Zašto da upišete dete u Savremenu osnovnu školu

Razlozi zbog kojih je Savremena najbolji izbor za vaše dete

1.

Savremena obezbeđuje savršeno okruženje za prvake

Prijatno okruženje, ljubazno nastavno osoblje i odnos prema učeniku takav da se on u svakom trenutku oseti srećno i zadovoljno – to je samo deo onoga što očekuje decu u Savremenoj. Od prvog dana školovanja trudimo se da deci usadimo ljubav prema učenju kroz igru i od njihovog svakog školskog dana napravimo nezaboravno iskustvo. U Savremenoj deca uče bez stresa, na zabavan i interaktivan način.

2.

Dva akreditovana programa

Savremena nudi dva programa školovanja. Nacionalni program se odvija prema nastavnom planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji se u Savremenoj neprekidno obogaćuje novim nastavnim materijalima i kreativnim radionicama. Kombinovani – bilingvalni program predstavlja koncept u kom su najbolje strane Nacionalnog programa sintetisane sa najnaprednijim međunarodnim obrazovanjem iza kog stoji Univerzitet u Kembridžu.

3.

Učenje kroz igru

Mnogi roditelji se brinu da će časovi matematike, jezika i prirode i društva u ranom školskom uzrastu biti previše zahtevni i opterećujući za decu i tako im stvoriti odbojnost od škole. Međutim, kvalitetna školska ustanova, kakva je Savremena osnovna škola, omogućava deci da osete potpuno zadovoljstvo učeći i najkompleksnije gradivo na kreativan i zabavan način. Da bi dete postiglo svoj puni potencijal, potrebno je da znamo na koji način ono najbolje uči. Prostor, vreme, aktivnosti i programe u Savremenoj osmišljavaju i organizuju predani, iskusni i kreativni stručnjaci, tako da budu u potpunoj harmoniji sa dečjim socijalnim, emotivnim, kognitivnim i fizičkim sposobnostima.

4.

Personalizovan program

Uvek poštujući propisani kurikulum, Savremena nudi duboko personalizovano iskustvo za svako dete. U školi se stvari sagledavaju iz ugla pojedinačnog učenika; prepoznavaju se potrebe učenika, uočavaju se njihova interesovanja i u stalnoj komunikaciji sa njima i njihovim roditeljima stvara okruženje koje najviše pogoduje svakom detetu. Na ovaj način školarac kroz igru obavlja svoje svakodnevne aktivnosti, kreativno rešava postavljene zadatke i dobija osećaj ispunjenja i podrške u vidu nagrade nakon svakog pređenog stepenika. Konačan rezultat je potpuno razumevanje i usvajanje gradiva. Zahvaljujući personalizovanom planu za svakog učenika, nastavnik ima potpuni uvid u napredak vašeg deteta i pruža mu individualne savete koji mu pomažu da postigne svoj puni potencijal.

5.

Razvoj višestruke inteligencije kod deteta

Čuveni Harvardov profesor i lider u edukaciji Hauard Gardner utemeljio je program višestruke inteligencije (Howard Gardner’s Theory of Multiple Intelligences), koji se godinama sa velikim uspehom primenjuje u vodećim školama širom sveta. Ove ustanove imaju posebne uslove za njegovo sprovođenje i njihovi su predavači posebno obučeni za njegovu primenu. Savremena predstavlja jednu od škola koje neguju ovakav pristup deci i obrazovanju. Višestruka inteligencija prepoznaje osam tipova inteligencije: prirodnu, interpersonalnu, logičko-matemaričku, prostorno-vizuelnu, muzičko-ritmičku, telesno-kinetičku, jezičku i intrapersonalnu. Svih osam vidova inteligencije se podjednako podstiču i razvijaju u Savremenoj.

6.

Razvoj kreativnosti i kritičkog mišljenja kod deteta

Kreativnost podrazumeva pronalaženje novih veza, odnosa i mogućnosti uklapanja već poznatih elemenata kako bi se stvorilo nešto novo. Ukoliko želimo da osposobimo decu da budu uspešna, moramo negovati i podsticati njihovu kreativnost, drugačije načine razmišljanja i posmatranja sveta i pronalaženje novih pristupa problemima i zadacima; nikako ne bi trebalo da nastojimo da ih „ukalupimo” i usadimo im iste modele ponašanja. Škola tu ima jednu od presudnih uloga. Razvoj kritičkog mišljenja predstavlja jedan od najvažnijih ciljeva obazovnog procesa uopšte i označava „teritoriju” gde se učenik razvija u osobu visokih intelektualnih mogućnosti i dometa. Učitelji i nastavnici detetu pomažu da usvoji sposobnosti kritičkog mišljenja tako što sa njim vežbaju elemente kao što su analiza, rezonovanje, vrednovanje, rešavanje problema i donošenje odluke.

7.

Najbolji učitelji i nastavnici

Mišljenja smo da samo vrhunski prosvetni radnik može od deteta stvoriti zrelu mladu osobu ispunjenu vrlinama i željom za znanjem. Zbog toga su naši kriterijumi za učitelje i nastavnike izrazito visoki i beskompromisni. Naš cilj je jednostavan – deca zaslužuju najbolje moguće znanje, a smatramo da ga mogu dobiti samo ako ih budu učili najbolji nastavnici. Zbog toga, u svakom trenutku imamo viziju našeg savršenog učitelja koja nam pomaže tokom selekcije kadrova. Trudimo se da svi učitelji i nastavnici koji postanu deo Savremene poseduju i dele sve vrednosti koje smatramo neophodnim. Naši učitelji i nastavnici vole decu; konstantno ih usmeravaju i vode i pomažu im da gradivo usvoje na najbolji mogući način.

8.

Socijalni i emocionalni razvoj deteta

U Savremenoj se čvrsto poštuje stav da je društveni i emocionalni razvoj deteta podjednako važan kao i, na primer, učenje matematičkih operacija ili slova. Cilj je svakako naučiti decu svemu onome što je predviđeno nastavnim planom i programim, ali naučiti ih i kako da što bistrije, konstruktivnije i kreativnije razmišljaju, te kako da prepoznaju tuđe potrebe i kako da komuniciraju sa vršnjacima. To je način na koji Savremena tretira društvenu i emocionalnu komponentu razvoja: ona nije tek nešto sporedno, fakultativno i manje bitno već je sastavni deo svega što radimo. Društvena i emocionalna komponenta zauzima istaknuto mesto u iskustvu naših učenika i utkana je u sve što se radi u ovoj školi, bilo da je vezano za gradivo ili ne. U tako postavljenoj ravni, gde se podjednako gleda na bitnost akademskih postignuća i društveno-emocionalnog razvoja deteta, naučnim metodama i standardizacijom se definišu ciljevi kojima bi učenici trebalo da teže uz pomoć veština kao što su: pregovaranje, uspostavljanje i održavanje međuljudskih odnosa, održavanje pažnje, nošenje sa frustracijom i mnoge druge.

9.

Primena savremene tehnologije u obrazovanju

Učionice Savremene osnovne škole moderno su opremljene i pažljivo dizajnirane. One predstavljaju Intelligent Classroom strukture, koje su jedinstveni patent naše Savremene gimnazije i koje su u njoj dale velike rezultate. Sve učionice poseduju interaktivne, pametne table. Reč je o elektronskim napravama koje omogućavaju dinamičnu prezentaciju i mulitmedijalnu nastavu, čime proces učenja postaje zanimljiviji i efikasniji. Nastava se prati na tabletima i laptop računarima, koji predstavljaju online sveske koje su učeniku stalno na raspolaganju.

10.

Priprema za budućnost

Cilj Savremene nije samo da stvori učenicima najbolji doživljaj školovanja već i da ih pripremi za nastavak obrazovanja i celokupan život koji je pred njima. Nakon završenih osam razreda, učenici će bez problema moći da upišu bilo koju srednju školu, bez obzira na to da li je reč o najprestižnijim domaćim gimnazijima ili obrazovnim ustanovama širom sveta, jer će sa sobom poneti znanje, veštine i sigurnost u sebe. Ali to nije sve što će učenici Savremene poneti sa sobom nakon završetka osnovne škole. Ono na što smo najviše ponosni jeste činjenica da će ta deca postati mladi ljudi prepuni vrlina i spremni za najveće izazove koji ih čekaju u životu.
Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »