Interdisciplinarni časovi

Napredno učenje kroz povezivanje gradiva

Stari način predavanja u kom se znanje usvajalo kroz predavanje izolovanih predmeta bez ikakve međusobne veze danas više nije efektan. Dinamični svet 21. veka od nas traži da kombinujemo različita znanja, uočavamo nove veze između činjenica i jasno sagledavamo kontekst različitih pojava.

Upravo zato, za dublje učenje, neophodno za uspeh u 21. veku, potreban je interdisciplinaran pristup.

Multidisciplinarno učenje

Umesto da se određena tema predaje samo na jednom predmetu, ona se učeniku izlaže i iz perspektive drugih predmeta. Tako se, na primer, o Drugom svetskom ratu ne uči samo na časovima istorije, već se on sagledava i iz perspektive geografije, matematike, književnosti.

Drugim rečima, jedna ista činjenica osvetljava se iz različitih konteksta, što omogućava učenicima da je shvate na potpuniji način i povežu je sa svetom koji ih okružuje.

Interdisciplinarni časovi predstavljaju sastavni deo projektne nastave, koja predstavlja jedan od važnih metodičkih pristupa Savremenoj.

Kako se ostvaruje multidisciplinarno učenje u Savremenoj osnovnoj školi?

Zajednički časovi

Kroz posebno organizovane zajedničke časove, učenici mogu da se upoznaju sa jednom pojavom kroz različite kontekste. Tako se, na primer, kroz zajedničke časove istorije, geografije i književnosti uči o pojavama kakve su svetski ratovi. Učenici se istovremeno upoznaju sa uslovima koji su do rata doveli, zatim sa teritorijama na kojima se on vodio, kao i sa njegovim odjecima u književnosti neposrednih učesnika ili kasnijih pisaca. Na taj način oni istovremeno usvajaju znanja iz istorije, geografije i literature, dok pojave o kojima su učili trajno ostaju u njihovom pamćenju.

Interaktivne mape znanja

Kako bi multidisciplinarni pristup bio što efektniji i jednostavniji za korišćenje, u Savremenoj se primenjuje i tehnika mapa znanja. Ove mape sastoje se od različitih pojava i fenomena; klikom na određeni pojam, npr. Pitagorina teorema, otvara se polje koje sadrži njegovu definicuju, istovremeno sa vezama koje vode do primene te teoreme u različitim oblastima; klikom na te oblasti, otvaraju se nove informacije koje objašnjavaju kako teorema funkcioniše u njima. Na taj način učenik ne buba formule kao takve, nego shvata kako se one primenjuju u praksi i koji je njihov značaj.

STEAM učenje

Usvajanje znanja iz nauke, tehnologije, inženjerstva, umetnosti i matematike kroz razvijanje svesti o njihovoj povezanosti i praktičnoj upotrebljivosti jedan je od osnovnih koncepata koje primenjujemo u Savremenoj. Učenici se upoznaju sa osnovnim principima ovih oblasti i saznaju kako da ih povežu na kreativan i delotvoran način. Tako u specijalno dizajniranoj STEAM laboratoriji istovremeno usvajaju znanja iz programiranja, robotike, inženjerstva i dizajna. Učeći o ovim ključnim oblastima današnjice kroz njihovu međusobnu povezanost, osnovci se osposobljavaju da iskoriste svoje pune potencijale.

 

Interdisciplinarni časovi uče osnovce da slobodno misle

Traženje veza između različitih pojava, sposobnost da se jedna činjenica sagleda u različitim kontekstima, uočavanje načina da se principi iz jedne oblasti primene u drugoj – sve su to vredne veštine koje vaš osnovac usvaja zahvaljujući interdisciplinarnim časovima.

Učenik će biti potpuno osposobljen za buduću akademsku i profesionalnu karijeru, ali i više od toga: on će biti u stanju da samostalno i slobodno misli, što i jeste krajnji cilj svakog obrazovnog procesa i uslov da naša deca izrastu u slobodne i preduzimljive pojedince.

Interdisciplinarni časovi uče osnovce da slobodno misle

Traženje veza između različitih pojava, sposobnost da se jedna činjenica sagleda u različitim kontekstima, uočavanje načina da se principi iz jedne oblasti primene u drugoj – sve su to vredne veštine koje vaš osnovac usvaja zahvaljujući interdisciplinarnim časovima.

Učenik će biti potpuno osposobljen za buduću akademsku i profesionalnu karijeru, ali i više od toga: on će biti u stanju da samostalno i slobodno misli, što i jeste krajnji cilj svakog obrazovnog procesa i uslov da naša deca izrastu u slobodne i preduzimljive pojedince.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »