Istraživački zadaci za veću kreativnost kroz finski obrazovni model

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, Uncategorized, V-VIII / 08.10.2021

Istraživački zadaci za veću kreativnost kroz finski obrazovni model

Učenici Savremene putem dokazano uspešnog finskog nastavnog modela dolaze do novih saznanja

Nastava u kojoj se časovi smenjuju jedan za drugim ne postoji jer je Savremena škola u kojoj se na inovativan način primenjuje model finskog obrazovanja, uz koji se praktikuje međusobno povezivanje nastavnih sadržaja iz više nastavnih predmeta. Ovakav model nastave pruža veću dinamičnost i interdisciplinaran pristup određenoj problematici, pa samim tim doprinosi kvalitetnijem pomaku u nastavnom procesu.

Učenici 3. razreda su u septembru imali različite istraživačke zadatke na temu „Šume”, gde su imali priliku da sami dolaze do različitih podataka i saznanja, pri čemu je njihova kreativnost i intelektualna radoznalost došla do izražaja, što potvrđuje da se u Savremenoj temeljno radi na pripremi dece za 21. vek.

GRANICE IZMEĐU PREDMETA POSTAJU NEPRIMETNE, A ŠKOLA MESTO GDE SE RADO DOLAZI

Ovakav način rada omogućio je učenicima razumevanje suštine nastavnih sadržaja, usvajanje funkcionalnih znanja, njihovo uključivanje u planiranje, pripremanje i realizaciju aktivnosti i povećavanje zadovoljstva učenika.

Deca se preko ovog tipa modela pripremaju za celoživotno učenje, a škola postaje interesantnije mesto gde učenici rado dolaze. Ovakva nastava je za učenike veoma stimulativna i podsticajna. Sadržaji koji su međusobno povezani doprinose znanju koje je celovito, vredno i upotrebljivo.

Ovde su granice između različitih predmeta ili disciplina izbrisane ili delimično neprimetne. Ova nastava ostvaruje smislene veze između sličnih aspekata različitih disciplina. Discipline se međusobno integrišu, prožimaju i sintetišu u novu celinu, koja je veća i značajnija od prostog zbira sastavnih elemenata (pojedinačnih predmeta, disciplina).

Znanja se ne dele veštački na predmete i discipline, već se svet posmatra kao celina i na taj način i proučava, što pruža jedan celovit kontekst za učenje koji vodi ka većoj mogućnosti da se zapamte veze i da se rešavaju problemi. Najbolje se pamte i stiču informacije koje su povezane u smislenu mrežu značenja.

FINSKO OBRAZOVANJE KAO GARANCIJA VISOKOG KVALITETA NASTAVE

Već dugo finsko obrazovanje širom sveta važi za najbolji školski sistem. Principi na kojima ovo obrazovanje počiva pripremaju učenike za uspešan život i rad u 21. veku tako što ih uče da budu radoznali, snalažljivi i hrabri u usvajanju novih znanja. Takođe, nastavnici koji rade u okviru ovakvog sistema su kreativni, posvećeni i uporni u nastojanju da svako dete usvoji ključna znanja i ostvari svoj pun potencijal u skladu sa svojim potrebama i afinitetima.

Savremena je jedina škola u regionu koja, u saradnji sa finskom školom New Nordic School, zvanično svojim učenicima donosi finsko obrazovanje putem Nordic Baccalaureate programa. Savremeni osnovci na taj način dobijaju prestižnu kombinaciju najboljih elemenata domaćeg, finskog i međunarodnog obrazovanja.

Sigurni smo da će savremeni osnovci postati ljudi koji će, u svetu neizvesne budućnosti, uspeti da osvoje svoje mesto pod suncem.