Personalizovani program

Individualna priprema za maturu i upis u srednje škole

Polazak u V razred za mnogu decu predstavlja prekretnicu između bezbrižnog doba detinjstva i sveta učenja i povećanih obaveza. Učitelj/ica se zamenjuje nastavnicima, dobijaju se novi predmeti, a počinju i razmišljanja o srednjoj školi. Upravo zato je u ovom periodu veoma važno ponuditi personalizovan pristup svakom detetu. Kroz razgovor i rad sa učenikom i njegovim roditeljem, nastavnik se upoznaje sa detetovim afinitetima i željama kad je reč o nastavku školovanja. U odnosu na ta saznanja, svaki osnovac dobija personalizovan program koji treba da mu omogući:

  • Potpunije i efikasnije usvajanje propisanog gradiva;
  • Što bolju pripremu za malu maturu i upis u srednju školu.

Priprema za upis u srednju školu

Mnogi učenici, pa i mnogi roditelji o upisu u srednju školu počnu da razmišljaju tek u osmom razredu. Međutim, deca koja ranije saznaju koju školu bi želela da pohađaju kada završe osnovnu postižu bolje rezultate i motivisanija su za učenje. Naravno, period traženja sebe i iskazivanja interesovanja za različite oblasti takođe je dragocen. Zato nastavnici u Savremenoj ne požuruju učenike, već ih kroz razgovore i rad sa njima upoznaju sa različitim mogućnostima i pomažu im da donesu odluku koja je srednja škola najbolja za njihovo dalje obrazovanje.

Duboko personalizovano iskustvo za svakog učenika podrazumeva da se stvari sagledavaju i iz njegovog ugla; da se njegove potrebe prepoznaju, a interesovanja i talenti podstaknu. U stalnoj komunikaciji sa učenicima i njihovim roditeljima, stvaramo okruženje koje omogućava osnovcu da usvaja gradivo i ispunjava svoje obaveze bez stresa.

Bogat program vannastavnih aktivnosti

Ovo je period kada učenici otkrivaju različita vannastavna interesovanja: za sport, kompjutere, hobije. Personalizovan program podrazumeva da su vannastavne aktivnosti usklađene sa individualnim programom za svakog učenika i odgovaraju njegovim afinitetima. U zavisnosti od interesovanja i potreba osnovca, on bira različite dodatne sekcije koje mu omogućavaju da razvija različite tipove svoje inteligencije. Nastavnik i roditelj su tu da mu pomognu da pronađe sekciju koja mu najviše leži, ali i da istraje u svojim odlukama.

Kako se realizuje personalizovani program?

Bez obzira na to da li vaše dete pohađa Nacionalni ili Kombinovani program, program će biti personalizovan prema potrebama i afinitetima vašeg deteta.

Radi što efektnijeg usvajanja gradiva, nastavnik kreira poseban mikroplan za svakog školarca, koji detetu pomaže da lakše ostvari ciljeve zacrtane opštim planom i programom.

U plan ličnog usavršavanja uključeni su:

Lični kurikulum

Nastavnička podrška

Izveštaji o napretku

Na ovaj način učenik postepeno savladava svoje obaveze, uz stalnu nastavničku podršku i vođstvo, a njegovi roditelji i on neprekidno su u toku sa ostvarenim rezultatima.

Ovako koncipiran nastavni proces rezultira:

savladavanjem propisanog plana i programa i dobrom pripremom za maturu i upis u srednju školu.

Redovni izveštaji o napretku vašeg deteta

Zahvaljujući personalizovanom planu za svakog učenika, nastavnik ima potpun uvid u napredak vašeg deteta i pruža mu individualne savete koji mu pomažu da postigne svoj puni potencijal.

Upotrebom savremene tehnologije i vi kao roditelj bićete upoznati sa progresom svog osnovca.

Pored svakodnevnog pristupa elektronskom dnevniku, dobijaćete tromesečne pisane izveštaje i tako uvek biti u toku sa ciljevima koje je učenik zacrtao i rezultatima koje postiže.

USKLAĐENOST LIČNOG PLANA UČENJA SA OPŠTIM PLANOM I PROGRAMOM

Nastava i procena dostignuća učenika usklađeni su sa standardima postignuća. Za svaki razred priprema se lista postignuća za konkretnu školsku godinu, sa kojom se upoznaju roditelji i učenici. Individulni planovi za svakog učenika usklađuju se sa ovim opštim planom i programom. Oni ne podrazumevaju da svaki osnovac uči nešto različito, već da svaki od njih dolazi do istog cilja na način koji je najefikasniji za njega.

RAD SA NASTAVNIKOM

Ono što Savremenu osnovnu školu izdvaja od drugih jeste rad u odeljenjima adekvatne veličine. Učitelji i nastavnici su u stanju da se posvete svakom učeniku posebno, što rezultira personalizovanim učenjem koje je u centru obrazovnog pristupa Savremene.

Na osnovu poznavanja svakog učenika i savremenih edukativnih pristupa, naši učitelji i nastavnici personalizuju obrazovni proces tako što kreiraju dinamične grupe i svakom učeniku daju specijalne zadatke.

Personalizovani program ukida potrebu za privatnim časovima

U Savremenoj se posebna pažnja posvećuje učenicima koji brže usvajaju gradivo, kao i onima čiji proces učenja teče nešto sporije.

Svakome od njih pristupa se na jedinstven način, čime im se omogućava da ostvare najviše od svojih potencijala kroz aktivnosti koje uključuju i dodatnu i dopunsku nastavu, vannastavne aktivnosti i rad sa nastavnikom.

Zahvaljujući personalizovanom pristupu vašoj deci neće biti potrebni privatni časovi.

Sve što im bude bilo neophodno – dobiće u školi.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »