program Škole koji omogućava učenicima da, osim nacionalnog programa, kroz dodatni fond pohađaju internacionalni kurikulum institucije Cambridge Assessment International Education na engleskom jeziku.

Internacionalni kurikulum koji učenici pohađaju na engleskom jeziku sprovodi se prema planu i programu Cambridge Assessment International Education, Velika Britanija (u daljem tekstu: Cambridge International), na osnovu akreditacije Osnovne škole „Savremena”, pod registracionim brojem EA052. 

Internacionalni kurikulum čine programi: Cambridge Primary (u daljem tekstu: CP) i Cambridge Lower Secondary (u daljem tekstu: CLS).

Uslov za pohađanje Kombinovanog programa

Član 3

Nastava prema internacionalnom kurikulumu iz člana 2 sprovodi se na engleskom jeziku.

Da bi učenik stekao uslov za pohađanje Kombinovanog programa, mora ostvariti ocenu na testiranju znanja engleskog jezika koja odgovara najmanje nižem nivou A1 prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike.

Upisna procedura obavlja se u skladu sa svim zakonima Republike Srbije koji obuhvataju ovaj proces.

Korišćenje maternjeg i stranog jezika na Kombinovanom programu

Član 4 

Na osnovu karakteristika Kombinovanog programa iz člana 2 ovog pravilnika, zvanični jezik za administraciju i dokumentaciju Škole jeste srpski jezik, kao službeni jezik Republike Srbije.

Sva dokumentacija i administracija na nacionalnom programu regulisana je zakonima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kao takva je predstavljena na srpskom jeziku, kao službenom jeziku Republike Srbije. 

Internacionalni kurikulum uređen je prema pravilnicima Cambridge Internationala, te se administracija i dokumentacija u vezi sa internacionalnim kurikulumom sprovode na engleskom jeziku, koji je zvanični jezik Cambridge Internationala

Nastava iz CP i CLS predmeta, provere znanja iz CP i CLS predmeta i testiranja Cambridge Internationala u potpunosti se izvode na engleskom jeziku. 

Fond časova na Kombinovanom programu

Član 5

Kombinovani program sprovodi se kroz internacionalni kurikulum iz člana 2 ovog pravilnika i kroz nastavne planove i programe za osnovne škole, na osnovu Odluke o nastavnom planu i programu za osnovne škole, donete od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja je na snazi.

Pored nastavnih planova i programa za osnovne škole, učenici pohađaju nastavu iz predmeta CP i CLS programa: Engleski jezik, Globalne perspektive i Digitalna pismenost, koji su uređeni pravilnicima Cambridge Internationala, dostupnim na internet stranici Cambridge Internationala.

Nedeljni fond časova nastave iz CP i CLS predmeta iznosi četiri časa nedeljno u I, II i III razredu, pet časova nedeljno u IV, V, VI i VII razredu i šest časova nedeljno u VIII razredu.

Škola zadržava pravo na promenu fonda časova iz CP i CLS predmeta u slučaju potrebe učenika i Škole, radi postizanja boljih rezultata na internim i eksternim testiranjima. 

Izvođenje nastave iz predmeta prema Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary programu

Član 6

Nastava iz CP i CLS predmeta se odvija u okviru rasporeda predviđenog za učenike Kombinovanog programa, a u koji su inkorporirani časovi predmeta nastavnih planova i programa za osnovne škole i časovi iz CP i CLS predmeta. Raspored časova izrađuje Osnovna škola „Savremena”.

Engleski jezik se sprovodi kroz jedan čas nedeljno u I, II, III, V, VI i VII razredu i kroz dva časa nedeljno u IV i VIII razredu. 

Nastava iz Globalnih perspektiva se sprovodi u svim razredima kroz dva časa nedeljno.

Predmet Digitalna pismenost se sprovodi kroz jedan čas nedeljno u I, II, III i IV razredu, dok se od V do VIII razreda sprovodi kroz dva časa nedeljno. 

Kurikulumi iz svih CP i CLS predmeta podeljeni su na devet etapa, koje učenici prelaze od I do VIII razreda u okviru programa Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary. 

Pohađanje nastave iz CP i CLS predmeta

Član 7

Učenici pohađaju nastavu iz CP i CLS predmeta prema fondu časova navedenom u članu 6 ovog pravilnika.

Neopravdani izostanci sa nastave iz CP i CLS predmeta ne potpadaju pod Pravilnik o izostancima Osnovne škole „Savremena”. 

Praćenje kompetencija i ocenjivanje iz CP i CLS predmeta na Kombinovanom programu

Član 8

Ocenjivanje Cambridge predmeta sprovodi se na osnovu kriterijuma navedenih u Pravilniku o ocenjivanju Cambridge Internationala.

Ocena koju učenik može dobiti kroz aktivno pohađanje nastave, kroz usmene ili pismene provere znanja, odnosno formativno i sumativno ocenjivanje, izražena je slovom, a na osnovu uspeha izraženog u procentima:

 • ocenu A* učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 90–100%;
 • ocenu A učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 80–89%;
 • ocenu B učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 70–79%;
 • ocenu C učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 60–69%;
 • ocenu D učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 50–59%;
 • ocenu F učenik dobija ukoliko ostvari uspeh ispod 50%.

Ukoliko učenik nije prisustvovao pismenim, odnosno usmenim proverama znanja, označava se oznakom Ungraded (U).

Smatra se da je učenik dobio pozitivnu ocenu ukoliko je ostvario uspeh od minimum 50%, odnosno ocenu D.

Evidencija o gorenavedenim ocenama se redovno vodi u toku školske godine u elektronskim dnevnicima.

U toku školske godine nastavnici predmeta Cambridge Internationala prate razvoj kompetencija učenika u skladu sa predmetnim zahtevima i obrazovnim ishodima, a u skladu sa regulativama Cambridge Internationala

Test napredovanja (Progression Test) iz predmeta Engleski jezik

Član 8a

Na kraju svakog razreda, a s početkom nakon III razreda, iz predmeta Engleski jezik, u okviru oba programa (Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary), učenici rade test napredovanja (Progression Test), zvanični test koji procenjuje zadovoljenje kriterijuma postavljenih od strane Cambridge organizacije.

Ocenjivanje ovih testova se izvodi prema Pravilniku o ocenjivanju Cambridge organizacije, te Osnovna škola „Savremena” ni na koji način ne može uticati na kriterijum na osnovu kog se ocenjuju testovi napredovanja. 

Na nivou CP i CLS programa Cambridge organizacije, ocene iz testova napredovanja i izazova u okviru predmeta Engleski jezik određuju se kao bronza, srebro i zlato, a odgovaraju im sledeći procenti prema etapama:

                                                              bronza srebro zlato

 • Cambridge Primary                        0–39 40–79 80–100
 • Cambridge Lower Secondary          0–39 40–79 80–100

 

Izazovi (Challenges) iz predmeta Globalne perspektive

Član 8b

Na kraju svakog razreda, a s početkom nakon III razreda, iz predmeta Globalne perspektive, u okviru oba programa (Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary), učenici rade izazove (Challenges), koji ih bolje pripremaju za eksterna kontrolna testiranja. 

Ocenjivanje ovih izazova se izvodi prema regulativama o ocenjivanju Cambridge Internationala, te Osnovna škola „Savremena” ni na koji način ne može uticati na kriterijum na osnovu kog se ocenjuju izazovi. 

Na nivou CP i CLS programa Cambridge organizacije, ocene iz testova napredovanja i izazova u okviru predmeta Globalne perspektive se određuju kao bronza, srebro i zlato, a odgovaraju im sledeći procenti prema etapama:

                                                              bronza srebro zlato

 • Cambridge Primary                        0–39 40–79 80–100
 • Cambridge Lower Secondary          0–39 40–79 80–100

 

Kontrolna testiranja (Checkpoint)

Član 9

Na kraju Cambridge Primary kvalifikacije u V razredu, učenici rade kontrolna testiranja iz predmeta Cambridge Primary English as a Second Language i Cambridge Primary Global Perspectives, a na kraju Cambridge Lower Secondary kvalifikacije u VIII razredu iz predmeta Cambridge Lower Secondary English as a Second Language i Cambridge Lower Secondary Global Perspectives. 

Kontrolna testiranja (Checkpoint) služe za procenu kompetencija učenika iz predmeta navedenih u stavu 1 ovog člana. Učenik nakon svakog Checkpoint testiranja dobija izveštaj o uspehu od Cambridge Internationala, u kom je naveden uspeh učenika prema sledećoj skali:

                                                              bronza srebro zlato

 • Cambridge Primary                        0–39 40–79 80–100
 • Cambridge Lower Secondary          0–39 40–79 80–100

Ocenjivanje Checkpoint testova vrši Cambridge International, te Osnovna škola „Savremena” ni na koji način ne može uticati na ishod ocenjivanja.

Cambridge International izdaje Izveštaje o uspehu (Statement of Results), te Osnovna škola „Savremena” ni na koji način ne može uticati na njihovo izdavanje. 

Organizacija eksternih testiranja (Checkpoint)

Član 10 

Checkpoint testiranja se organizuju u Osnovnoj školi „Savremena” u skladu sa Pravilnikom Cambridge Internationala, u majskom i oktobarskom roku. 

Testiranja se sprovode u kontrolisanim uslovima, pred odgovornim licima angažovanim od strane Škole, zaduženim za regularnost testiranja (Invigilators). Lice zaduženo za regularnost testiranja i usklađenost postupka testiranja sa pravilima i procedurama definisanim od strane Cambridge Internationala jeste kontrolor centra EA052 (Exams Officer).

Termine testiranja utvrđuje Cambridge International, pri čemu obaveštava Školu, koja je u obavezi da o njihovom održavanju obavesti učenike i njihove zakonske zastupnike putem mejla najkasnije 10 dana pre početka prvog zakazanog testiranja.

Osnovna škola „Savremena” ni na koji način ne može uticati na utvrđivanje, promenu ili korekciju termina testiranja.

Prijave za Checkpoint

Član 11

Prijave za polaganje Checkpoint testiranja podnose se popunjavanjem onlajn-formulara koji se nalazi u okviru zvaničnog obaveštenja putem mejla, upućenog zakonskim zastupnicima učenika sa zvanične imejl-adrese Škole. U januaru se podnose prijave za Checkpoint u majskom roku, odnosno u junu za oktobarski rok. Tačan period za prijavu testiranja utvrđuje Cambridge International.

Prijavu za testiranje učenika zakonski zastupnik je dužan da podnese Školi najkasnije do prve nedelje februara za majski rok, odnosno do poslednjeg radnog dana u junu za oktobarski rok. 

U slučaju prijave testiranja nakon isteka perioda koji utvrđuje Cambridge International, za prijavu testiranja uplaćuje se naknada za kasnu prijavu testiranja, čiji iznos utvrđuju Cambridge International i Škola.

Regularne prijave za Checkpoint testiranja podnose se prema stavu 1 ovog člana. 

Prijave za Checkpoint testiranja uz plaćanje naknade za kasnu prijavu testiranja o trošku zakonskog zastupnika učenika mogu se podneti najkasnije mesec dana pre početka majskog, odnosno oktobarskog roka po rasporedu Cambridge Internationala.

Prva prijava za Checkpoint testiranje je besplatna. Ukoliko učenik nije zadovoljan svojim rezultatom ili se nije pojavio na testiranju, može prijaviti ponovni izlazak na testiranje isključivo u prvom narednom roku, čije troškove snosi zakonski zastupnik učenika. 

 Visinu troškova prijave testiranja, kao i naknade za kasnu prijavu testiranja, određuju Cambridge International i Škola. Osnovna škola „Savremena” ni na koji način ne može uticati na određenje i korekciju visine troškova testiranja ili kasne prijave testiranja koju utvrđuje Cambridge International. 

Upućivanje prigovora i žalbi na Kombinovanom programu

Član 12

Na osnovu kombinovanog kurikuluma opisanog u članu 2 ovog pravilnika, podnošenje prigovora i žalbi u vezi sa nacionalnim kurikulumom u okviru Kombinovanog programa uređeno je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Upućivanje prigovora učenika ili zakonskih zastupnika na nastavni proces internacionalnog kurikuluma, ocene iz CP i CLS predmeta, predmetnog nastavnika CP ili CLS predmeta ili bilo kakav oblik diskriminacije u okviru internacionalnog kurikuluma uređeno je ovim članom.

Prigovori na osnovu stava 2 ovog člana upućuju se u pismenoj formi najkasnije 3 dana od događaja na koji se prigovor odnosi.

Prigovori na osnovu stava 2 ovog člana mogu biti upućeni na jedan od tri načina:

 • pismeno, putem školskog portala;
 • pismeno, putem imejl-adrese Škole;
 • pismeno, u prostorijama Škole.

Na prigovore iz stava 2 ovog člana odgovara Komisija za prigovore najkasnije 5 radnih dana od dana kada je prigovor podnet.

Komisiju iz stava 5 ovog člana čine direktor Škole, psiholog i/ili pedagog Škole i menadžer Cambridge programa.

U slučaju prigovora na ponašanje predmetnog nastavnika CP ili CLS predmeta, komisija iz stava 5 ovog člana ima rok od 15 dana da odgovori na podneti prigovor.

Na odgovor komisije na podnet prigovor učenik ili zakonski zastupnik imaju rok od 5 radnih dana da podnesu žalbu Školskom odboru.

Školski odbor određen članom 35 Statuta osnovne škole „Savremena” dužan je da odgovori na žalbu u roku od 15 radnih dana od dana kada je žalba podneta.

Odluka Školskog odbora u vidu odgovora na žalbu je konačna.

Završne odredbe

Član 13 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

Predsednik Osnivačkog odbora

                        _________________________________________

                      Biljana Tadić-Кuleto