Interaktivna nastava matematike u mlađim razredima osnovne škole

/ / Blog, Erasmus+, I-IV, Kombinovani, Math&Move, Nacionalni / 16.09.2023

Interaktivna nastava matematike u mlađim razredima osnovne škole

Savremenim sistemom nastave do boljih rezultata

Interaktivna nastava je savremeni nastavni sistem uz čiju pomoć se uspešno prevazilaze pasivnost učenika i odsustvo interakcija, sa kojima se često susrećemo u tradicionalnoj nastavi. 

Koncept ovakve nastave podrazumeva model po kome se određena tema ili zadatak savladavaju kroz učeničku interakciju i učenje u grupi. Često se definiše kao „međuljudski kooperativni odnos učenika”, a njena svrha je da radnju prenese sa nastavnika na učenike. 

U osnovi ovakve nastave je interakcija i ona predstavlja „međusobno delovanje” ljudi koji jedni od drugih usvajaju stavove i tako određuju sopstveno ponašanje. Tako su osnovne karakteristike interakcije međusobno delovanje, zauzimanje pozicija i utvrđivanje ponašanja. Istovremeno, rad u grupi učenicima pruža mogućnost da se aktiviraju i kvalitetno sarađuju na času.

Učenici tablicu množenja pamte postepeno, primenjujući je u radu na zadacima koje su dobili. Kako bi proverili da li je ono što su zapamtili tačno, ukoliko je jedan od činilaca manji od 5 ili jednak 5, učenici brojeve množe dodavanjem jednakih sabiraka. Ako su oba činioca veća od 5, onda mogu koristiti pravilo koje ćemo dokazati i objasniti u nastavku.

Pretpostavimo da su m i n prirodni brojevi manji od 5. Brojevi čiji proizvodi čine donji desni deo tablice množenja tada imaju formu 10 – m i 10 – n i oba pripadaju skupu {6, 7, 8, 9 }. 

Množenjem datih brojeva dobijamo: 

       (10 – m) x (10 – n) = 10 x 10 – m x 10 – n x 10 + m x n =

                     = (10 – m – n) x 10 + m x n =

                     = [10 – (m + n)] x 10 + m x n

Za primenu dobijenog izraza prilikom računanja proizvoda navedenih brojeva prvo ćemo opisati ulogu brojeva m i n

Broj m određuje koliko je prvi činilac manji od 10, a broj n određuje isto to za drugi činilac. Proizvod je jednak zbiru u kome prvi sabirak sadrži najmanje dve desetice jer je

       10 – (m + n) ≥ 2, a drugi najviše jednu deseticu jer je m x n ≤ 16 (4 x 4 =16) 

Opisani način određivanja proizvoda možemo lako odrediti pomoću prstiju na ruci. Za ovaj primer šake treba spojiti, a dlanove okrenuti ka sebi. U takvom položaju palčevi su krajnji prsti i uvek se savijaju.

Ukupan broj savijenih prstiju na levoj ruci jednak je broju opisanom sa m, a na desnoj onom koji je opisan sa n. Ispruženi prsti predstavljaju desetice, odnosno prvi sabirak, dok je drugi sabirak proizvod savijenih prstiju. Na ovaj način ubrzavamo proveru tačnosti kako našeg proračuna, tako i tablice množenja. 

Ono što je najveća prednost ovakvog načina obrade nastavnih jedinica je činjenica da su misaone aktivnosti učenika mnogo više angažovane. Istovremeno, induktivno rezonovanje se koristi u znatno manjoj meri, uglavnom za potvrdu, proširivanje i objedinjavanje obrađenih sadržaja. Iako se empirijsko istraživanje odnosi samo na uzorak populacije učenika mlađih razreda, pretpostavka je da bi svi učenici pomoću ove metode postigli bolje rezultate. Takođe, korišćenje računara, koje nije bilo uključeno u rad eksperimentalne grupe, pozitivno bi uticalo na postignuća učenika u interaktivnom učenju matematike.

Bibliografija:

Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu